นักเรียนจ่าทหารเรือ

 • คอร์สติวก่อนสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ ปี 62

 • คอร์สนายสิบทหารบก จ่าอากาศ จ่าทหารเรือ

  คอร์สนายสิบทหารบก จ่าอากาศ จ่าทหารเรือ คุ้มค่ามาก เลือกคอร์สนี้ เจาะลึกตรงประเด็น สอบได้ 3 อย่างเลย

 • ระเบียบการสอบทุกเหล่าทัพ

 • รับสมัครคอร์ส อยู่ประจำ ตลอดปี 63

 • รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2566

  รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2566

  cadet apply2

   

 • เตรียมตัวสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ

   

  โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็นโรงเรียนที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนให้กับกองทัพเรือ การศึกษานักเรียนจ่าทหารเรือ (นรจ.) จะต้องเข้ารับการฝึกภาคสาธารณศึกษาเพื่อให้มีลักษณะท่าทางเป็นทหาร และรู้จักขนบธรรมเนียมของทหารเรือ ที่ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. เป็นเวลา 1 เดือน ก่อนจะแยกย้ายไปศึกษาตามพรรค – เหล่า โดยเหล่าแพทย์เหล่าเดียวจะแยกไปเรียนที่โรงพยาบาสลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นเวลา 2 ปี  ส่วนเหล่าอื่นยังคงศึกษาที่ร.ร.ชุมพลฯ ดังนี้

            1.  พรรคนาวิน เหล่าทหารการปืน เหล่าทหารสามัญ เหล่าทหารการเงิน เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารสรรพาวุธ และพรรคกลิน ศึกษาที่ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 2 ปี จนจบหลักสูตร

            2.  พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ศึกษาที่โรงเรียนพยาบาล เป็นเวลา 2 ปี จนจบหลักสูตร

            3.  พรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณ เหล่าทหารขนส่ง พรรคนาวิกโยธิน และพรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา เหล่าทหารพลาธิการ ศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. และศึกษาต่อชั้นปีที่ 2 ที่ โรงเรียนสื่อสาร โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน โรงเรียนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และโรงเรียนพลาธิการ ตามลำดับ

  คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร

            1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าของกศน.

            2.  เป็นชายโสด อายุ 17 - 20 ปี สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน 30 เม.ย. หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ(ปลดจากทหารกองประจำการเท่านั้น ไม่รับนศท.) ต้องมีอายุ 18 - 24 ปี

            3.  มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

  หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร

            1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร และสำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9)

                 ***ในกรณีไม่มีใบสูติบัตรต้องมี สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา ที่แสดงสัญชาติของผู้ให้กำเนิด (ปู่-ย่า-ตา-ยาย)

            2.  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา

            3.  รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 12 รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน 3 เดือน)

  การซื้อระเบียบการและใบสมัคร

            1.  ซื้อด้วยตนเอง ประมาณเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ที่

                      -  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

                      - ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร

                      -  กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

                      -  โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ

                      -  โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

                      -  ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

                      -  ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต

                      -  หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต

                      -  ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน)

                      - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ (พระราชวังเดิม)

                      -  ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น (สัตหีบ)

                      - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.2 บางนา ส.ทร.3 ภูเก็ต ส.ทร.5 สัตหีบ ส.ทร.8 พิษณุโลก ส.ทร.9 อุบลราชธานี ส.ทร.11 เชียงใหม่ ส.ทร.15 นราธิวาส)

            2.  สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ประมาณธันวาคม – มกราคม  โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่ง โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.11 ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ( ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดาหรือธนาณัติด่วนพิเศษไม่รับธนาณัติ online )

  การรับสมัคร

             1.  สมัครทางไปรษณีย์ ประมาณเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

             2.  สมัครด้วยตนเอง

                      -  ส่วนภูมิภาค ประมาณกลางเดือนมกราคม (ประมาณ 3 วัน) เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ตามสถานที่ ดังนี้

