ห้องเตรียมทหาร สาขา กาฬสินธุ์ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ชั้น
 ไทย-สังคม(15)
อังกฤษ(35)
วิทย์ฯ(35)
คณิตฯ(15)
รวม 100 คะแนน
1
นายโอบเอื้อ  ไกรทรัพย์สม
ม.4
5
2
8
14
29
2
นายศุภลักษณ์  อรัญบุญ
ม.4
2
5
7
14
28
3
นายปราการเทพ  ขันประมาณ
ม.4
6
4
8
10
28
4
นายสุเมธ  สง่าวงศ์
ม.4
6
3
11
8
28
5
นายรัตนพงษ์  เฉยฉิว
ม.4
7
5
9
6
27
6
นายนัฐตพล  ภูทองเงิน
ม.4
6
2
10
8
26
7
นายเพรียวพันธุ์  คำลือ
ม.4
2
5
6
8
21
8
นายชนกชลน์  สุวรรณเรือง
ม.4
3
2
10
6
21
9
นายพีรพัฒน์  วุฒิเดช
ม.4
3
4
8
5
20

 

ห้องช่างฝีมือทหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา กาฬสินธุ์ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ชั้น
อังกฤษ(25)
คณิตฯ(50)
วิทย์ฯ(50)
ไทย-สังคม(25)
รวม 150 คะแนน
1 ด.ช.ญาณภัทรฒ์  วงศ์ประเสริฐ ม.3 5 29 14 2 50
2 นายนัฐพงษ์  ไพศาล ม.3 8 24 12 5 49
3 นายฉัตรดนัย  คงสมบัติ ม.3 5 23 15 5 48
4 นายเตชาพนธ์  ตุระซอง ม.3 7 21 15 4 47
5 ด.ช.ณัฐวุฒิ  วงศ์หิน ม.3 5 25 13 3 46
6 นายคุณานนท์  อาจหาญ ม.3 6 17 13 5 41
7 นายคชานนท์  สีหลิ่ง ม.3 4 19 12 4 39
8 นายสมัชชา  ขันธ์เดช ม.3 3 15 12 7 37
9 ด.ช.รัชดนย์  เพชรมูล ม.3 5 19 12 1 37
10 นายกฤตเมธ  โพคาวัฒน์ ม.3 3 17 9 4 33
11 นายพัชรพล  จันโดน ม.3 3 12 13 5 33
12 น้องเบสท์ ม.3 7 8 10 3 28
13 ด.ช.ภัทรดนัย  ทุ่มจันทร์ไตร ม.3 5 6 7 4 22
14 ด.ช.ณัฐวีร์  ยืนยงชาติ ม.3 2 7 7 2 18

 

 ห้องปูพื้นฐาน (น้อง ม.1 - ม.2) สาขา กาฬสินธุ์ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ชั้น
อังกฤษ(40)
คณิตฯ(40)
วิทย์ฯ(40)
ไทย-สังคม(40)
รวม 160 คะแนน
1 ด.ญ.บุญฑริก  กายาผาด ม.2 29 16 20 17 82
2 ด.ช.พิชัยภูษิต  บัวมาตย์ ม.2 11 20 26 10 67
3 ด.ช.เกียรติศักดิ์  นาถมทอง ม.1 12 14 14 13 53
4 ด.ช.ธนะพล  ภูสมมา ม.1 13 18 15 7 53
5 ด.ช.ศุภวิชต์  นาถมทอง ม.2 20 9 13 10 52
6 ด.ญ.อนุรดี  พันธุ์สะอาด ม.2 19 15 12 5 51
7 ด.ช.วุฒิพร   พรมลี ม.2 12 18 10 11 51
8 ด.ช.อภิรักษ์  ดาวพร้อม ม.2 13 16 6 9 44
9 ด.ช.เตชิด  บุญหล้า ม.1 12 15 7 10 44
10 ด.ช.ปัญญพัฒฐ์  เกษรนวล ม.2 11 10 10 12 43
11 ด.ช.ศรุต  นาถมทอง ม.1 6 13 9 8 36

 

*ทดสอบเมื่อ 15 ก.ย.61