สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

ข่าวเกี่ยวกับ เตรียมทหาร

ผลสอบเตรียมทหาร ปี 56 รอบแรก เหล่า ทบ.

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2556

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก (ภาควิชาการ) จำนวน 760 คน

ลำดับ
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ลำดับที่สอบได้
1 00033 ธีธัช รัตนปนัดดา 347
2 00042 ปัญชะระ วรรณโชค 120
3 00049 วรวิช รื่นกลิ่น 625
4 00069 ศักดรินทร์ ฐีติปริวัติ 607
5 00073 สุเมธี มณีโลกย์ 116
6 00089 ปวริศ คุณดิลกรังสี 515
7 00156 ประพนธ์ ทองลอย 716
8 00157 สัตยพัฒน์ ธัชเสนีย์ 445
9 00174 ชโลธร เขจรเนตร 79
10 00196 กวีวัฒน์ พูลศรี 122
11 00198 ปูรณ์ ทองพ่วง 202
12 00206 ธนดล อินทิยโกเศศ 680
13 00232 สุรภูมิ เล็กขาว 730
14 00233 กฤติพงศ์ แสงโชติ 652
15 00243 ปัญจพล ดงแสนแก้ว 719
16 00246 เกษม เพชรพิมานสมุทร 476
17 00247 พีระ แก่นท้าว 444
18 00253 ณะขจร ไชยศรี 748
19 00277 ทินภัทร ค้าของ 451
20 00288 ศิวกร ภู่โฉม 622
21 00322 พุทธนา ฉ่ำเฉลิม 335
22 00342 หฤษฎ์ สุทธิกุลสมบัติ 429
23 00351 นันทกานต์ เถาว์สอน 535
24 00366 สรัล รูปทอง 628
25 00388 ศักดิภัทร ภาณุมาศตระกูล 6
26 00402 ณภัทร เนตรปัญญา 600
27 00423 ศักดินาถ ภาณุมาศตระกูล 152
28 00471 วัชรวีร์ สุขสุวรรณ์ 604
29 00497 สิทธิชัย สิทธิยงค์ 227
30 00498 นัธทวัฒน์ รองชัย 687
31 00524 เศรษฐกร ไชยประเสริฐ 590
32 00541 เปรมินทร์ ทรงชัยกุล 11
33 00547 ธรรมสรณ์ เชื่อได้ 712
34 00550 เศวตโชติ รานอก 402
35 00563 ธนกร ซื่อตรง 147
36 00594 รัฐพล ธงรอด 499
37 00616 นราวิชญ์ วาสนาดี 563
38 00630 ชลกร ลึกมณี 66
39 00673 รชต บุญช่วย 557
40 00688 ชวรินทร์ เเหล่งสท้าน 616
41 00695 ชวัลลภ คำเบ้า 84
42 00713 อดิศร จูห้อง 51
43 00729 อภิวุฒิ แสงจันทร์ 73
44 00736 รัฐธรรมนูญ ไตรยวงค์ 23
45 00738 นวพล ไกรภักดี 123
46 00788 นราวิชญ์ บุญหงษ์ 337
47 00833 สุพิริยะ คืนตัก 643
48 00837 ศิริปัญญา อาษา 382
49 00855 ภณ บุญนิตย์ 447
50 00865 สุรวีร์ หม่นพันธุ์ 409
ลำดับ
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ลำดับที่สอบได้
51 00870 ณัฐดนัย แก้วนา 668
52 00873 ศรัณย์โชค พูนเทกอง 669
53 00874 นรเทพ เจริญสุข 755
54 00895 ระพีพัฒน์ พงษ์อารีย์ 454
55 00902 ก้องเกียรติ ขันทบัณฑิตย์ 576
56 00905 สหรัตน์ คงมี 358
57 00926 พลวัฒน์ ช่างสลัก 559
