ห้องเตรียมทหาร สาขา แพร่ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

ชื่อ - นามสกุล ไทย(15) อังกฤษ(15) วิทย์(35) คณิต(35) คะแนนรวม(100)
ก้องเกียรติ  ไตรพนา  4 5 9 15 33
พีรวิชญ์  พวงดอก 6 8 9 6 29
ณัฐชนน สมยะ 2 3 12 8 25
ชยานันท์ เสนีวงศ์ ณ อยุทยา 7 5 3 8 23
ณัฐพจ  จำปาแสน 6 2 7 8 23
เศารชัน  เทียมยศ 4 2 6 11 23
อัครพล เชาว์แล่น 3 4 6 9 22
สังขกร หมิ้นเหลือง 5 6 3 6 20
ชยาวัฒน์  ชมปัชยา         ไม่ได้เทส
ธนภัทร  พูจา         ไม่ได้เทส

 

ห้องไฟฟ้า สาขา แพร่ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

ชื่อ - นามสกุล คณิต(50) อังกฤษ(25) วิทย์(50) ไทย-สังคม(25) คะแนนรวม(150)
ก้องเกียรติ  กึกก้อง  14 12 10 6 42
ประกฤษฏิ์ วันดี 18 8 11 5 42
ดนัยยศ  ทะตัน 10 7 10 7 34
ยศวี  เทียมยศ 11 10 13 0 34

 

ทดสอบพละ สาขา แพร่ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

sport pea1 61