คะแนนทดสอบ ห้องเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1-2 (2/3/65)

score 65020301

score 65020302