58 00931 กฤติน อินต๊ะซาว 291
59 00933 ภูริช ศิริคะรินทร์ 307
60 00971 พิทักษ์พงษ์ สิงคนิภา 24
61 01007 สัณห์เพชร แตงพรม 547
62 01026 ณัฐกิตติ์ จริตรัมย์ 598
63 01050 จักรภัทร เอกวัลลภ 26
64 01107 พลวัฒน์ สิริสุขรดาโรจน์ 154
65 01115 รัชชานนท์ ตระกูลสา 179
66 01145 ธนาภัทร์ แสงสุเทพ 434
67 01149 พงศ์จุมพล จูมแพง 135
68 01165 ไตรภพ สวัสดิผล 745
69 01193 ญาณวัฒน ชัยชนะ 646
70 01196 มณฑล เกิดมีทรัพย์ 56
71 01206 ปณิธาน ห่วงถึง 760
72 01212 พีรวัส สุขศิริ 749
73 01233 กิตติณัฐ กล้าหาญ 471
74 01261 ณัชชานน ทองรวย 14
75 01282 ทัตพล ตั้งคำ 353
76 01286 สุภวัฒน์ วารี 255
77 01295 ภาคภูมิ กลุ่มในเมือง 177
78 01297 ชนวีร์ ดีจะมาลา 3
79 01313 กฤษดา ประเสริฐผล 265
80 01321 ณัฏฐชัย พัฒยา 551
81 01371 ถกลเกียรติ์ ยาอินตา 711
82 01380 วิชญ์ ศิริชัยพัฒนา 654
83 01414 แทนไท มาประเสริฐ 565
84 01438 ธิติ ศิริวิโรจนกุล 295
85 01444 จิตรภาณุ บุญเลิศ 697
86 01447 อาทิตย์ ศรีบุรินทร์ 541
87 01481 ปฏิพัทธ์ ล้านบุญมี 7
88 01489 กันตชาติ ล้อกิตติกูล 633
89 01502 วงษ์ชนก พาชิดธนาศิริ 253
90 01518 ธีรเมธ สิทธิพิสัย 667
91 01540 ศิวัช วานิชวิริยกิจ 709
92 01557 ปวริศ ชัยอำนาจ 204
93 01570 คงพิพัฒน์ ปานน้อย 641
94 01582 จริวัฒน์ ประสพพรพิบูลย์ 610
95 01591 สรธร เชาว์ปรีชา 564
96 01607 ชญานิน ธาคง 34
97 01609 พลศักดิ์ พระรัตภูมี 310
98 01631 วีรภัทร ภัทรคามินทร์ 386
99 01633 ชัยสิทธิ์ เขมกปสิทธิ 664
100 01636 พชรวี จันดอนไผ่ 726
ลำดับ
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ลำดับที่สอบได้
101 01657 ราเชน อ่อนอุระ 728
102 01688 จักรวรรดิ ร่วมพัฒนา 594
103 01694 ชัยพฤกษ์ เชื้อฉ่ำหลวง 427
104 01724 ฐาปกรณ์ ชมภูศรี 278
105 01752 ณรงค์ศักดิ์ ลิ้นทอง 299
106 01789 ภูสิทธิ์ พะลัง 258
107 01813 กิตติธัช สุวรรณเกษร์ 617
108 01819 ชวพงษ์ ขุนสูงเนิน 481
109 01858 กุลวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 626
110 01859 นพพิชญ์ เหล็กกล้า 553
111 01881 กรธนัท อารยะการกุล 100
112 01882 ชยธร สิงหจูฑะ 81
113 01940 ไพรัตน์ ซินพรมราช 501
114 01954 ภาณุวัฒน์ มณีรัตน์ 485
115 01977 กานต์นิธิ ทองดี 168
116 01980 กิตติพัฒน์ เธียรธัญกุล 89
117 01994 อิศรพงศ์ คนหลัก 653
118 02006 ณัฐสิทธิ์ โคตะโน 129
119 02021 ณัฐชนน ปฏิเสน 510
120 02035 นันทวุฒิ เพ็งสุทธิ์ 638
