ที่มา : หนังสือ "สุภาษิตไทย ฉบับสมบูรณ์", ผู้แต่ง อุทัย ไชยานนท์, สำนักพิมพ์ น้ำฝน, พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2543