logo

 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล คะแนน ไทย (15) คะแนน Eng (15) คะแนน วิทย์ (40) คะแนนรวม (70)
1 ชนาธิป  ค้นฉาย 5 8 16 29
2 พีระพัชร์  วงศ์แก้วอนันต์ 2 8 18 28
3 ชนะศึก คำวงค์  2 5 19 26
4 ชัยภัทร บุญมงคลกิจ 2 9 13 24
5 จีราวัฒน์  บุญชัยนพรัตน์ 3 7 13 23
6 ปิติพงศ์  ดีรอด 4 6 12 22
6 ธีระชัย คูตระกูล 5 6 11 22
6 ศักดิ์ณานนท์  จิตกว้าง 3 2 17 22
7 ปัฐพี  สุขสอาด 1 5 15 21
8 ภาสกร  ศรนรินทร์ 6 4 10 20
9 ญาณาธร ดำสอน 2 3 13 18
10 ณัฐชนน  ไชยศิลป์ 3 2 12 17
10 นรินรักษา เชิดชู 2 6 9 17
11 เมธาสิทธิ์  วงษ์สมัย 1 2 13 16
11 กฤจภาส  สระบัว 3 6 7 16
12 สุรสิทธิ์  คุ่มพุดซา 0 2 12 14
12 ชัชวาล ธรรมราช 3 3 8 14
  ศิวกร  สังข์อาษา       0
  ภูริธรรม์ ธรรมราช       0
  รัชพล  อินทร์ประสิทธิ์       0

 

คะแนนทดสอบ ห้องไฟฟ้า วิชาภาษาไทย+อังกฤษ+วิทยาศาสตร์  วันที่ 2 ธ.ค.60