สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

การสอบเตรียมทหาร

สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป - วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอากาศยานและการบิน - รัฐประศาสนศาสตร์
- บริหารรัฐกิจ - วิศวกรรมเครื่องกลเรือ - วิศวกรรมเครื่องกล
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ - วิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมอุทกศาสตร์ - วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมไฟฟ้า
(แขนงไฟฟ้ากำลัง)
- บริหารศาสตร์ - วิศวกรรมอุตสาหกรรม
- คอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมโยธา - บริหารศาสตร์
- วิศวกรรมอุตสาหกรรม - วัสดุศาสตร์
- วิศวกรรมสรรพาวุธ
- วิศวกรรมสำรวจ(แผนที่)
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์