logo

 

คะแนนทดสอบ GCT สาขาน่าน (เฉพาะเด็กค้างคืน) วันที่ 20 ม.ค.61

 

วิชาภาษาไทย อังกฤษ คะแนนเต็ม 80 คะแนน

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ห้อง

คะแนนเต็ม 80

1 สรศักดิ์ เกษมะณี ไฟฟ้า 24
2 ภูริพัฒน์  เสริมธรรม ไฟฟ้า 15
3 ชาตโยดม ดำเล็ก ไฟฟ้า 24
4 ปราณธวรรธน์ ไชยชนะ ปูพื้นฐาน 25
5 เมธาสิทธิ์ ปัจดี ปูพื้นฐาน 31
6 ณัธวัตร ดวงตา ปูพื้นฐาน 22
7 ธเนศ ตลาดโอรถ ปูพื้นฐาน 26
8 อชิตพล สมบัติปัน ไฟฟ้า 21

 

 

วิชาคณิต คะแนนเต็ม 40 คะแนน

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ห้อง

คะแนนเต็ม 40

1 ณัชพล พรมต๊ะ เตรียมทหาร 26
2 ศุภณัฐ ลำคำ เตรียมทหาร 11
3 รัชชานนท์ สุทธิแสน เตรียมทหาร 11