สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

ปี 2556

นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนเตรียมทหาร ปี 56 รอบแรก

นพดล นิลคง
(ทบ. ทร. ทอ. ตร.)

ธรณัส จวนแจ้ง
(ทบ. ทร. ทอ.)

ภาณุพงศ์ พลเรือง
(ทร. ตร.)

ภูมิธร น้อยนาจารย์
(ทร. ตร.)

ธนกฤต แสนอินทร์
(ทบ.)

นันทวุฒิ เพ็งสุทธิ์
(ทบ.)

พัฒนพงศ์ มาทอง
(ทบ.)

จิระภัทร อุดคำเที่ยง
(ทร.)

ณัฐพงศ์ ประทุมรัตน์
(ทร.)

ธนกุล โนจิตร
(ทร.)

นัทธพงศ์ ไชยศิลป์

(ทร.)

นพวินท์ ปิ่นแก้ว
(ตร.)


นักเรียนของ GCT ที่สอบติด จ่าอากาศ รอบแรก

กองทัพ ทองสม

เกียรติภูมิ เทพประสิทธิ์

จิระภัทร อุดคำเที่ยง

ไชยพัฒน์ โพธิ์ศรี

ณฤพล ทีฆาวงศ์

ธนกฤต แสนอินทร์

ธนกุล โนจิตร

ธรณัส จวนแจ้ง

นพดล นิลคง

นัทธพงศ์ ไชยศิลป์


นันทวุฒิ เพ็งสุทธิ์

นิธิภูมิ ยศสอน

ปริญญา พวงผกา

พงศกร ทองมา

ภาณุพงศ์ พลเรือง

ภูมิธร น้อยนาจารย์

ศุภณัฐ อุทธิยา

อนุชิต มูลเหลา


นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนช่างฝีมือทหาร รอบแรก

กองทัพ ทองสม

ชัชพงศ์ มุลศรี

ไชยพัฒน์ โพธิ์ศรี

ณฤพล ทีฆาวงศ์

ทินภัทร นิจสินสกุล

ธนณัฎฐ์ จำปาทอง

ธรณัส จวนแจ้ง

นัทธพงศ์ ไชยศิลป์

นพดล นิลคง

นันทวุฒิ เพ็งสุทธิ์

พัชรพล ฆาฤทธิ์


พีรพล ขำทับทิม

ภูมิธร น้อยนาจารย์


วชิรวิทย์ ศรีหาราช

อนุชิต มูลเหลา


นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

กรกฤต กุศล

กรวิน บุตรพันธ์

กองทัพ ทองสม

เกริกเกียรติ วงศ์แพทย์

เจษฎา ธิอ้าย

ชยณัฐ ไชยกันทะ

ชวนากร แสงจันทร์

ชวลิต อนงค์

ไชยพัฒน์ โพธิ์ศรี

ณัฐนันท์ นุชโพธิ์

ณัฐภูมิ รัตนสากร

ณิชพงษ์ เต็มเปี่ยม

ทนงศักดิ์ สุขเกษม

ธนณัฎฐ์ จำปาทอง

ธนพล พลดร

ธรณัส จวนแจ้ง

ธิติวุฒิ ถิ่นแสนดี

ธีรรัตน์ เสนนันตา

นพดล นิลคง

นฤพล ทีฆาวงศ์

นัทธพงศ์ ไชยศิลป์

นันทวุฒิ เพ็งสุทธิ์

เนตินันท์ ไทยเอียด

บรรยง หมื่นอาษา

บุรันกร การเดิม

ผาสุก พลสุพี

พชรพฤก เทวาประสาทพร

พัชรพล ฆารฤทธิ์

พีรพล ขำทับทิม

ภาณุพงศ์ แก้วใหม่

ภาสพงศ์ สนเอื่ยม

ภูพิชญ์ บัวผลิ

ภูมิธร น้อยนาจารย์

วชิรวิทย์ ศรีหาราช

วรภพ นิมิตร

วิชชากร คำแย้ม

ศุภกฤต แก้วอรุณ

ศุภณัฐ อุทธิยา

สรศักดิ์ กุศล

สหรัฐ สีหะอำไพ

อนุวัฒน์ เพชรทองหยู


นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เกียรติภูมิ เทพประสิทธิ์

ชวนากร แสงจันทร์

พงศกร ทองมา

ภาณุพงศ์ พลเรือง

ภูมิธร น้อยนาจารย์

อนุชิต มูลเหลา

นิธิภูมิ ยศสอน

ชยากร สุระพร

อภิชาติ ถิตย์ประไพ

ณัฐพงศ์ ประทุมรัตน์

ณัฐกิตติ์ ตนะทิพย์

ณัฐภัทร กลาสี

ธัมมวัฒน์ ใจพา

นภสินธุ์ พันธุ์เหม