ห้อง เตรียมทหาร

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม %
40 40 40 120
1 เกื้อกูล มะโนแสน จูน ม.4 27 16 7 50 41.67
2 ณัฎชัย สุนทร เวย์ ม.5 21 15 8 44 36.67
3 ธนากร คำลือ เฟิส ม.5 20 11 10 41 34.17
4 รอม ชื่นตระกูล ไม้ ม.4 14 16 10 40 33.33
5 ณัฐชนน มีสุข ม่อน ม.4   14 22 36 30.00
6 นนทนัตถ์ คำนวน นนท์ ม.4 14 8 11 33 27.50
7 ธวัชชัย ฉ่ำชื่น ฮาร์ท ม.3 16 8 7 31 25.83
8 ปัญจพล โลราช มิน ม.4 14 10 7 31 25.83
9 กันต์ชนก ซุยหาญ ลีโอ ม.5 16 9 5 30 25.00
10 สิทธินนท์ แสงจันทร์ นนท์ ม.4 12 11 6 29 24.17
11 รัชชานนท์ หาญกิน เก็ต ม.3 10 10 7 27 22.50
12 กรวิชญ์ แก้วโก เวล ม.4   15 12 27 22.50
13 วัสส์พงศ์ สถาปนาศิริ ไกด์ ม.4 8 10 8 26 21.67
14 นิธิกฤษฎ์ พรเอกสวัสดิ์ ภูมิ ม.5 25     25 20.83
15 พีรพัฒน์ ใบยา ดาฟ ม.4 14 6 4 24 20.00
16 วัชรพงศ์ รถัรศาสตร์ อาร์ม ม.5       0 0.00
17 ธราเทพ ท้าวหน่อ ปูรณ์ ม.3       0 0.00
18 วรเมธ ธิเสนา ภู ม.3       0 0.00
19 วัชรพล บุญตา เดย์ ม.3       0 0.00
20 ณัฐวัฒน์ สร้อยคำศิริกุล ปลื้ม ม.3       0 0.00
21 วิรเดช ณ น่าน ดอม ม.3       0 0.00

ห้อง ไฟฟ้า

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ รวม %
40 40 40 120
1 นวพนธ์ เชียงโส ดร๊าฟ ม.4 24 8 15 47 39.17
2 ชิษณุพงษ์ วุธนู นิค ม.3 9 15 17 41 34.17
3 พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ บิ๊ก ม.3 13 10 16 39 32.50
4 นวภัทร พงษ์รัตนานุกูล ฮอม ม.4 8 12 17 37 30.83
5 เกื้อกูล กันอินทร์ เกื้อ ม.3 11 10 14 35 29.17
6 นราธิป ลาพร หนึ่ง ม.3 15 9 11 35 29.17
7 สุพัฒน์ชัย แก้วใหม่ ปิกนิค ม.3 12 8 14 34 28.33
8 พงษ์นรินทร์ ไชยวุฒิ โด่ง ม.3 9 10 14 33 27.50
9 พีรวิชญ์ สินสกุลวิวัฒน์ แบงค์ ม.3 7 14 12 33 27.50
10 ธนกฤต จันทร์ดี โอ๊ค ม.3 12 9 11 32 26.67
11 ผลบุญ ผลานิสงค์ ใหญ่ ม.3 12 8 11 31 25.83
12 ณัฐวัฒน์ สร้อยคำศิริกุล ปลื้ม ม.3 8 9 14 31 25.83
13 วิรเดช ณ น่าน ดอม ม.3 14 6 11 31 25.83
14 เฉลิมชนม์ นันทะเภรี ตี๋ ม.3 11 4 14 29 24.17
15 วัชรพล บุญตา เดย์ ม.3 11 9 9 29 24.17
16 ชัชวาลย์ ธรรมราช แมน ม.3 12 11 5 28 23.33
17 อริญชัย นิลทะวงษ์ ปอนด์ ม.3 7 8 11 26 21.67
18 ภูบดินทร์ ศรีราษฎ์ ภู ม.3 4 6 11 21 17.50
19 ตุลภัทร หล้าแก้ว ปาล์ม ม.3 10     10 8.33
20 ชยุตม์ แหลมมาก ดรีม ปวช.1       0 0.00

ห้อง ม.1 - ม.2

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม %
40 40 40 120
1 พสธร รวมเงิน อิกคิว ม.2 14 24 16 54 45.00
2 ณัฎฐพล ไชยสลึ น่อล ม.2 18 14 19 51 42.50
3 จิณณทัติ จักรปิง ภูฟ้า ม.1 17 22 11 50 41.67
4 ปราณธวรรธน์ ไชยชนะ ช๊อปเปอร์ ม.1 18 10 21 49 40.83
5 ธีรเมธ คำมี บอส ม.2 13 21 11 45 37.50
6 ภูดิศ แสงทอง กัส ม.2 13 12 17 42 35.00
7 นพดล ภิรัญคำ น๊อต ม.1 12 11 18 41 34.17
8 สุวัชร ชำนาญชาติ น่าน ม.1 10 15 14 39 32.50
9 ศิรวัฒน์ ปันวัง ปังปอด์ ม.2 12 12 14 38 31.67
10 ปฐมพงศ์ ไชยวุฒิ ปลื้ม ม.2 9 9 13 31 25.83
11 ปริญญา พรหมรักษ์ ปริ๊นท์ ม.1 8     8 6.67