                                   - จังหวัดชลบุรี สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อำเภอสัตหีบ - จังหวัดสงขลา สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.6) อำเภอเมือง

                                   - จังหวัดจันทบุรี ค่ายตากสิน อำเภอเมือง - จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย อำเภอเมือง

                        -  ส่วนกลาง ตามสถานที่ ดังนี้

                                     - กรุงเทพมหานคร สำนักงานราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ (ประมาณ 3 วัน) เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

                                      - จังหวัดนครปฐม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ (ประมาณ 3 วัน) เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  การสอบคัดเลือก   ประมาณปลายเดือนมีนาคม

                          - การสอบรอบแรกภาควิชาการ วิชาที่สอบ  ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544

                          - การสอบรอบสอง การสอบรอบสอง ประมาณต้นเดือนเมษายน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

                                  - การตรวจขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกายรวมทั้งการตรวจโรคและความพิการที่ขัดต่อการเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ  ผลการตรวจของคณะกรรมการที่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้งในการตรวจครั้งนี้ถือเป็นเด็ดขาด

                                  - การทดสอบสุขภาพจิต เป็นการตรวจสอบลักษณะบุคลิกภาพ  แนวความคิด  อารมณ์  และจิตใจ ซึ่ง ผลการตรวจของคณะกรรมการที่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้งในการตรวจในครั้งนี้ถือเป็นเด็ดขาด

                                  - การสอบความเหมาะสม  เป็นการสอบการสัมภาษณ์ ท่วงที – วาจา  เพื่อดูลักษณะท่าทาง  และความเหมาะสมในการเป็นทหาร  และความรู้ทั่วไปที่ควรทราบ

                                               > ท่วงที – วาจา (เสียง การพูด)                 20          คะแนน

                                               > ทัศนคติ                                             10          คะแนน

                                               > ปฏิภาณไหวพริบ                                  60          คะแนน

                                               > ลักษณะท่าทางในการเป็นทหาร               10          คะแนน

                                  - การสอบพละศึกษาเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้

                                               > ว่ายน้ำ 50 เมตร                                    100        คะแนน

                                               > วิ่ง 800 เมตร                                        100        คะแนน

                                               > ลุกนั่ง                                                   50        คะแนน

                                               > ดันข้อ                                                   50        คะแนน

  สิทธิและประโยชน์ที่นักเรียนจ่าได้รับ

                  นักเรียนจ่าทหารเรือในส่วนของกองทัพเรือ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ และโรงเรียนในสังกัด กองทัพเรือ จะได้รับการประดับยศเป็นจ่าตรีตามพรรคเหล่าที่สำเร็จการศึกษา ในช่วงระหว่างการศึกษานักเรียนจ่าทหารเรือ จะได้รับสิทธิ์และโอกาสดังนี้

                    1. ในช่วงเวลาการศึกษาอยู่ในโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

                                 -  ได้รับเบี้ยเลี้ยงประจำวัน วันละ 75 บาท เป็นค่าอาหาร

                                 -  กองทัพเรือ ออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา อาหาร และเครื่องแต่งกายทั้งหมด

                                 -  ขณะศึกษาชั้นปีที่ 1  ได้รับเงินเดือน เดือนละ  2920 บาท

                                 - ขณะศึกษาชั้นปีที่ 2  ได้รับเงินเดือน เดือนละ 3110 บาท

                                 -  นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 1  ที่มีผลการศึกษาดี  จะได้รับการพิจารณาสอบคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือและในระหว่างศึกษาที่โรงเรียนนายเรือ  จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี และได้รับเงินเดือน เดือนละ 5080 บาท  ไปจนจบการศึกษา (ปีละ 2 นาย)