121 02044 ณัฐชัย เอียงพยุง 70
122 02047 พีรพัฒน์ ศุภวารี 285
123 02077 วงศกร สุริยวรรณ 190
124 02090 ธนเดช บาริศรี 245
125 02094 ณัฐกร ไกรมาก 301
126 02144 ภควัต ทิพย์นุ้ย 449
127 02148 พิชชากร เจียนระลึก 474
128 02162 ธีรวุฒิ เถาเมืองใจ 459
129 02169 ปิยณัฐ พูลพลบ 287
130 02195 สรนาถ ทาเกตุ 10
131 02199 ชนิณุทร ประโมทะกะ 589
132 02203 ยศกร วิชัยวงษ์ 293
133 02267 ธนพงศ์ ดวงมณี 702
134 02271 อภิวัฒน์ วุฒิชมภู 571
135 02298 ณัฏฐพล บางกุ้ง 517
136 02303 สุรยุทธ เกิดสุข 757
137 02318 ยุรนันท์ นุชแผน 130
138 02320 สุพจน์ ตึกกระโทก 42
139 02324 ณันทวิชญ์ น้อยดี 490
140 02354 ธนาดุล รักอู่ 486
141 02364 ธนฉัตร พวงแก้ว 478
142 02372 ศุภากร สรรพชัย 15
143 02385 กฤษกร หงษ์งาม 236
144 02412 ชลวิชิต ยะราไสย 145
145 02435 ธนภัทร สุวรรณโชติ 49
146 02442 นันทวัฒน์ มูลที 28
147 02466 ศรัณย์ณัฐ สวนจันทร์ 640
148 02469 ณัฐชิต ตั้นไทย 720
149 02505 ธนกร ธรรมนิรมล 112
150 02507 ธนธรณ์ กองเงินนอก 214
ลำดับ
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ลำดับที่สอบได้
151 02510 ศิริเฉลิม ทิมบ่อแร่ 463
152 02511 วัชระพล เลิศล้ำ 585
153 02541 เดชาธร สุวรรณคีรี 88
154 02575 อนันตพงษ์ ฉายาพงษ์ 603
155 02587 ภาคิน เลี้ยงชีพ 251
156 02592 บัญญพนต์ แก้วปรีชากร 558
157 02623 ชยรัตน์ เดชภูมี 50
158 02664 ณัฐวุฒิ ขุขันธิน 690
159 02668 ธนวัฒน์ ทรัพย์โคกสูง 322
160 02686 สมบูรณ์ โพร้งวงศ์ 91
161 02708 วิชากร ภูกลาง 753
162 02718 สัณหณัฐ ทองเปลว 388
163 02769 เทพพิทักษ์ ยอดยิ่ง 155
164 02818 นนทวรรต ผ่านไชย 31
165 02832 วิชชา วงศ์วัชรไพบูลย์ 396
166 02835 นัฐกานต์ เย็นกาย 484
167 02849 รุจ ศรีงาน 110
168 02857 เมธาธาร สุขม่วง 33
169 02872 คุณภาพ เข็มเพชร 502
170 02874 กมลวัฒน์ อากาศ 274
171 02881 ณัฐนันท์ ธนูศิลป์ 334
172 02948 บุญฤทธิ์ จิรากร 99
173 02966 เมธัส จันทรางกรู 734
174 02973 ปัณณทัต ดอกพรม 631
175 02975 พีรพล จันทุรัตน์ 8
176 02977 คมสันต์ นาจาด 746
177 02998 ศุภากร พึ่งเจริญ 329
178 03005 ณัฐนนท์ ควรประดิษฐ์ 475
179 03006 ปณวัช สุรินทร์ 696
180 03061 ฐาปกรณ์ บุญทรัพย์ 210
181 03074 ฐานทัพ สุริยะไชย 491
182 03077 สุวพิชญ์ พยัคฆพงษ์ 488
183 03081 ภานุพงษ์ คงรัตน์ 365
184 03094 กีรติ อู่อุดมยิ่ง 80
185 03124 ตะวันรุ่ง ศรีประดับ 516
186 03143 นวพล พรมคำบุตร 694
