ห้อง A

ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น สอบเมื่อ 29/7/2016 สอบเมื่อ 5/8/2016 สอบเมื่อ 7/8/2016
คณิต 50 % คณิต 50 % คณิต 50 %
1 วรมัณ เจริญลักษณกุล คอม 41 82 38 76 36 72
2 ศิวณัฐ เรืองศักดิ์ คิง 39 78 35 70 34 68
3 มงคลกิต โรจนศรีทองกุล ปิงปอง 39 78 33 66 36 72
4 สรวิชญ์ ใหม่ชุ่ม ภู 36 72 30 60 30 60
5 จักริน นาควัชระ โมสน์ 36 72 23 46 23 46
6 ธีรดล ดาวบริบูรณ์ ออมสิน 35 70 33 66 34 68
7 ณภัทร แย้มเยื้อน ต้อง 28 56 28 56 27 54
8 อิศราพล ทิพยรักษ์ แทน 27 54 24 48 29 58
9 ณัฐพนธ์ โชติพัฒนกิจ เจ 25 50 28 56 27 54
10 อภิษฎา จันทรวงศ์กุล เบนซ์ 24 48 29 58 20 40
11 กิตติเมศวน์ เจริญคำภิสิทธิ์ เอฟ 22 44 18 36 25 50
12 ปนาพันธ์ จันทร์วงศ์ โปเต้ 21 42 16 32 22 44
13 อภิวิชญ์ ถนอมสิน ชีตาร์ 19 38 17 34 22 44
14 สิรภพ ใจปทุม เจ 18 36 10 20 14 28
15 ภูมิพัฒน์ สุทธไชย ต้นน้ำ 16 32 16 32 18 36
16 พชรพนธ์ สุทธินันท์ ฟลุ๊ค 16 32 15 30 17 34
17 เกียรติภูมิ ศิริประพันธ์รัตน์ ไอซ์ 16 32 21 42 19 38
18 ศตวรรษ สิงห์คำกุล ดาม 15 30 17 34 15 30
19 สิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ บิว 14 28 14 28 12 24
20 มณฑล ใจเที่ยง แบงค์ 14 28 17 34 11 22
21 พรหมพันธ์ จันทร์เพชร เพชร 14 28 11 22 18 36
22 ธนภัทร สิทธิวัง ปุณ 14 28 12 24 13 26
23 กิตติพัทธ์ วิชาราช ฟีฟ่า 13 26 11 22 24 48
24 สยุมพร พรหมสถิตย์ อิง 10 20 14 28 14 28
25 ธนาคาร ฉัตรมยูรวงษ์ แบงค์ 10 20 15 30 19 38
26 สุขลำดอน สุขสะอาด นาย 9 18 14 28 13 26

ห้อง B

ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น สอบเมื่อ5/8/2016
คณิต 50 %
1 พัชรพล คำปิน เอิร์ท 28 56.00
2 ณัฐดนัย คุณสิทธิ์ บอลลูน 26 52.00
3 คณณ ชยพาณิชสกุล ดุ๊ก 21 42.00
4 เขมชาติ วงศ์แก้ว เต้ย 20 40.00
5 รัชพล ถนิมสุทธิ์ ปลื้ม 18 36.00
6 เมธาสิทธิ์ วงษ์สมัย แบงค์ 18 36.00
7 ปัฐพี สุขสอาด เขต 18 36.00
8 ปรัตถกร เปาป่า แฟ้ม 18 36.00
9 นรินรักษา เชิดชู ยีส 16 32.00
10 วัสนกร ใจแปง ตั้น 15 30.00
11 กฤตภาส สระบัว เจได 15 30.00
12 รัชพล อินทร์ประสิทธิ์ ฟลุ๊ค 14 28.00
13 ชยพัทธ์ สุภสิทธิ์มงคล วิน 13 26.00
14 จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์ แพ็ค 12 24.00
15 ชยพล สุทธหลวง ดั๊ม 8 16.00
16 กันตพัฒน์ จันทร์คำ มิ๊ก 0 0.00