กวดวิชา จ.น่าน

 • คอร์สเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เทอม 2

  รับสมัครคอร์สเสาร์ - อาทิตย์ เทอม 2 ทุกสาขาของ GCT , กทม.(คลองสี่ ปทุมฯ) น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ และ กาฬสินธุ์

 • คะแนนทดสอบหลังเรียน สาขา น่าน คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ห้องเตรียมทหาร สาขา น่าน คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ ชื่อ - สกุล อังกฤษ (15) คณิต(35) วิทย์(35) ไทย - สังคม(15) คะแนนรวม(100)
  1 นายปิยะวัฒน์  จันทร์คำ 8 7 9 10 34
  2 นายวิชกร  ณ วิเชียร 5 7 9 11 32
  3 นายจารุวัฒน์  จินะรักษ์ 5 3 8 12 28
  4 นายจิราธิป  อุดคำเที่ยง 3 3 6 16 28
  5 นายเนฌานนท์  สนทิม 10 1 8 9 28
  6 นายวัรชน  แช่เอื้อ 3 3 4 12 22
  7 นายชนิตพล  เงินจันติ๊บ 4 5 4 8 21
  8 นายนิพิฐพนธ์  หาดจันทร์ 2 2 7 9 20
  9 นายภูดิศ  แสงทอง 4 2 2 8 16
  10 นายพศธร  รวมเงิน 3 4 7 0 14
  11 นายพงศกร  น้อยคง 4 4 4 0 12
  12 นายภัทรพงศ์   ปาละ 1 1 3 6 11
  13 นายพุฒิพงค์  ชัยวุฒิ 1 0 0 0 1
  14 นายอัษฏาวุธ  ตาสาย          

  * ทดสอบเมื่อ 2 ก.ย.61

   

   ห้องไฟฟ้า สาขา น่าน คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ ชื่อ - สกุล คณิต(50) อังกฤษ(25) วิทย์(50) ไทย - สังคม(25)  คะแนนรวม(150)
  1 ด.ช.ภัทรพล วงษ์สิน 9 10  11  37
  2 ด.ช.สุวัชร ชำนาญชาติ  10 16  37
  3 ด.ช.ต่อตระกูล ปันทา 11  10  34
  4 ด.ช.ธัชธรรม เขียวคำอ้าย 13  14  34
  5 ด.ช.จิณณทัติ จักรปิง 10 6 14 4 34
  6 ด.ช.ภาคภูมิ อินณราช 15 2 31
  7 ด.ช.ธนภัทร จิตวงศนันท์ 10  5 7 5 27

  * ทดสอบเมื่อ 2 ก.ย.61

  ห้องปูพื้นฐาน (น้อง ม.1 - ม.2) สาขา น่าน คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ ชื่อ - สกุล ชั้น อังกฤษ(40) คณิต(40) วิทย์(40) ไทย - สังคม(40) คะแนนรวม(160)
  1 ด.ช.กฤษนัย  สอนยศ ม.2 13 11 10 15 49
  2 ด.ช.เสฎฐวุฒิ  ไชยเรือน ม.1 12 10 12 11 45
  3 ด.ช.กรกฤษ  นวลคำวัง ม.1 9 6 13 14 42
  4 ด.ช.นิติ  ปันปวง ม.2 10 10 10 12 42
  5 ด.ช.ธีรภัทร  อินสองใจ ม.1 7 9 9 9 34
  6 ด.ช.ณภัทร  จิตวงศนันท์ ม.3 10 5 - - 15

  * ทดสอบเมื่อ 2 ก.ย.61