187 03237 เกษมสันต์ ชุ่มชาติ 4
188 03238 กษิดิศ ชนะบวรบุตร 364
189 03243 ธรณ์ธันย์ เสียงสุวรรณ์ 164
190 03261 พชรพล เเจ่มใส 267
191 03268 กิตติพศ ตั้งจิตร์ศิริรัตน์ 13
192 03303 ปีติภัทร วงศ์วานิช 262
193 03336 นนทวัฒน์ โหย่งไทย 264
194 03337 คุณานนต์ คำจันทร์ 263
195 03421 พิษณุ บุณโยดม 59
196 03446 สิริเขตต์ คล้ายลักษ์ 530
197 03471 ชานน ศรีสุวรรณ 186
198 03498 อภิสิทธิ์ เย็นใส 2
199 03515 คุ้มภัย ชัยเวทย์ 662
200 03586 พีระพงศ์ คุณวิสุทธิ์พันธ์ 207
ลำดับ
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ลำดับที่สอบได้
201 03597 วรพล แก้วแสงอ่อน 479
202 03615 พีรวิชญ์ สุขเอม 219
203 03622 ชยุต อินทรครรชิต 666
204 03689 เมธี มีสา 579
205 03695 คุณานนต์ อ่ำทอง 98
206 03711 ธีรวัชร อาภรณ์รัตน์ 345
207 03721 สาธิต เพ็งคุ้ม 677
208 03733 กฤตภาส จิตรตาราน 134
209 03736 อุกฤษ ศิลา 586
210 03747 ธเนศพล ศรีทอง 436
211 03759 ธิติพงศ์ เป็นสุข 57
212 03760 วรากร จิรกาวสาน 197
213 03776 ธนกร ด้วงพูล 231
214 03778 ธีรบุตร ทรัพย์เชี่ยวชาญ 163
215 03780 พศวีร์ ศรีปาน 621
216 03784 ธนเดช สืบสุพรรณ 213
217 03789 ชนาธิป ถิ่นโคกสูง 752
218 03806 ภูมิภักดิ์ พิมพ์หนู 167
219 03818 ณัฐดนัย วรรณกลาง 221
220 03820 กันตินันท์ ฉิมเล็ก 596
221 03843 ธนโชติ งานเมธาวัฒน์ 166
222 03852 วีรวัฒน์ กระจ่างสุวรรณ์ 344
223 03872 ภาสวิชญ์ กุลสุวรรณ์ 216
224 03880 เกริกพงษ์ พิทักษ์สกุลหงส์ 68
225 03921 ภูมิพงศ์ ราชรักษ์ 289
226 03924 วรท วงศ์กระจ่าง 21
227 03930 ชุติพงศ์ เกตุแก้ว 38
228 03957 พัฒนนันท์ ปานเถื่อน 354
229 03978 ปุณยวีร์ โกยสมบูรณ์ 249
230 03985 กฤติน อิทธิไพศาล 538
231 04012 ปฏิภาณ อินเอี่ยม 362
232 04013 กษิดิ์กานต์ ดำรงรัตน์ 217
233 04048 ภานุวัฒน์ สรอุบล 92
234 04084 ศุภสิน แสงทอง 442
235 04085 นรนิติ เทศสนั่น 743
236 04091 พิฆเนศ จูมไธสง 87
237 04115 นิธิศ สมพงษ์อินทร์ 432
238 04129 นิธิวัฒน์ นาคสกุล 377
239 04140 จิตรภณ วีระกุล 194
240 04161 จีระเดช นวลละออง 508
241 04164 วินทภัทร ธรรมเดชาพร 218
242 04175 นพรุจ เจริญวงค์ 284
243 04178 ประเสริฐศักดิ์ เมืองซ้าย 44
244 04193 ดุษฎี รักคง 742
245 04195 วัชรกร ศรีพลลา 169
246 04200 สนธยา รอตเสียงล้ำ 433
247 04205 ศุภชัย จันทร์บุตร 655
248 04237 เจษฎา เหลืองวัฒนะ 161
249 04269 บรรจบ จันทร์กลิ่น 595
