logo

 

ลำดับที่ได้ ชื่อ - สกุล คะแนน ไทย (50) คะแนน สังคม (50) คะแนนรวม(100)
1 สิรภพ ใจปทุม 29 27 56
2 จักริน  นาควัชระ 19 28 47
3 ชินดนัย นิลคง 18 26 44
4 กิตติพัทธ์ วิชาราช 19 21 40
4 สิทธิศักดิ์  จิตฤทธิ์ 22 18 40
5 วัสนกร ใจแปง 19 20 39
6 เกียรติภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์ 21 17 38
6 พัชรพล คำปิน 16 22 38
7 ชิษณุพงษ์  วุธนู 19 18 37
7 กฤษฎา  รัตนพลแสน 22 15 37
8 พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ 18 18 36
9 ศตวรรษ  สิงห์คำกุล 16 18 34
9 ภัทรนันท์  ใจอาสา 15 19 34
9 ปรัตถกร เปาป่า 15 19 34
9 วิรเดช ณ น่าน 17 17 34
10 ธนาธิป มีศรี 14 19 33
11 ภคพล  เจนใจ 17 15 32
12 พรหมพันธุ์ จันทรเพชร 19 12 31
12 ภาณุพงศ์ บุญสอน 14 17 31
13 ชยพันธ์  สุภสิทธิ์มงคล 16 14 30
13 สุรสิงห์  มูลสันเทียะ 14 16 30
14 พชรพนธ์ สุทธินันท์ 17 11 28
15 ธนาคาร ฉัตรมยูรวงศ์ 13 14 27
16 ธนพัฒน์  สังข์แก้ว 8 12 20

 

คะแนนทดสอบ ห้องเตรียมทหาร วิชาภาษาไทย+วิชาสังคม 2 ธ.ค.60 (สาขาปทุมธานี)