เตรียมพร้อมล่วงหน้า

 • คอร์สเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เทอม 2

  รับสมัครคอร์สเสาร์ - อาทิตย์ เทอม 2 ทุกสาขาของ GCT , กทม.(คลองสี่ ปทุมฯ) น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ และ กาฬสินธุ์

 • คะแนนทดสอบหลังเรียน สาขา กาฬสินธุ์ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ห้องเตรียมทหาร สาขา กาฬสินธุ์ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
  ชั้น
   ไทย-สังคม(15)
  อังกฤษ(35)
  วิทย์ฯ(35)
  คณิตฯ(15)
  รวม 100 คะแนน
  1
  นายโอบเอื้อ  ไกรทรัพย์สม
  ม.4
  5
  2
  8
  14
  29
  2
  นายศุภลักษณ์  อรัญบุญ
  ม.4
  2
  5
  7
  14
  28
  3
  นายปราการเทพ  ขันประมาณ
  ม.4
  6
  4
  8
  10
  28
  4
  นายสุเมธ  สง่าวงศ์
  ม.4
  6
  3
  11
  8
  28
  5
  นายรัตนพงษ์  เฉยฉิว
  ม.4
  7
  5
  9
  6
  27
  6
  นายนัฐตพล  ภูทองเงิน
  ม.4
  6
  2
  10
  8
  26
  7
  นายเพรียวพันธุ์  คำลือ
  ม.4
  2
  5
  6
  8
  21
  8
  นายชนกชลน์  สุวรรณเรือง
  ม.4
  3
  2
  10
  6
  21
  9
  นายพีรพัฒน์  วุฒิเดช
  ม.4
  3
  4
  8
  5
  20

   

  ห้องช่างฝีมือทหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา กาฬสินธุ์ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
  ชั้น
  อังกฤษ(25)
  คณิตฯ(50)
  วิทย์ฯ(50)
  ไทย-สังคม(25)
  รวม 150 คะแนน
  1 ด.ช.ญาณภัทรฒ์  วงศ์ประเสริฐ ม.3 5 29 14 2 50
  2 นายนัฐพงษ์  ไพศาล ม.3 8 24 12 5 49
  3 นายฉัตรดนัย  คงสมบัติ ม.3 5 23 15 5 48
  4 นายเตชาพนธ์  ตุระซอง ม.3 7 21 15 4 47
  5 ด.ช.ณัฐวุฒิ  วงศ์หิน ม.3 5 25 13 3 46
  6 นายคุณานนท์  อาจหาญ ม.3 6 17 13 5 41
  7 นายคชานนท์  สีหลิ่ง ม.3 4 19 12 4 39
  8 นายสมัชชา  ขันธ์เดช ม.3 3 15 12 7 37
  9 ด.ช.รัชดนย์  เพชรมูล ม.3 5 19 12 1 37
  10 นายกฤตเมธ  โพคาวัฒน์ ม.3 3 17 9 4 33
  11 นายพัชรพล  จันโดน ม.3 3 12 13 5 33
  12 น้องเบสท์ ม.3 7 8 10 3 28
  13 ด.ช.ภัทรดนัย  ทุ่มจันทร์ไตร ม.3 5 6 7 4 22
  14 ด.ช.ณัฐวีร์  ยืนยงชาติ ม.3 2 7 7 2 18

   

   ห้องปูพื้นฐาน (น้อง ม.1 - ม.2) สาขา กาฬสินธุ์ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
  ชั้น
  อังกฤษ(40)
  คณิตฯ(40)
  วิทย์ฯ(40)
  ไทย-สังคม(40)
  รวม 160 คะแนน
  1 ด.ญ.บุญฑริก  กายาผาด ม.2 29 16 20 17 82
  2 ด.ช.พิชัยภูษิต  บัวมาตย์ ม.2 11 20 26 10 67
  3 ด.ช.เกียรติศักดิ์  นาถมทอง ม.1 12 14 14 13 53
  4 ด.ช.ธนะพล  ภูสมมา ม.1 13 18 15 7 53
  5 ด.ช.ศุภวิชต์  นาถมทอง ม.2 20 9 13 10 52
  6 ด.ญ.อนุรดี  พันธุ์สะอาด ม.2 19 15 12 5 51
  7 ด.ช.วุฒิพร   พรมลี ม.2 12 18 10 11 51
  8 ด.ช.อภิรักษ์  ดาวพร้อม ม.2 13 16 6 9 44
  9 ด.ช.เตชิด  บุญหล้า ม.1 12 15 7 10 44
  10 ด.ช.ปัญญพัฒฐ์  เกษรนวล ม.2 11 10 10 12 43
  11 ด.ช.ศรุต  นาถมทอง ม.1 6 13 9 8 36

   

