หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดรับสมัครสอบเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 243 อัตรา

 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดรับสมัครสอบเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว จำนวน 243 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563

 

ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2563

 

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประเภทนายทหารสัญบัตรและนายทหารประทวน แบบทำสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งครูฝึก ครูวิชา ผู้ช่วยครูฝึก ผู้ช่วยครูวิชา สังกัดศูนย์การฝึก/หน่วยฝึก นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ยกเว้นมณฑลทหารบกที่ 11 โดยบรรจุในตำแหน่งผู้บังคับหมวด กองร้อยมณฑลทหารบก รองผู้บังคับหมวด กองร้อยมณฑลทหารบก และตำแหน่งอื่นๆ ตามอัตราที่กองทัพบกกำหนด จำนวน 243 อัตรา แบ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 64 อัตรา นายทหารประทวน 179 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
- เพศชาย
- กำลังพลสำรอง ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของ ทบ. หรือ ทร. หรือ.ทอ. (ตรวจสอบสถานะการเป็นกำลังพลสำรองได้ที่ ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบก)
- ตำแหน่งสัญญาบัตร อายุ 18 - 30 ปี คุณวุฒิปริญญาตรี
- ตำแหน่งประทวน อายุ 18 - 25 ปี คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- สัญชาติไทยโดยการเกิด

 

การรับสมัครสอบ
รับสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563 ในเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศรับสมัครสอบ http://www.tdc.mi.th