"จ่าอากาศ คือ หัวใจ ของกองทัพอากาศ"

A04 0010

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       1.    เป็นชายโสด สัญชาติไทย
       2.    บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
       3.    สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า อายุ 18 - 20 ปี
       4.    มีผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
       5.    ขนาดพิกัด ความสมบูรณ์ของร่างกาย ไม่เป็นโรค และความพิการตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

การสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

             สมัครทางอินเทอร์เน็ต  ประมาณเดือนธันวาคม เป็นต้นไป

***วิธีการสมัคร ติดตามรายละเอียดได้ในที่ https://atts.rtaf.mi.th/   หรือ  http://www.greatcadettutor.com/

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

       1.    หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
       2.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
       3.    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
       4.    หลักฐานการฝึกวิชาทหาร (รด.) (ถ้ามี)
       5.    หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรทหาร ข้าราชการหรือลูกจ้างที่ได้รับสิทธิพิเศษ (ถ้ามี)

หลักสูตรการศึกษา

           หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ  ระยะเวลาศึกษา 2  ปี

การสอบคัดเลือก

       1.    สอบภาควิชาการ  5 วิชา  (700  คะแนน)  [วิทย์ฯ 200  คณิตฯ 200  อังกฤษ 175  ไทย+สังคม 125]

       2.    สอบความถนัดและวิภาววิสัย  พลศึกษา  สัมภาษณ์  ตรวจร่างกายทางการแพทย์
              2.1  สอบความถนัดและวิภาววิสัย
              2.2  สอบพลศึกษา  5  สถานี  [ดึงข้อ 10 ครั้ง  วิ่ง 1,000 เมตร  ลุก-นั่ง 30 วินาที  ยืนอยู่กับที่กระโดดไกล  ว่ายน้ำ 50 เมตร]
              2.3  สัมภาษณ์  [การปฏิบัติตามคำสั่ง   ลักษณะทหาร   ท่วงทีวาจา   ปฏิภาณไหวพริบ   ความรู้รอบตัว]
              2.4  ตรวจร่างการทางการแพทย์

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

        •    ขณะเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

       1.    ไม่ต้องเสียค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตการศึกษา
       2.    ได้รับจ่ายสิ่งของ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ตามที่ทางราชการกำหนด
       3.    ประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ 3 มื้อ
       4.    ได้รับเบี้ยเลี้ยง และเงินเดือน ขณะเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
       5.    ได้รับสิทธิในการคัดเลือก เป็นนักเรียนทุนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพอากาศกำหนด
       6.    รับการรักษาพยาบาล จาก โรงพยาบาลของรัฐ

       •      เมื่อสำเร็จการศึกษา

       1.    ได้รับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรที่สำเร็จ
       2.    แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี
       3.    บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
       4.    รับเงินเดือน ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด
       5.    มีสิทธิสอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามความต้องการบรรจุกำลังพลในแต่ละปี เมื่อคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนด

สถาบันกวดวิชา Great Cadet Tutor : GCT  สาขาใหญ่ จังหวัดปทุมธานี  และสาขาอื่นๆ  ติวน้องๆ แบบเข้มข้น เจาะลึก เพื่อเตรียมสอบเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง นายสิบทหารบก ช่างฝีมือทหาร จ่าอากาศ จ่าทหารเรือ ช่างกรมอู่ทหารเรือ ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรามีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ดูแลน้องๆ ทุกคนด้วยความจริงใจ มีระบบ e-Learning ที่ทันสมัย และคลังข้อสอบเก่ามากกว่า 10,000 ข้อ สามารถปูพื้นฐานน้องๆ ที่มีความสนใจให้ไปถึงเป้าหมายได้ ด้วยสโลแกนที่ว่า  "พื้นฐานไม่ดี GCT ปั้นได้"

ติดต่อเราที่   https://www.facebook.com/greatcadettutor/  และ  http://www.greatcadettutor.com/