logo

 

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คะแนน คณิตศาสตร์ (50)
คะแนน อังกฤษ (25)
คะแนนรวม (75)
1 พีระพัชร์  วงศ์แก้วอนันต์ 18 10 28
2 นรินรักษา เชิดชู 19 7 26
3 ปิติพงศ์  ดีรอด 12 11 23
3 ศิวกร  สังข์อาษา 14 9 23
4 ณัฐชนน  ไชยศิลป์ 14 7 21
4 ชนะศึก คำวงค์  15 6 21
5 ญาณาธร ดำสอน 12 7 19
5 กฤจภาส  สระบัว 11 8 19
6 ภาสกร  ศรนรินทร์ 15 4 19
6 สุรสิทธิ์  คุ่มพุดซา 15 3 18
7 ชัชวาล ธรรมราช 14 4 18
8 จีราวัฒน์  บุญชัยนพรัตน์ 13 4 17
9 ชนาธิป  ค้นฉาย 13 3 16
9 ปัฐพี  สุขสอาด 10 6 16
10 เมธาสิทธิ์  วงษ์สมัย 11 4 15
11 ศักดิ์ณานนท์  จิตกว้าง 11 3 14
12 ภูริธรรม์ ธรรมราช 4 9 13
  ชยพล  สุทธหลวง      
  ชัยภัทร บุญมงคลกิจ      
  ธีระชัย คูตระกูล      
  รัชพล  อินทร์ประสิทธิ์      

 

** คะแนนทดสอบ ห้องไฟฟ้า วิชา คณิตศาสตร์+ภาษาอังกฤษ 14 ม.ค.61 (สาขาปทุมฯ) **