คะแนนทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ สาขา ปทุมธานี เมื่อ 4 พ.ย.61

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น คะแนนเต็ม 30 คะแนน
1 ชญาธิป  สมนาม บีช 25
2 กฤตเมธ จันทสุด มิน 24
3 พชร เพชรรัตน์ จ้าว 23
4 อานนท์ สิทธิกัน บอล 20
5 เมธาสิทธิ์ ปิจดี ฟอร์ม 19
6 ยศกร ยะมงคล แฟ้ม 19
7 อชิตพล สมบัติปัน โฟกัส 18
8 บัณฑิต คำแก้ว โจ้ 17
9 ชยางกูร ชัชวาล กูล 16
10 ณัชพล จันปวงเสน ปู่ 16
11 ธัญยธรณ์ เจริญพงษ์พาณิช ไท 16
12 นภสินธุ์ โรจน์วิรัชวงศ์ เอิร์ธ 16
13 ธนภัทร กลิ่นมาลา นัท 14
14 อภิรักษ์ อินค้า เอม 13
15 กษิดินทร ภูมินทร์ เคน 10
16 ณชพล ยากับ ตั้น 10
17 ต่อตระกูล ปันทา เจ๋ง 10
18 นพโรจน์ สอนนนท์ฐีกูล ฟลุ๊ค 9
19 กอบณัช จินต๊ะโมกข์ กันต์ 8
20 ฤทธิ์นริน รินฤทธิ์   7
21 ปราณธวรรธน์ ไชยชนะ ช๊อปเปอร์ -
22 ธนัช ใจสมบูรณ์ เฮิร์ท -