logo

 

วิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น

ลำดับ ชื่อ - สกุล ห้อง คะแนนเต็ม 100
1 สรศักดิ์ เกษมะณี ไฟฟ้า 49
2 ธนกร วันดี ไฟฟ้า 41
3 อธิตพล สมบัติปัน ไฟฟ้า 36
4 ศักดิวัช นันศิริ ไฟฟ้า 27
5 ณัธวัตร ดวงตา ปูพื้นฐาน 49
6 เมธาสิทธิ์ ปัจดี ปูพื้นฐาน 61
7 ต่อตระกูล ปันทา ปูพื้นฐาน 42
8 ปราณธวรรธน์ ไชยชนะ ปูพื้นฐาน ไม่ได้ทดสอบคะแนนทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น GCT สาขาน่าน (เฉพาะเด็กค้างคืน) วันที่ 25 พ.ย.60