ห้องรวม

 • คะแนนทดสอบ ห้องรวม ม.ปลาย 14 ต.ค.60 (ภาษาอังกฤษ)

  logo

  ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ
  (เต็ม 100 คะแนน)
  อันดับ
  1 จักริน  นาควัชระ 52 1
  2 พชร  ขันอาษา 47 2
  3 ภคพล  เจนใจ 46 3
  4 พีระพัชร์ วงค์แก้วอนันต์ 44 4
  5 พรรณนรี  น้อยทุ่ง 38 5
  6 พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ 38 5
  7 ศตวรรษ  สิงห์คำกุล 37 6
  8 ชิษณุพงษ์  วุธนู 36 7
  9 อัจฉริยะ  เฉลิมกิจ 36 7
  10 ณัชพล  พรมต๊ะ 35 8
  11 ณัฐชนน  ไชยศิลป์ 34 9
  12 ชยพัทธ์  สุภสิทธ์มงคล 34 9
  13 สิรภพ ใจปทุม 33 10
  14 ณัชพล  จันปวงเสน 33 10
  15 พัชรพล คำปิน 32 11
  16 กิตติพัทธ์ วิชาราช 32 11
  17 กัลยรัตน์  ศรีจันทร์มาก 32 11
  18 พรเทพ  ถาวรสุข 32 11
  19 ชยพล สุทธหลวง 32 11
  20 ธนาธิป มีศรี 32 11
  21 เจติภูมิ  พันธ์ทา 32 11
  22 เกียรติภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์ 31 12
  23 รัชพล อินทร์ประสิทธิ์ 31 12
  24 ภาณุพงศ์ บุญสอน 31 12
  25 วิรเดช ณ น่าน 31 12
  26 สุรสิงห์  มูลสันเทียะ 31 12
  27 วัสนกร ใจแปง 30 13
  28 ธนทัต  จันป้อตา 30 13
  29 ศุภสัณห์  สิงห์รักษ์ 30 13
  30 พรหมพันธุ์ จันทรเพชร 29 14
  31 ศิวกร สังข์อาษา 29 14
  32 สิทธิศักดิ์  จิตฤทธิ์ 28 15
  33 พชรพนธ์ สุทธินันท์ 27 16
  34 ธนาคาร ฉัตรมยูรวงศ์ 27 16
  35 ปรัตถกร เปาป่า 27 16
  36 ชินดนัย นิลคง 27 16
  37 ภูกวิน  หมวดเชียงคะ 26 17
  38 สหัสวรรษ  ธูปทอง 26 18
  39 จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์ 25 19
  40 พีรพัฒน์  แสงจันทร์ฉาย 24 20
  41 ชาญวิทย์  วิชาชัย 23 21
  42 นพเก้า  บุรา 23 21
  43 เมธาสิทธิ์ วงษ์สมัย 22 22
  44 กิตติพัฒน์  แสงจันทร์ฉาย 20 23
  45 ณัฐชน  มีสุข    
  46 สิทธิกร  จงฤาษา    
  47 จิรกิตต์ สายโสภา     
  48 สัจจชน พรหมรักษ์    
  49 ราชัน  ชัยนนถี    
  50 กฤษณ์ศิธัช  ฐิติโภคา    
  51 ศุภรภัทร์  ภูคงน้ำ    
  52 ชยาวัฒน์  ชมมัชยา    
  53 ปัฐพี  สุขสะอาด    
  54 วัชรวี เอื้ออารีย์ราช     
  55 กฤตเมธ  โพคาวัฒน์    

   

  ** ทดสอบเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560

 • คะแนนทดสอบ ห้องรวม ม.ปลาย 16 ตุลาคม 2560 (สังคมศึกษา)

  logo

   

