img title

 

 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รับสมัครโครงการช้างเผือก ประจำปี 63

กำหนดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น!!!

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nkrafa.rtaf.mi.th หรือ www.preadmission.nkrafa.com

 

 

 

 

 

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) จำนวน 350 อัตรา)

 

2562 08 03 02

 

police62 1

 

อ่านประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) จำนวน 350 อัตรา)

 

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัครของสถาบัน GCT

 

 

ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2562 (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 100 อัตรา

 

2562 08 03 02

 

police62 1

 

อ่านประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2562 (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 100 อัตรา

 

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัครของสถาบัน GCT