ห้อง ม.ปลาย

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ชั้น คณิต อังกฤษ ฟิสิกส รวม %
40 40 40 120
1 เตซะสิทธิ์ ตุระซอง ยูโร   29 16 23 68 56.67
2 รัชชานนท์ ภูมิชูชิต แบงค์ 510 23 7 12 42 35.00
3 ธนวัชร มาตรา ก้อง 402 ขาดสอบ
4 จิราภรณ์ รัตนวงศ์ ฟอร์ด   ขาดสอบ
5 ชนกันต์ พันธุ์โยศรี อาร์ต 511 ขาดสอบ
6 เดชวัต แน่นอุดร อาร์ต 513 ขาดสอบ
7 ธีรวิทย์ เพียรสดับ ภีม 406 ขาดสอบ
8 ยุทธนา ภูมิ่งเดือง ตั้ง 409 ขาดสอบ

ห้อง ม.3

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ชั้น คณิต อังกฤษ วิทย์ รวม %
40 40 40 120
1 ยุทธการ  นันจำรัส นิค 312 31 6 14 51 42.50
2 มานิต  ยอดยศ ปลื้ม 311 19 13 17 49 40.83
3 ธนัญรณ์  ภูมิชูชิต บาส 302 16 14 18 48 40.00
4 ปิยะวัฒน์  พรพนม เจซี 313 21 10 17 48 40.00
5 ชินกร  ฤทธิ์รักษา ปอย อ.น.ร 20 7 19 46 38.33
6 ณัชทพงษ์  แสงดาว แฟร์ อ.น.ร 17 7 19 43 35.83
7 ไตรภพ ชินคำ หนึ่ง 301 16 8 13 37 30.83
8 ธนดล  จ่าคำ เติ๊ล 312 16 8 13 37 30.83
9 นรเทพ  สินธุศิริ เพรช 310 10 12 14 36 30.00
10 ณัฐวุฒิ  ภูผากาย แมน 303 11 6 18 35 29.17
11 ธนกฤต  คอมค้อ กาย 311 18 3 13 34 28.33
12 เจษฎา ภูกงสี เท่ห์ 311 17 9 7 33 27.50
13 ศุภกร คำภักดี เค 305 11 10 12 33 27.50
14 วรยศ ไชยสา อาร์ท 303 11 9 11 31 25.83
15 ปองภพ  ฉัตรศรี โอ๊ต 306 11 9 9 29 24.17
16 ภูวเดช ภูฐิติวัฒน์ อานนท์ 311 10 7 12 29 24.17
17 โชกุน  ศิริกาญจนารักษ์ มายเดีย 312 8 8 11 27 22.50
18 อนุภักดิ์ อนุสรณ์ โอแกน 304 10 8 9 27 22.50
19 ฉัตราวุธ ภูครองนาค คิว ย.ต ขาดสอบ
20 พงศธร เงินดี ดริว 311 ขาดสอบ
21 ภาคิน  ภูน้ำเย็น คิน 312 ขาดสอบ
22 ภานุพงษ์ แก้วจิตจะ โอ๊ตเล่ 306 ขาดสอบ
23 วงศธร ปรีประดิษฐ์ โอ๊ค(ปรี) 311 ขาดสอบ
24 สิทธิกร จงฤาชา มิว 311 ขาดสอบ

ห้อง ม.1-2 B

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ชั้น คณิต อังกฤษ วิทย์ รวม %
40 40 40 120
1 ณัฐวุฒิ วงศ์หิน บอล 113 24 18 18 60 50.00
2 ภัคพล ขันประมาณ ม่อน 213 20 20 19 59 49.17
3 เตซาพนธ์ ตุระซอง ยูฟ่า 114 23 18 17 58 48.33
4 ธิดารัตน์ บรรรเทา มิน(ญ) 102 17 20 20 57 47.50
5 ณัฏฐ์พงษ์ ภูวันนา เติ๊ล 113 11 26 19 56 46.67
6 ธนบดี ปรีดี เกรท 209 19 21 16 56 46.67
7 มิ่งกมล ผยัคฑ์ทอง มิ่ง (ญ) 115 18 20 18 56 46.67
8 ชินวัตร ภูแม่นเขียน อังเปา 101 14 19 22 55 45.83
9 ธนชัย พูนสุขศิริวัฒนะ แกรม 209 17 25 13 55 45.83
10 อโนทัย คำพระมัย จู๊บ 113 11 26 17 54 45.00
11 นันทพงษ์ ศรีจันทร์ บุ๊ค 101 16 26 11 53 44.17
12 คชานนท์ สีหลิ่ง เมนโม 101 20 16 15 51 42.50
13 ปัทมาพร ภูช่างทอง แพร(ญ)   6 26 16 48 40.00
14 อัครินทร์ แวงยางนอก ลับบี้ 201 16 12 16 44 36.67
15 เจษฎาภรณ์  ถิ่นวิลัย คิว 201 12 17 12 41 34.17
16 ภูมิชา ฎฐ์ติวัฒน์ ภูมิ 101 15 12 14 41 34.17
17 ยุทธศาสตร์ แจ่มการ บอม 209 ขาดสอบ
18 รัตนพงษ ภูลับดวง โอเว่น 206 ขาดสอบ

ห้อง ม.1 A

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ชั้น คณิต อังกฤษ วิทย์ รวม %
40 40 40 120
1 ณัฐพงษ์ ไพศาล ฟิวส์ 103 17 10 19 46 38.33
2 ศักดิ์เพชร นิติสุข เบสท์ 109 11 21 14 46 38.33
3 กล้าณรงค์ วงศ์คำ ก้อง 112 10 20 14 44 36.67
4 ฉัตรดนัย คงสมบัติ อาร์ต(ฉัตร) 103 17 11 13 41 34.17
5 สพัชชา วันเดช น๊อต 102 18 10 13 41 34.17
6 ณัฐดนัย สร้อยสิน อ้น 108 13 14 13 40 33.33
7 หัสดิน ฤทธ์พันธ์ โอม 103 11 11 18 40 33.33
8 กอบบุญ สุวรรณชูมภู โฟร์ 103 14 13 12 39 32.50
9 กิตติพศ  ติระจินดาสกุล บิ๊ก 103 12 11 15 38 31.67
10 นฤเบศร แจ่มแสง   เอริ์ช 102 11 13 14 38 31.67
11 สิรวุฒิ เขตสันบุญ เฟรม 105 13 8 14 35 29.17
12 นครชัย กิตย์สรรพ์ คิงส์ 110 11 11 12 34 28.33
13 ลัทธพล กัณฑิศักดิ์ อะตอม 103 9 7 13 29 24.17
14 ฉัตรชัย ภูช่างทอง พี 109 4 9 13 26 21.67
15 ชาติตระการ สุวรรณโชติ เจ๋ง 102 8 4 12 24 20.00
16 นิติภูมิ เอกมิรัตน์ ภูมิ 103 ขาดสอบ