สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,200 อัตรา  ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 – 28 ต.ค.61 รับสมัครทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 6 พ.ย.61
www.policeadmission.org 
กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ ให้ครบถ้วนและเข้าใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกหน่วยรับสมัคร (สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 หน่วยเท่านั้น)

1.

รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2561 จำนวน 5,200 อัตรา (นสต.) 

ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, บช.ตชด. และ บช.น.

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561
       ประกาศรับสมัครฯ 

       รับสมัคร

       พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร