สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 094-950-9159, 094-698-9159, 02-102-0703, 

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

ทหาร-ตำรวจ

เครื่องหมายยศทหาร
(Military Rank Insignia)


กองทัพบก

(Royal Thai Army)
ไทย/อังกฤษ คำย่อ เครื่องหมายยศ ไทย/อังกฤษ คำย่อ เครื่องหมายยศ
จอมพล
Field Marshal
พลเอก
General
พล.อ.
Gen.
พลโท
Lieutenant General
พล.ท.
Lt.Gen.
พลตรี
Major General
พล.ต.
Maj.Gen.
พันเอก
Colonel
พ.อ.
Col.
พันโท
Lieutenant Colonel
พ.ท.
Lt.Col.
พันตรี
Major
พ.ต.
Maj.
ร้อยเอก
Captain
ร.อ.
Capt.
ร้อยโท
Lieutenant
ร.ท.
Lt.
ร้อยตรี
Sub Lieutenant
ร.ต.
SubLt.
จ่าสิบเอก
Sergeant Major 1st Class
จ.ส.อ.
SM 1
จ่าสิบโท
Sergeant Major 2nd Class
จ.ส.ท.
SM 2
จ่าสิบตรี
Sergeant Major 3rd Class
จ.ส.ต.
SM 3
สิบเอก
Sergeant
ส.อ.
Sgt.
สิบโท
Corporal
ส.ท.
Cpl.
สิบตรี
Private 1st Class
ส.ต.
Pfc.
พลทหาร
Private
พลฯ
Pvt.
หมายเหตุ
นักเรียนนายร้อย
Army Cadet
นักเรียนนายสิบทหารบก
Army Non - Commissioned Officer Student


กองทัพเรือ
Royal Thai Navy
ไทย/อังกฤษ คำย่อ ยศทหารเรือ ไทย/อังกฤษ คำย่อ ยศทหารเรือ
จอมพลเรือ
Admiral of the Fleet
พลเรือเอก
Admiral
พล.ร.อ. (ชื่อ) ร.น.
Adm.
พลเรือโท
Vice Admiral
พล.ร.ท. (ชื่อ) ร.น.
VAdm.
พลเรือตรี
Rear Admiral
พล.ร.ต. (ชื่อ) ร.น.
RAdm.
นาวาเอก
Captain
น.อ. (ชื่อ) ร.น.
Capt.
นาวาโท
Commander
น.ท. (ชื่อ) ร.น.
Cdr.
นาวาตรี
Lieutenant Commander
น.ต. (ชื่อ) ร.น.
LCdr.
เรือเอก
Lieutenant
ร.อ. (ชื่อ) ร.น.
Lt.
เรือโท
Lieutenant Junior Grade
ร.ท. (ชื่อ) ร.น.
Lt.JG.
เรือตรี
Sub Lieutenant
ร.ต. (ชื่อ) ร.น.
SubLt.
พันจ่าเอก
Chief Petty Officer 1st Class
พ.จ.อ.
CPO 1
พันจ่าโท
Chief Petty Officer 2nd Class
พ.จ.ท.
CPO 2
พันจ่าตรี
Chief Petty Officer 3rd Class
พ.จ.ต.
CPO 3
จ่าเอก
Petty Officer 1st Class
จ.อ.
PO 1
จ่าโท
Petty Officer 2nd Class
จ.ท.
PO 2
จ่าตรี
Petty Officer 3rd Class
จ.ต.
PO 3
พลทหาร
Seaman
พลฯ
-
หมายเหตุ
นักเรียนนายเรือ
Naval Cadet
นักเรียนจ่าทหารเรือ
Naval Rating Student


กองทัพอากาศ
Royal Thai Air Force
ไทย/อังกฤษ คำย่อ เครื่องหมายยศ ไทย/อังกฤษ คำย่อ เครื่องหมายยศ
จอมพลอากาศ
Marshal of the Royal
Thai Air Force
พลอากาศเอก
Air Chief Marshal
พล.อ.อ.
ACM
พลอากาศโท
Air Marshal
พล.อ.ท.
AM
พลอากาศตรี
Air Vice Marshal
พล.อ.ต.
AVM
นาวาอากาศเอก
Group Captain
น.อ.
Gp.Capt.
นาวาอากาศโท
Wing Commander
น.ท.
Wg.Cdr.
นาวาอากาศตรี
Squadron Leader
น.ต.
Sqn.Ldr.
เรืออากาศเอก
Flight Lieutenant
ร.อ.
Flt.Lt.
เรืออากาศโท
Flying Officer
ร.ท.
Flg.Off.
เรืออากาศตรี
Pilot Officer
ร.ต.
Plt.Off.
พันจ่าอากาศเอก
Flight Sergeant First Class
พ.อ.อ.
FS 1
พันจ่าอากาศโท
Flight Sergeant Second Class
พ.อ.ท.
FS 2
พันจ่าอากาศตรี
Flight Sergeant Third Class
พ.อ.ต.
FS 3
จ่าอากาศเอก
Sergeant
จ.อ.
Sgt.
จ่าอากาศโท
Corporal
จ.ท.
Cpl.
จ่าอากาศตรี
Leading Aircraftman
จ.ต.
LAC.
พลทหาร
Airman
พลฯ
Amn.
หมายเหตุ
นักเรียนนายเรืออากาศ
Air Cadet
นักเรียนจ่าอากาศ
Air Technical Student