สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

ปี 2557

ผลงาน GCT ในปี 2557นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนเตรียมทหาร ปี 57 รอบแรก

คมสัน อินทะรังษี
(ตร.)

จักรกฤษณ์ ศรีบานแจ่ม
(ทร.)

ณัฐฐาพร สนธิพงษ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)
(ทบ.|ทร.|ทอ.|ตร.)

ธนโชติ จันทร์ป๋า
(ทบ.|ทอ.|ตร.)

ธนณัฏฐ์ จำปาทอง
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)
(ทบ.|ทอ.)

ธนาธิป จิตอารี
(ตร.)

ภูมิธร น้อยนาจารย์
(ทบ.|ทร.|ทอ.|ตร.)

วชิรวิทย์ ศรีหาราช
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)
(ทบ.|ทร.|ทอ.|ตร.)

สาละวิน อินทะรังษี
(ตลอดปี)
(ทบ.|ทอ.|ตร.)

หยก ตั้งธำรงกุล
(ทบ.|ทอ.|ตร.)

เอกลักษณ์ หัตถนิรันดร์
(ตร.)นักเรียนของ GCT ที่สอบติด จ่าอากาศ รอบแรก

กรกวิน บุตรพันธ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

กฤตภาส มาลยานนท์
(ตลอดปี)

กษิดิศ ขัณฑ์เพชรางกูร
(ตลอดปี)

เกษม จำปารัตน์ มิตร
(ตลอดปี)

จักรกฤษณ์ ศรีบาลแจ่ม

จิรภาส ปานมณี
(ตลอดปี)

ชิษณุพงศ์ มาให้

ฐกฤต อาจกูล
(ตลอดปี)

ณัฐฐาพร สนธิพงษ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ณัฐดนัย สมเพ็ชร
(ตลอดปี)

ณัฐธนน ภู่บัว


ธนณัฏฐ์ จำปาทอง
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ธนวันต์ นันทารมย์

เนตินันท์ ไทยเอียด
(ตลอดปี)

บงกช มะศักดิ์

พงศ์พันธุ์ ผัดวงศ์

พัชรพล ฆารฤทธิ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

พิชญะ ชาญโลหะ

พีระพัฒน์ แมนมนตรี
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

วชิรวิทย์ ศรีหาราช
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

วสันต์ ลือพงศ์พัฒนะ

ศิรวัชร สวัสดี
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

สหรัถ เกิดสวัสดิ์
(ตลอดปี)

สาละวิน อินทะรังษี
(ตลอดปี)


นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนช่างฝีมือทหาร รอบแรก

เกษม จำปารัตน์ มิตร
(ตลอดปี)

จิรภาส ปานมณี
(ตลอดปี)

ชาญวิทย์ ศรีนาท

ชิษณุพงศ์ มาให้

ฐกฤต อาจกูล
(ตลอดปี)

ณัฐฐาพร สนธิพงษ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ณัฐดนัย สมเพ็ชร
(ตลอดปี)

ณัฐนันท์ นุชโพธิ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ดนุเดช วิมาละ

ธนณัฏฐ์ จำปาทอง
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ธนภัทร อินปัน
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ธนวันต์ นันทารมย์

นนทวัฒน์ บุญเป็ง

เนตินันท์ ไทยเอียด
(ตลอดปี)

ปวริศ อินทะรังษี
(ตลอดปี)

พงศภูธิป เตชะเสนา

พัชรพล ฆารฤทธิ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ภคิน วงศ์คง

เมธาวัฒน์ ชาวส้าน
(ตลอดปี)

วชิรวิทย์ ศรีหาราช
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

วสันต์ ลือพงศ์พัฒนะ

ศิรวัชร สวัสดี
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

สรศักดิ์ พิชัย
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

สหรัถ เกิดสวัสดิ์
(ตลอดปี)

สาละวิน อินทะรังษี
(ตลอดปี)


นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

กรกวิน บุตรพันธ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

กษิดิศ ขัณฑ์เพชรางกูร
(ตลอดปี)

กษิตินาถ ภูโอบ

กิจพณิช ภูมิดินดิบ

กิตตินันท์ แก้วดำ

กีรติ ศิริรัตน์

เกษม จำปารัตน์ มิตร
(ตลอดปี)

จรัล กันทะสอน

จักรกฤษณ์ ศรีบาลแจ่ม

ฉัตริน จริยอภิมวิทย์

ชยุตม์ บุญเรือง

ชิษณุพงศ์ มาให้

ฐกฤต อาจกูล
(ตลอดปี)

ณัฐกมล ปันวงศ์

ณัฐกันต์ ขันยม

ณัฐกันต์ พันชน

ณัฐชนน ภู่บัว

ณัฐฐาพร สนธิพงษ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ณัฐดนัย ไชยพละ

ณัฐดนัย สมเพ็ชร
(ตลอดปี)

ณัฐธีร์ ณ ราช

ณัฐนันท์ นุชโพธิ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ธนณัฏฐ์ จำปาทอง
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ธนภัทร อินปัน
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ธนวันต์ นันทารมย์

ธนากร โหราจันทร์

ธนาธิป จิตอารี

ธฤต วงค์เป็ง

ธิติวุฒิ ถิ่นแสนดี

นันทกร แก้วใหม่

เนตินันท์ ไทยเอียด
(ตลอดปี)

ปฏิภาณ พรกุณา

ประยุทธ เวียงวะลัย

ประสบผล สิทธิ

ปริทัศน์ มานะลอ

ปริวัฒน์ การสมมิตร

ปวริศ อินทะรังษี
(ตลอดปี)

ปิยวุฒิ กัณธิยะ

พชร สีหะอำไพ

พนธกร ฝายนันทะ

พรรณเชรษฐ กสิณฤกษ์

พัชรพล ฆารฤทธิ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

พุฒิพงศ์ บัวชู

ภาคย์ภูมิ รัตนรุ่งโรจน์

ภาณุ สาปาน

ภารดร สีเขียว

ภารุจ ศรีสุข

เมธา ยาวิไชย

เมธาวัฒน์ ชาวส้าน
(ตลอดปี)

วชิรวิทย์ ศรีหาราช
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

วรัญญู อินขัด

วสันต์ ลือพงศ์พัฒนะ

วันนิวัต ไชยกลาง

ศรัณย์ ภูผาศรี

ศักดิ์ศิรินทร์ ชินเกตุ

ศิรวิชญ์ พันธุ์แก้ว

ศิริวัชร สวัสดี

ศุภกร สุทธิแสน

สมโชค เต็มชำนาญ

สรศักดิ์ พิชัย
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

สหรัถ เกิดสวัสดิ์
(ตลอดปี)

สาละวิน อินทะรังษี
(ตลอดปี)

สิทธิโชค ศรีสงคราม

สิทธินนท์ เรือนอินทร์

สิปปกร การเวก

สุทธิพงษ์ พิชา

โสภณวิชญ์ คงจีน

อภิวิชญ์ วชิระเจริญฤทธิ์

อรรถกร ธนามี

อัครพล ผลสว่าง


นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จักรกฤษณ์ ศรีบาลแจ่ม

จิรพัฒน์ ค่ายบุรี

ณัฐดนัย สมเพ็ชร
(ตลอดปี)

นนทวัฒน์ บุญเป็ง

บงกช มะศักดิ์

ปภาวิน จำปา