สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

ทีมงาน GCT

สาขาวิทยาศาสตร์

sci pongterp
น.ท.พงษ์เทพ  มั่นคง

sci artit
น.ท.อาทิตย์  พราหมอ้น

sci nareat
น.ต.นเรศ  สิริวราวุธ

 sci pattawat
น.ต.ปัฐวัฒน์ สุทธินวล
 sci krerati
ร.ท.กีรติ  สุขศิล
sci naiyunart
ร.ต.นัยยนาถ  นนทะภาพ
sci kong

น.ต.ก้อง  กระดังงา
   
สาขาคณิตศาสตร์
math sartrawut 
นาวาอากาศเอก ศาสตราวุธ ไศลบาท
math atipathai 
นาวาอากาศโท อธิปไตย ขุนมธุรส
math sayoompu
นาวาอากาศตรี สยัมภู อัคคีสุวรรณ์
math sompob 
นาวาอากาศโท สมภพ เทียนบุญ
math siwapoom
นาวาอากาศโท ศิวภูมิ ทรัพย์ศรีศุภชัย
math wasan
นาวาอากาศโท วสันต์  นันทสกุล
math krit
นาวาอากาศโท กฤษฏ์  อรพินทร์
math akarin
นาวาอากาศตรี อัครินทร์  บำรุงเขตร์
math naruboodee
นาวาอากาศตรี นฤบดี  บุตรเนตร
math jeerasak
นาวาอากาศตรี จีรศักดิ์  หมวดโพธิ์กลาง
math piyawut
เรืออากาศเอก ปิยะวุฒิ  กล่ำอุไร

math angkana
เรืออากาศเอกหญิง อังคณา  จรรยา
math halit
จ่าอากาศเอก หฤษฎ์ พันธุเจษฎากร
math adoon
จ่าอากาศโท อดุล  คำติ่ง
math ratachai
นายรัฐชัย  สุวีบัว
 
 
 


สาขาภาษาอังกฤษ
eng paichayon 
เรืออากาศเอก ไพชยนต์ กาวิละเวส
 eng watcharapong
เรืออากาศโท วัชรพงศ์ เกตุปาน
 eng prasobsin
เรืออากาศโท ประสบศิลป์  เดชประเสริฐศรี
   
 

   
สาขาไทย - สังคม

thai jantima
เรืออากาศเอกหญิง จันทิมา  อมรศิริกุล
 thai sukanya
คุณครูสุกัญญา  มะราชะรี
 
     
ทีมงาน
ทีมงานสยาม
พันจ่าอากาศเอก สยาม อินทร์ผึ้ง
ทีมงานหนึ่ง
พันจ่าอากาศเอก สรจักร แย้มมาก
ทีมงานตั้ง
พันจ่าอากาศเอก จักรายุทธ มรกต
ทีมงานทศ
พันจ่าอากาศเอก ทศพล มั่งคั่ง
ทีมงานเพียว
พันจ่าอากาศเอก ณรงค์ ตาเพียว

พันจ่าอากาศเอก กิ่ง ทองนุ่ม

พันจ่าอากาศเอก สมพงษ์ หฤทัยถาวร

พันจ่าอากาศเอก ธีรวัช ทุ่งเย็น

จ่าอากาศเอก พิชัย สุ่มมาตรย์
นางสาวดลยา แสงเพ็ชร์
นางสาวดลยา แสงเพ็ชร์
   
WEBMASTER/IT Consaultant
  it_ekachai
นาวาอากาศตรี เอกชัย สิงห์ทอง