ห้องเตรียมทหาร (ทดสอบ 2 ก.ย.61)

ลำดับ ชื่อ -  สกุล ชื่อเล่น อังกฤษ(15) คณิต(35) วิทย์(35) ไทย-สังคม(15)  คะแนนรวม(100)
1 นาย กษิดิศ  เลี่ยมปัญญากุล ราฟเตอร์ 11 11 9 5 36
2 นาย พชร  เพชรรัตน์ จ้าว 5 7 9 7 28
3 นาย วรเชษฐ์  ดอกยี่โถ คอลิก 8 9 6 4 27
4 นาย ชญาธิป   สมนาม บีช 2 12 9 3 26
5 นาย บัญฑิต    คำแก้ว โจ้ 3 15 6 2 26
6 นาย กอบณัช  จันต๊ะโมกข์ กัน 4 13 5 3 25
7 นาย อิชตพล   สมบัติปัน โฟกัส 3 10 8 2 23
8 นาย กฤตเมธ  จันทสุด มิน 3 8 4 4 19
9 นาย นพโรจน์  สอนนนท์ฐีกุล ฟลุ๊ค 5 1 7 5 18
10 นาย นภสินธุ์   โรจน์วิรัชวงศ์ เอิธ์ท 0 0 0 0 0
11 นายชยางกูร  ชัชวาล กูร 0 0 0 0 0

 

 

ห้องไฟฟ้าฯ - ช่างฝีมือทหาร (ทดสอบ 2 ก.ย.61)

ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น อังกฤษ(20) คณิต(50) วิทย์(50) ไทย-สังคม(25)  คะแนนรวม(145)
1 ด.ช. ปราณธวรรชน์  ไชยชนะ ช๊อปเปอร์ 4 23 14 4 45
2 ด.ช. เมธาสิทธิ์  ปิจดี ฟอร์ม 7 19 8 9 43
3 ด.ช. ชัชวินทร์  อินต๊ะนาม อาร์ท 2 16 11 7 36
4 ด.ช. รัชพงศ์  วังบรรพต โอม 3 15 9 9 36
5 ด.ช. ณชพล  ยากับ ตั้น 6 12 5 10 33
6 ด.ช.วรเดช ชุณหพฤกษ์ มาร์ค 11 9 6 3 29
7 ด.ช. วชิรวัชญ์  มาฟัก อู๋ 3 14 2 2 21