ปทุมธานี

 • คะแนนทดสอบ ห้องเตรียมทหาร คณิตศาสตร์ (เรขาคณิต) 18 พ.ย.60 (สาขาปทุมธานี)

   

 • คะแนนทดสอบ ห้องไฟฟ้าฯ - ช่างฝีมือ วิชาคณิตศาสตร์ (สถิติ) 19 พ.ย.60 (สาขาปทุมธานี)

  logo

   

  ลำดับที่ได้ ชื่อ - สกุล คะแนน คณิต (40)
  1 พีระพัชร์  วงศ์แก้วอนันต์ 17
  2 ภูริธรรม์ ธรรมราช 15
  3 ณัฐชนน  ไชยศิลป์ 13
  3 จีราวัฒน์  บุญชัยนพรัตน์ 13
  4 รัชพล  อินทร์ประสิทธิ์ 12
  5 ชัยภัทร บุญมงคลกิจ 11
  5 ธีระชัย คูตระกูล 11
  5 กฤตภาส  สระบัว 11
  6 เมธาสิทธิ์  วงษ์สมัย 10
  7 ศิวกร  สังข์อาษา 9
  7 ญาณาธร ดำสอน 9
  7 ชนะศึก คำวงค์  9
  8 ศักดิ์ณานนท์  จิตกว้าง 8
  9 ปัฐพี  สุขสอาด 6
    สุรสิทธิ์  คุ่มพุดซา  
    ปิติพงศ์  ดีรอด  
    นรินรักษา เชิดชู  
    ชัชวาล ธรรมราช