ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  นกศ.ผจปผ.กอษ.กกศ.รร.นอ.
สถานที่ทำงาน
  โรงเรียนนายเรืออากาศ
ประวัติการศึกษา
 

- โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 45
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 52
- ปริญญาโท MSc Digital Systems Engineering, The University of York, UK

คติพจน์ประจำใจ
  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
คำแนะนำฝากถึงน้อง ๆ นักเรียนของ GCT
  มุ่งมั่นและตั้งใจ ความสำเร็จอยู่ใกล้เพียงแค่เราเอื้อมมือไปคว้ามัน