ห้องไฟฟ้า

 • คะแนนทดสอบ ห้องไฟฟ้า วิชาภาษาไทย+อังกฤษ+วิทยาศาสตร์ วันที่ 2 ธ.ค.60

   

  logo

   

   

  ลำดับ ชื่อ - สกุล คะแนน ไทย (15) คะแนน Eng (15) คะแนน วิทย์ (40) คะแนนรวม (70)
  1 ชนาธิป  ค้นฉาย 5 8 16 29
  2 พีระพัชร์  วงศ์แก้วอนันต์ 2 8 18 28
  3 ชนะศึก คำวงค์  2 5 19 26
  4 ชัยภัทร บุญมงคลกิจ 2 9 13 24
  5 จีราวัฒน์  บุญชัยนพรัตน์ 3 7 13 23
  6 ปิติพงศ์  ดีรอด 4 6 12 22
  6 ธีระชัย คูตระกูล 5 6 11 22
  6 ศักดิ์ณานนท์  จิตกว้าง 3 2 17 22
  7 ปัฐพี  สุขสอาด 1 5 15 21
  8 ภาสกร  ศรนรินทร์ 6 4 10 20
  9 ญาณาธร ดำสอน 2 3 13 18
  10 ณัฐชนน  ไชยศิลป์ 3 2 12 17
  10 นรินรักษา เชิดชู 2 6 9 17
  11 เมธาสิทธิ์  วงษ์สมัย 1 2 13 16
  11 กฤจภาส  สระบัว 3 6 7 16
  12 สุรสิทธิ์  คุ่มพุดซา 0 2 12 14
  12 ชัชวาล ธรรมราช 3 3 8 14
    ศิวกร  สังข์อาษา       0
    ภูริธรรม์ ธรรมราช       0
    รัชพล  อินทร์ประสิทธิ์       0

   

  คะแนนทดสอบ ห้องไฟฟ้า วิชาภาษาไทย+อังกฤษ+วิทยาศาสตร์  วันที่ 2 ธ.ค.60

 • คะแนนทดสอบ ห้องไฟฟ้าฯ - ช่างฝีมือ วิชาคณิตศาสตร์ (สถิติ) 19 พ.ย.60 (สาขาปทุมธานี)

  logo

   

  ลำดับที่ได้ ชื่อ - สกุล คะแนน คณิต (40)
  1 พีระพัชร์  วงศ์แก้วอนันต์ 17
  2 ภูริธรรม์ ธรรมราช 15
  3 ณัฐชนน  ไชยศิลป์ 13
  3 จีราวัฒน์  บุญชัยนพรัตน์ 13
  4 รัชพล  อินทร์ประสิทธิ์ 12
  5 ชัยภัทร บุญมงคลกิจ 11
  5 ธีระชัย คูตระกูล 11
  5 กฤตภาส  สระบัว 11
  6 เมธาสิทธิ์  วงษ์สมัย 10
  7 ศิวกร  สังข์อาษา 9
  7 ญาณาธร ดำสอน 9
  7 ชนะศึก คำวงค์  9
  8 ศักดิ์ณานนท์  จิตกว้าง 8
  9 ปัฐพี  สุขสอาด 6
    สุรสิทธิ์  คุ่มพุดซา  
    ปิติพงศ์  ดีรอด  
    นรินรักษา เชิดชู  
    ชัชวาล ธรรมราช  
 • คะแนนทดสอบ ห้องไฟฟ้าฯ , ปูพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ 25 พ.ย.60 (สาขาน่าน)

  logo

   

  วิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น

  ลำดับ ชื่อ - สกุล ห้อง คะแนนเต็ม 100
  1 สรศักดิ์ เกษมะณี ไฟฟ้า 49
  2 ธนกร วันดี ไฟฟ้า 41
  3 อธิตพล สมบัติปัน ไฟฟ้า 36
  4 ศักดิวัช นันศิริ ไฟฟ้า 27
  5 ณัธวัตร ดวงตา ปูพื้นฐาน 49
  6 เมธาสิทธิ์ ปัจดี ปูพื้นฐาน 61
  7 ต่อตระกูล ปันทา ปูพื้นฐาน 42
  8 ปราณธวรรธน์ ไชยชนะ ปูพื้นฐาน ไม่ได้ทดสอบ  คะแนนทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น GCT สาขาน่าน (เฉพาะเด็กค้างคืน) วันที่ 25 พ.ย.60