สาขาวิทยาศาสตร์

sci pongterp
น.ท.พงษ์เทพ  มั่นคง

sci artit
น.ท.อาทิตย์  พราหมอ้น

sci nareat
น.ต.นเรศ  สิริวราวุธ

sci kong
น.ต.ก้อง  กระดังงา

 sci krerati
ร.ท.กีรติ  สุขศิล

sci naiyunart
ร.ต.นัยยนาถ  นนทะภาพ
   
สาขาคณิตศาสตร์
math sartrawut 
นาวาอากาศเอก ศาสตราวุธ ไศลบาท
math atipathai 
นาวาอากาศโท อธิปไตย ขุนมธุรส
math sayoompu
นาวาอากาศตรี สยัมภู อัคคีสุวรรณ์
math sompob 
นาวาอากาศโท สมภพ เทียนบุญ
math siwapoom
นาวาอากาศโท ศิวภูมิ ทรัพย์ศรีศุภชัย
math wasan
นาวาอากาศโท วสันต์  นันทสกุล

math krit
นาวาอากาศโท กฤษฏ์  อรพินทร์


math jeerasak
นาวาอากาศตรี จีรศักดิ์  หมวดโพธิ์กลาง

math angkana
เรืออากาศเอกหญิง อังคณา  จรรยา

math halit
จ่าอากาศเอก หฤษฎ์ พันธุเจษฎากร
math adoon
จ่าอากาศโท อดุล  คำติ่ง
math ratachai
นายรัฐชัย  สุวีบัว
 
 
 


สาขาภาษาอังกฤษ
eng paichayon 
เรืออากาศเอก ไพชยนต์ กาวิละเวส
 eng watcharapong
เรืออากาศโท วัชรพงศ์ เกตุปาน
 eng prasobsin
เรืออากาศโท ประสบศิลป์  เดชประเสริฐศรี
   
 

   
สาขาไทย - สังคม

thai jantima
เรืออากาศเอกหญิง จันทิมา  อมรศิริกุล
 thai sukanya
คุณครูสุกัญญา  มะราชะรี
 
     
ทีมงาน
staff 14เรืออากาศโท สรจักร แย้มมาก  staff 15เรืออากาศตรี ทศพล มั่งคั่ง staff 13พันจ่าอากาศเอก ธีรวัช ทุ่งเย็น
staff 09 พันจ่าอากาศเอก พิชัย สุ่มมาตย์ staff 12พันจ่าอากาศเอก ณรงค์ ตาเพียว

staff 11พันจ่าอากาศเอก จักรายุทธ มรกต

staff 10พันจ่าอากาศเอก กิ่ง ทองนุ่ม

staff 08 พันจ่าอากาศโท สุรศักดิ์ นาคแก้ว staff 07 พันจ่าอากาศตรี สุขสวัสดิ์ ปัถวี
staff 01จ่าอากาศเอก เกียรติภณ กาญจะแสน staff 02จ่าอากาศเอก พิชัย สุ่มมาตรย์

staff 03จ่าอากาศเอก สรศักดิ์ พิชัย

staff 04

นางสาวกมลวรรณ วุฒิเวชช์
(ธุรการสาขาแพร่)

staff 06นางสาวดลยา แสงเพ็ชร์
(ธุรการสำนักงานใหญ่)
 


   
WEBMASTER/IT Consaultant
  it_ekachai
นาวาอากาศตรี เอกชัย สิงห์ทอง