  *ทดสอบเมื่อ 15 ก.ย.61

 • คะแนนทดสอบหลังเรียน สาขา น่าน คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ห้องเตรียมทหาร สาขา น่าน คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ ชื่อ - สกุล อังกฤษ (15) คณิต(35) วิทย์(35) ไทย - สังคม(15) คะแนนรวม(100)
  1 นายปิยะวัฒน์  จันทร์คำ 8 7 9 10 34
  2 นายวิชกร  ณ วิเชียร 5 7 9 11 32
  3 นายจารุวัฒน์  จินะรักษ์ 5 3 8 12 28
  4 นายจิราธิป  อุดคำเที่ยง 3 3 6 16 28
  5 นายเนฌานนท์  สนทิม 10 1 8 9 28
  6 นายวัรชน  แช่เอื้อ 3 3 4 12 22
  7 นายชนิตพล  เงินจันติ๊บ 4 5 4 8 21
  8 นายนิพิฐพนธ์  หาดจันทร์ 2 2 7 9 20
  9 นายภูดิศ  แสงทอง 4 2 2 8 16
  10 นายพศธร  รวมเงิน 3 4 7 0 14
  11 นายพงศกร  น้อยคง 4 4 4 0 12
  12 นายภัทรพงศ์   ปาละ 1 1 3 6 11
  13 นายพุฒิพงค์  ชัยวุฒิ 1 0 0 0 1
  14 นายอัษฏาวุธ  ตาสาย          

  * ทดสอบเมื่อ 2 ก.ย.61

   

   ห้องไฟฟ้า สาขา น่าน คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ ชื่อ - สกุล คณิต(50) อังกฤษ(25) วิทย์(50) ไทย - สังคม(25)  คะแนนรวม(150)
  1 ด.ช.ภัทรพล วงษ์สิน 9 10  11  37
  2 ด.ช.สุวัชร ชำนาญชาติ  10 16  37
  3 ด.ช.ต่อตระกูล ปันทา 11  10  34
  4 ด.ช.ธัชธรรม เขียวคำอ้าย 13  14  34
  5 ด.ช.จิณณทัติ จักรปิง 10 6 14 4 34
  6 ด.ช.ภาคภูมิ อินณราช 15 2 31
  7 ด.ช.ธนภัทร จิตวงศนันท์ 10  5 7 5 27

  * ทดสอบเมื่อ 2 ก.ย.61

  ห้องปูพื้นฐาน (น้อง ม.1 - ม.2) สาขา น่าน คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ ชื่อ - สกุล ชั้น อังกฤษ(40) คณิต(40) วิทย์(40) ไทย - สังคม(40) คะแนนรวม(160)
  1 ด.ช.กฤษนัย  สอนยศ ม.2 13 11 10 15 49
  2 ด.ช.เสฎฐวุฒิ  ไชยเรือน ม.1 12 10 12 11 45
  3 ด.ช.กรกฤษ  นวลคำวัง ม.1 9 6 13 14 42
  4 ด.ช.นิติ  ปันปวง ม.2 10 10 10 12 42
  5 ด.ช.ธีรภัทร  อินสองใจ ม.1 7 9 9 9 34
  6 ด.ช.ณภัทร  จิตวงศนันท์ ม.3 10 5 - - 15

  * ทดสอบเมื่อ 2 ก.ย.61

 • ประชาสัมพันธ์

   

   

   

   

   

   

   

 • รับสมัคร คอร์สตลอดปี 62

   

 • รายละเอียด ติวเข้าค่าย เตรียมความพร้อม, ปูพื้นฐาน ล่วงหน้า

  เป็นคอร์สเข้าค่าย สำหรับน้องๆ เพื่อเตรียมความพร้อม หรือปูพื้นฐานล่วงหน้า ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ล่วงหน้า ก่อนเปิดภาคเรียนในชั้นที่สูงขึ้น และยิ่งเหมาะอย่างยิ่ง สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการกวดวิชา จะได้ปรับความรู้สึก ปรับอารมณ์ให้พร้อม สำหรับช่วงเปิดเรียนปกติต่อไป
   

  รายละเอียด

  เรียนทุกวัน เวลา 09 : 00 - 21 : 00 น.
  ห้องเรียนและห้องพักเป็นห้องปรับอากาศเย็นสบาย
  ฟรี อาหาร ถูกหลักโภชนาการและสุขอนามัย 4 มื้อ
  บริการซัก - รีดเสื้อผ้าฟรี วันละ 2 ชุด
  สถานที่กว้างขวาง โอ่โถง เพรียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ออกกำลังกาย
  ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม เปลี่ยนใหม่ตามวงรอบ
  มีแม่บ้านทำความสะอาด เช้า - เย็น ทุกวัน
  สถานที่ออกกำลังกายมีเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
  มีเจ้าหน้าที่ รปภ. คอยดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
  กรณีเจ็บป่วย มียาสามัญประจำบ้านแจกฟรี และมีบริการรับ - ส่ง โรงพยาบาล กรณีเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
  สถานที่เหมาะแก่การเรียนรู้

  >> สมัครเรียน <<

  รายการสิ่งของที่ต้องเตรียมมาเข้าค่าย

  รายการสิ่งของสำหรับคอร์เตรียมความพร้อมล่วงหน้า

  การชำระเงิน