คะแนนทดสอบ ห้องเตรียมทหาร และห้องช่างฝีมือทหาร 

🔹ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.4
🔸ทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3
🔹ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ชุดที่ 1,2
🔸ทดสอบวิชาสังคมศึกษา ม.3 ชุดที่ 1,2

 

test 2022031501

test 2022031502

test 2022031503

test 2022031504

test 2022031505

test 2022031506