ท่าที่ใช้ในการสอบพละศึกษาของแต่ละเหล่า

เหล่า ทบ.

1. ลุกนั่ง 30 วินาที

2. ดึงข้อราวเดี่ยว

3. วิ่งเก็บของระยะทาง 10 เมตร

4. วิ่ง 50 เมตร

5. ว่ายน้ำ 50 เมตร

6. นั่งงอตัว , ยืนงอตัว

7. กระโดดไกล

8. วิ่ง 1,000 เมตร

เหล่า ทร.

1. ลุกนั่ง 30 วินาที

2. ดึงข้อราวเดี่ยว

3. วิ่งเก็บของระยะทาง 10 เมตร

4. วิ่ง 50 เมตร

5. ว่ายน้ำ 50 เมตร

6. นั่งงอตัว , ยืนงอตัว

7. กระโดดไกล

8. วิ่ง 1,000 เมตร

เหล่า ทอ.

1. ลุกนั่ง 30 วินาที

2. ดึงข้อราวเดี่ยว

3. วิ่งเก็บของระยะทาง 10 เมตร

4. วิ่ง 50 เมตร

5. ว่ายน้ำ 50 เมตร

6. นั่งงอตัว , ยืนงอตัว

7. กระโดดไกล

8. วิ่ง 1,000 เมตร

เหล่า ตร.

1. ลุกนั่ง 30 วินาที

2. ดึงข้อราวเดี่ยว

3. วิ่งเก็บของระยะทาง 10 เมตร

4. วิ่ง 50 เมตร

5. ว่ายน้ำ 50 เมตร

6. ยุบข้อ , ยันข้อ กับพื้น

7. กระโดดไกล

8. วิ่ง 1,000 เมตร