                     2. เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

                                 -  ได้รับการแต่งยศเป็นจ่าตรี  เริ่มรับเงินเดือน เดือนละ 6470 บาท

                                 -  ได้รับเบี้ยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2530 บาท

                                 -  สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานบนเรือหลวง จะได้รับเงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับทหารหน่วยเรือ (พ.น.ร.)  อีกเดือนละ 2700 บาท นอกเหนือจากเงินเดือนตามปรกติ

                                  -  เมื่อเป็นนายทหารประทวนแล้วยังมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมตามขีดความสามารถของตนเอง ในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปรับเรือในต่างประเทศ

                                   -  นายทหารประทวนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรและสามารถสอบปรับเทียบคุณวุฒิเป็นนายทหารสัญญาบัตรปริญญาได้ตามตำแหน่งที่กองทัพเรือมีความต้องการ

                                   -  ได้รับสิทธิต่างๆ ที่ทางราชการกำหนด เช่น การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ฯลฯ

  การเลือก พรรค – เหล่า                

            คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดำเนินการเกี่ยวกับการเลือก พรรค – เหล่า  โดยใช้ความสมัครใจประกอบกับคะแนนสอบคัดเลือกฯ  ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตัดสิน ซึ่งผู้สมัครสอบจะทราบพรรค – เหล่า  ของตนเองในวันประกาศผลการสอบ  ถ้ามี  พรรค – เหล่า ใดว่างลงอันเนื่องมาจากมีผู้สมัครน้อยหรือสละสิทธิ์  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัด พรรค – เหล่า นั้นๆ ให้แก่ผู้สมัครสอบเพื่อให้ครบจำนวนตามที่ทางราชการต้องการ                เงื่อนไขในการเลือกพรรค – เหล่า มีดังนี้                               

            - พรรคนาวิน  เหล่าทหารสามัญ   พรรคนาวิน เหล่าทหารการปืน   พรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง   พรรคนาวิน เหล่าทหารสรรพาวุธ   พรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณ – วิทยุ  พรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณ – เรดาห์  พรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณ – โซนาร์  พรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณ – ทัศนสัญญาณ  พรรคนาวิกโยธิน พรรคกลิน  พรคกลิน เหล่าทหารเครื่องกล – ช่างเครื่องบิน  ต้องสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ                               

            - พรรคนาวินเหล่าทหารสารวัตร ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ และมีความสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร                               

            - พรรคพิเศษเหล่าทหารแพทย์ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป และต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมดังนี้                                               

                       > วิชาวิทยาศาสตร์  ต้องมีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต                                       

                        > วิชาคณิตศาสตร์  ต้องมีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต                               

            - พรรคพิเศษเหล่าทหารช่างยุทธโยธา – อิเล็กทรอนิกส์  ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมดังนี้                                               

                        > วิชาวิทยาศาสตร์  ต้องมีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต                                      

                         > วิชาคณิตศาสตร์  ต้องมีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)                               

             - พรรคพิเศษเหล่าทหารช่างยุทธโยธา – ไฟฟ้า  ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมดังนี้                                               

                         > วิชาวิทยาศาสตร์  ต้องมีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต                                     

                          > วิชาคณิตศาสตร์  ต้องมีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม (ช่างไฟฟ้า)                               

            - พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ เหล่าทหารการเงิน  ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพพาณิชยกรรม

  สอบถามเพิ่มเติมที่   https://www.facebook.com/greatcadettutor/  และ  http://www.greatcadettutor.com/

 • เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2563 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

  เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2563 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

   

  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563

   

  banner nrj63 prakart entrance

   

   

  คุณสมบัติของผู้สมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ

  1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  2. เป็นชายโสด อายุ 18 - 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2543 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2545) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พ.ค. 2563 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21 - 24 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2539 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2542)
  3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

   

   

  หลักฐานการสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  3. สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
  4. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบนักศึกษา นักเรียน หรือเครื่องแบบทหารเท่านั้น และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

   

   

   

  การรับสมัครสอบ

  สมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th

   

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ไฟล์ประกาศรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือปี 63