"เราคือ หัวใจของกองทัพบก   เราฝึกคนให้เป็นผู้นำ และเป็นผู้ตามที่ดี "

" WE ARE THE HEART OF THE ROYAL THAI ARMY    WE TRAIN NCO STUDENTS TO BE THE BEST LEADERS AND THE BEST FOLLOWERS "

โรงเรียนนายสิบทหารบก รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  www.rtc-rta.com  หรือ www.radd-atc.com เป็นสถาบันที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนให้กับกองทัพบก มี ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี  โดย 6 เดือนแรกจะเน้นศึกษาวิชาทหารแต่ก็จะมีวิชาการเล็กๆน้อยๆที่ร.ร.นายสิบทหารบก หลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนนายสิบเลือกเหล่าที่ตนเองต้องการศึกษาตามลำดับคะแนนของ 6 เดือนแรก เพื่อแยกศึกษาต่อที่ร.ร.เหล่าใน 6 เดือนหลังและบรรจุหลังจบการศึกษา แบ่งออกเป็นจำนวน  13  เหล่า  ดังนี้  

1.เหล่าทหารราบ  2. เหล่าทหารม้า  3. เหล่าทหารปืนใหญ่ 4. เหล่าทหารช่าง  5. เหล่าทหารสื่อสาร  6. เหล่าทหารขนส่ง  7. เหล่าทหารสรรพาวุธ  8. เหล่าทหารพลาธิการ  9. เหล่าทหารการเงิน 10. เหล่าทหารสารวัตร 11. เหล่าทหารแพทย์ 12. เหล่าทหารการสัตว์ 13. เหล่าทหารการข่าว

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร

1.บุคคลพลเรือน เพศชาย อายุ 18-22 ปี (รับทั้งผู้เรียนนศท.และไม่เรียนนศท.)

2.ทหารกองประจำการ (ทุกผลัด) ในสังกัดกองทัพบก (ไม่ต้องรอปลดประจำการ) อายุไม่เกิน 24 ปี

3.พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) เพศชาย ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี

4.อาสาสมัครทหารพราน เพศชาย ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ม.6)  สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา

2. เป็นชายไทย  อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 22 ปี  ไม่รับสมัครผู้ที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และผู้ที่ขอผ่อนผันทุกกรณี    ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3  (รด.ปี 3) ขึ้นไป  ซึ่งต้องมีหลักฐานใบสำคัญ หรือหากเป็นทหารกองหนุนต้องมีใบกองหนุน (สด.8)  หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.43)  มาแสดงต่อกรรมการรับสมัคร

3. ทหารกองประจำการ, พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ถ้าสมัครนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบจะต้องประจำการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี)

4. มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

5. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

6. เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

7. ไม่อยู่ในสมณะเพศ

8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก  เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ  หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

9. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ

10. ไม่เป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

11. ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน

12. ต้องได้รับอนุญาตจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

13. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ  

14. ต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร

15. ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด

16. ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497  ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก  

การรับสมัคร

  1. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต   www.radd-atc.com
  2. สมัครด้วยตนเอง ที่กรมยุทธศึกษาทหารบก

คะแนนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้สมัคร

  1. ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5
  2. บุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ
  3. บุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน  ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ  ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่  หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น  ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ  ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน
  4. บุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือสงคราม  หรือ มีการปราบปรามการจลาจล  หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  5. นักกีฬาทีมชาติ  นักกีฬาทีมเขต (กีฬาแห่งชาติ) นักกีฬาทีมเยาวชนแห่งชาติ นักกีฬาเขตการศึกษา  นักกีฬาทีมสโมสร ( เฉพาะถ้วย ก. )  และนักกีฬากองทัพบก  ซึ่งออกให้โดย คณะกรรมการบริหารโอลิมปิกแห่งชาติ  การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา  สมาคมการกีฬาแต่ละประเภท หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากีฬากองทัพบก
  6. ทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม  ไม่น้อยกว่า  120  วัน ก่อนวันที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

การทดสอบมีสองขั้นตอน

ขั้นตอนแรก การสอบภาควิชาการ เนื่อหา ม.ปลาย ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (4 วิชา 120 ข้อ วิชาละ 30 ข้อ ใช้เวลา 90 นาที)

ขั้นตอนที่สอง สำหรับผู้ที่ผ่านรอบวิชาการ จะเข้ารับการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ว่ายน้ำ 25 เมตร ไม่เกิน 2 นาที ,ดึงข้อ , ลุกนั่ง ,ดันพื้น , วิ่ง 1000 เมต ไม่เกิน 5.05 นาที)

เว็บรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก    http://atc-rta.thaijobjob.com/