  ลำดับ ชื่อ - สกุล สังคมศึกษา
  (เต็ม 100 คะแนน)
  1 สิรภพ ใจปทุม 54
  2 พีระพัชร์ วงค์แก้วอนันต์ 53
  3 วัสนกร ใจแปง 53
  4 พชรพนธ์ สุทธินันท์ 52
  5 จักริน  นาควัชระ 50
  6 อัจฉริยะ  เฉลิมกิจ 50
  7 เมธาสิทธิ์  โยมศรีเคน 50
  8 นรินรักษา  เชิดชู 50
  9 นพเก้า  บุรา 49
  10 ไอศูรย์  จันทะเสน 49
  11 ชัยภัทร  บุญมงคลกิจ 49
  12 ณัฐชนน  ไชยศิลป์ 47
  13 ภูกวิน  หมวดเชียงคะ 47
  14 โอบเอื้อ  ไกรทรัพย์สม 47
  15 ณัชพล  พรมต๊ะ 46
  16 ศุภสัณห์  สิงห์รักษ์ 46
  17 ณัชพล  จันปวงเสน 46
  18 รัฐภูมิ  คำราม 46
  19 พชร  ขันอาษา 45
  20 พัชรพล คำปิน 45
  21 ชินดนัย นิลคง 44
  22 ชิษณุพงษ์  วุธนู 44
  23 ชาตโยดม  ดำเล็ก 44
  24 ปิติพงศ์  ดีรอด 44
  25 นฤเบศร์  แจ่มแสง 44
  26 สิทธิศักดิ์  จิตฤทธิ์ 43
  27 ชยพัทธ์  สุภสิทธ์มงคล 43
  28 ปรัตถกร เปาป่า 42
  29 พรรณนรี  น้อยทุ่ง 42
  30 ปุณณวิชญ์  ศรีเสมอ 42
  31 ชัชช์  ชัยมงคลกิจ 42
  32 ศตวรรษ  สิงห์คำกุล 41
  33 ธนทัต  จันป้อตา 41
  34 สหัสวรรษ  ธูปทอง 41
  35 ณรงค์ฤทธิ์  หัตถนิรันดร์ 41
  36 รัตนพงศ์  เฉยฉิว 41
  37 ชนะศึก  คำวงศ์ 41
  38 กิตติพัทธ์ วิชาราช 40
  39 สุรสิทธิ์  คุ่มพุดซา 40
  40 สุเมธ สว่างวงศ์ 40
  41 ตะวันชาติ  ธนีคุณ 40
  42 พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ 39
  43 ธนาคาร ฉัตรมยูรวงศ์ 38
  44 กัลยรัตน์  ศรีจันทร์มาก 38
  45 ภคพล  เจนใจ 38
  46 ธีรเดชา  คฤหนนท์ 38
  47 ชาญวิทย์  วิชาชัย 38
  48 ญาณธร  ดีสอน 37
  49 กฤตภาส  สระบัว 37
  50 สุรสิงห์  มูลสันเทียะ 36
  51 กฤตเมธ  โพคาวัฒน์ 36
  52 นรวิชญ์  ไชยศรี 36
  53 เกียรติคุณ  ขุนเม่น 36
  54 ธีระชัย  คูตระกูล 36
  55 รัชพล อินทร์ประสิทธิ์ 35
  56 จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์ 35
  57 พีรพัฒน์  แสงจันทร์ฉาย 35
  58 เจติภูมิ  พันธ์ทา 34
  59 พีระภาส  แสงสุริย์ 34
  60 กิตติพัฒน์  แสงจันทร์แย 33
  61 ชยพล สุทธหลวง 32
  62 ปราการเทพ  ขันประมาณ 32
  63 วิรเดช ณ น่าน 31
  64 ภาณุพงศ์ บุญสอน 31
  65 ศักดิ์ณานนท์  จิตกว้าง 31
  66 เกียรติภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์ 29
  67 ชัชวาล  ธรรมราช 29
  68 ธนาธิป มีศรี 28
  69 ธีณปัช  ศรีทองคำ 26
  70 ณัฐตพล  ภูทองเงิน 25
  71 ภูริธรรม  ธรรมราช 25
  72 ชนกชลน์  สุวรรณเรือง 25
  73 ปัฐพี  สุขสะอาด 24
  74 พรหมพันธุ์ จันทรเพชร 22
  75 วรเชษฐ์  ดอกยี่โถ 21

  ** ทดสอบเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

 • คะแนนทดสอบ ห้องรวม ม.ปลาย 19 ตุลาคม 2560 (ภาษาไทย)

  logo

   

  ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ
  (เต็ม 100 คะแนน)
  1 สิรภพ ใจปทุม 54
  2 ชิษณุพงษ์  วุธนู 51
  3 พรเทพ  ถาวรสุข 51
  4 ชินดนัย นิลคง 50
  5 พีระพัชร์ วงค์แก้วอนันต์ 49
  6 ณัชพล  จันปวงเสน 47
  7 วัสนกร ใจแปง 44
  8 พชรพนธ์ สุทธินันท์ 44
  9 ณัชพล  พรมต๊ะ 44
  10 เจติภูมิ  พันธ์ทา 44
  11 ธนทัต  จันป้อตา 43
  12 พชร  ขันอาษา 42
  13 สุเมธ สว่างวงศ์ 42
  14 ปรัตถกร เปาป่า 40
  15 ภคพล  เจนใจ 40
  16 วิรเดช ณ น่าน 40
  17 ณัฐชนน  ไชยศิลป์ 39
  18 สิทธิศักดิ์  จิตฤทธิ์ 39
  19 สุรสิงห์  มูลสันเทียะ 39
  20 ชยพัทธ์  สุภสิทธ์มงคล 38
  21 พรรณนรี  น้อยทุ่ง 38
  22 ศตวรรษ  สิงห์คำกุล 37
  23 พรหมพันธุ์ จันทรเพชร 37
  24 กัลยรัตน์  ศรีจันทร์มาก 36
  25 ชาญวิทย์  วิชาชัย 36
  26 พีรพัฒน์  แสงจันทร์ฉาย 36
  27 สหัสวรรษ  ธูปทอง 35
  28 พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ 34
  29 กิตติพัฒน์  แสงจันทร์แย 34
  30 ภาณุพงศ์ บุญสอน 34
  31 นพเก้า  บุรา 32
  32 กิตติพัทธ์ วิชาราช 32
  33 จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์ 32
  34 เกียรติภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์ 31
  35 รัชพล อินทร์ประสิทธิ์ 30
  36 เมธาสิทธิ์  วงษ์สมัย 30
  37 ธนาคาร ฉัตรมยูรวงศ์ 28
  38 ภูกวิน  หมวดเชียงคะ 27
  39 ชยพล สุทธหลวง 25
  40 พัชรพล คำปิน 22
  41 ปัฐพี  สุขสะอาด 21
  42 ธนาธิป มีศรี 17
  43 จักริน  นาควัชระ  
  44 อัจฉริยะ  เฉลิมกิจ  
  45 เมธาสิทธิ์  โยมศรีเคน  
  46 นรินรักษา  เชิดชู  
  47 ไอศูรย์  จันทะเสน  
  48 ชัยภัทร  บุญมงคลกิจ  
  49 โอบเอื้อ  ไกรทรัพย์สม  
  50 ศุภสัณห์  สิงห์รักษ์  
  51 รัฐภูมิ  คำราม  
  52 ชาตโยดม  ดำเล็ก  
  53 ปิติพงศ์  ดีรอด  
  54 นฤเบศร์  แจ่มแสง  
  55 ปุณณวิชญ์  ศรีเสมอ  
  56 ชัชช์  ชัยมงคลกิจ  
  57 ณรงค์ฤทธิ์  หัตถนิรันดร์  
  58 รัตนพงศ์  เฉยฉิว  
  59 ชนะศึก  คำวงศ์  
  60 สุรสิทธิ์  คุ่มพุดซา  
  61 ตะวันชาติ  ธนีคุณ  
  62 ธีรเดชา  คฤหนนท์  
  63 ญาณธร  ดีสอน  
  64 กฤตภาส  สระบัว  
  65 กฤตเมธ  โพคาวัฒน์  
  66 นรวิชญ์  ไชยศรี  
  67 เกียรติคุณ  ขุนเม่น  
  68 ธีระชัย  คูตระกูล  
  69 พีระภาส  แสงสุริย์  
  70 ปราการเทพ  ขันประมาณ  
  71 ศักดิ์ณานนท์  จิตกว้าง  
  72 ชัชวาล  ธรรมราช  
  73 ธีณปัช  ศรีทองคำ  
  74 ณัฐตพล  ภูทองเงิน  
  75 ภูริธรรม  ธรรมราช  
  76 ชนกชลน์  สุวรรณเรือง  
  77 วรเชษฐ์  ดอกยี่โถ  

   

  ** ทดสอบเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

 • คะแนนทดสอบ ห้องรวม ม.ปลาย 5 ต.ค.60 (อังกฤษ)

   

  logo

   

  ลำดับ ชื่อ - สกุล อังกฤษ (เต็ม 100 คะแนน)
  1 ณัฐชน  มีสุข 75
  2 จิรกิตต์ สายโสภา  68
  3 จักริน  นาควัชระ 63
  4 ราชัน  ชัยนนถี 60
  5 ศุภรภัทร์  ภูคงน้ำ 59
  6 สิทธิกร  จงฤาษา 57
  7 พชร  ขันอาษา 52
  8 สัจจชน พรหมรักษ์ 47
  9 พีระพัชร์ วงค์แก้วอนันต์ 43
  10 พชรพนธ์ สุทธินันท์ 42
  11 ศตวรรษ  สิงห์คำกุล 42
  12 สิทธิศักดิ์  จิตฤทธิ์ 40
  13 กฤษณ์ศิธัช  ฐิติโภคา 39
  14 วิรเดช ณ น่าน 38
  15 ชยาวัฒน์  ชมมัชยา 37
  16 ธนาธิป มีศรี 37
  17 ณัชพล  พรมต๊ะ 36
  18 พรหมพันธุ์ จันทรเพชร 36
  19 ธนาคาร ฉัตรมยูรวงศ์ 36
  20 ปรัตถกร เปาป่า 36
  21 วัชรวี เอื้ออารีย์ราช  36
  22 สุรสิงห์  มูลสันเทียะ 36
  23 พัชรพล คำปิน 35
  24 ธนทัต  จันป้อตา 35
  25 รัชพล อินทร์ประสิทธิ์ 35
  26 สิรภพ ใจปทุม 35
  27 ชินดนัย นิลคง 35
  28 ภาณุพงศ์ บุญสอน 34
  29 กิตติพัทธ์ วิชาราช 33
  30 ปัฐพี  สุขสะอาด 33
  31 พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ 33
  32 ณัฐชนน  ไชยศิลป์ 31
  33 ชิษณุพงษ์  วุธนู 31
  34 จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์ 31
  35 สหัสวรรษ  ธูปทอง 31
  36 ชยพัทธ์  สุภสิทธ์มงคล 30
  37 เมธาสิทธิ์ วงษ์สมัย 29
  38 พรรณนรี  น้อยทุ่ง 29
  39 วัสนกร ใจแปง 28
  40 เกียรติภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์ 27
  41 กัลยรัตน์  ศรีจันทร์มาก 27
  42 ศุภสัณห์  สิงห์รักษ์ 27
  43 ชยพล สุทธหลวง 26
  44 เจติภูมิ  พันธ์ทา 26
  45 ภูกวิน  หมวดเชียงคะ 25
  46 นพเก้า  บุรา 24
  47 ศิวกร สังข์อาษา 22
  48 พีรพัฒน์  แสงจันทร์ฉาย
  49 พรเทพ  ถาวรสุข
  50 ภคพล  เจนใจ
  51 อัจฉริยะ  เฉลิมกิจ
  52 ชาญวิทย์  วิชาชัย
  53 กฤตเมธ  โพคาวัฒน์

   

  ** ทดสอบเมื่อวันที่ 5 ต.ค.60