250 04331 วงศกร ศรีถาวร 739
ลำดับ
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ลำดับที่สอบได้
251 04335 เตชินท์ เเก้วจุนันท์ 20
252 04348 วศิน พุมาเกรียว 336
253 04398 เอกกรินทร์ ทองหยด 450
254 04399 จักรภพ ทุ่งมน 385
255 04418 ธรรพ์ณธร ดวงชัย 446
256 04428 อดิเทพ เสียงเสนาะ 330
257 04429 ชนสรณ์ โอภาสนิพัทธ์ 159
258 04439 อัครพล ไชยโย 425
259 04447 ขจรเกียรติ ภาพเสถียรวงศ์ 548
260 04451 จตุรพิธ ภู่ระโหง 379
261 04470 จีรทีปต์ ดีทั่ว 228
262 04487 วัชรากร ศรีสว่าง 55
263 04498 สาคเรศ เอียงผาสุข 83
264 04503 พุฒิพงษ์ ปิ่นทอง 53
265 04532 นิธิชัย สาดมะเริง 426
266 04540 ศรัณย์พงษ์ บุญมี 395
267 04544 ธนศักดิ์ พงศ์ชิณสีห์ 321
268 04597 สรวิศ วชิรวงศ์เสถียร 86
269 04602 สิริชัย เพชรช่วย 97
270 04626 กษิดิศ ขันธควร 247
271 04668 วิศรุต จันทร์หนองแวง 438
272 04681 แสนยานุภาพ พูนประสิทธิ์ 520
273 04706 ณัฐภพ หงษ์สิทธิชัยกุล 211
274 04717 พงศภรณ์ ชุติดาราลักษณ์ 416
275 04725 จิรวัฒน์ ปานแดง 61
276 04790 เฟื่องฤทธิ์ ศรีนวล 63
277 04811 นนทวัฒน์ ชวนวัน 230
278 04861 ศุภณัฐ บัวรักษา 43
279 04901 เนติพงษ์ ภูบัวนาค 437
280 04968 ชัยยานุภาพ ไกรอาบ 458
281 04982 รังสิมันตุ์ ตันจริง 306
282 04983 กิตติโชติ พูลธนะ 682
283 04998 พงศ์กฤษณ์ กาญจนเสถียร 519
284 05013 ชโรธร จงสุขะถาวร 22
285 05053 กิตติธัช วัชรินทร์พร 724
286 05064 กัญจณ์ หริ่งรอด 423
287 05085 รัฐพงษ์ ศิริวัฒน์ 498
288 05121 ธิติวิชญ์ ธรรมกุล 317
289 05123 ณัฐพงศ์ ศรีตะชัย 107
290 05133 พาทิศ พยัฆศิริ 205
291 05140 บัณฑิต ใจกว้าง 495
292 05159 ปาณัสม์ ครุฑธา 507
293 05160 ชิษณุพงศ์ วงษ์แสงจันทร์ 701
294 05161 ภัคพล กังแฮ 661
295 05165 รัฐพงษ์ ภักดี 212
296 05167 ชนกันต์ บุญวันท์ 16
297 05169 ฐานันดร์ กาญจนวิลัย 578
298 05183 วสุ ลีฬหาศิลป์ 650
299 05245 ศุภกร คำมงคล 584
300 05273 ศรันย์ วิไลวรรณตระกูล 568
ลำดับ
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ลำดับที่สอบได้
301 05276 สิรธี วงษ์รอด 406
302 05278 เตชิษฐ์ ปรีชาคม 710
303 05305 พงศ์พิพัฒน์ คำชุมภู 108
304 05333 จักรกฤษณ์ โดรณ 627
305 05351 ภัทรภูมิ จินดาวนิช 572
306 05366 นิธิศ เมธิสริยพงศ์ 632
307 05427 เสรยุทธ บรรดาศักดิ์ 718
308 05437 ธนามิตร โสวัตร์ 618
309 05438 สหกฤษฏิ์ วงศ์จำปา 684
310 05459 นฤดล กลันทกพันธุ์ 480
311 05474 ณัฐพงษ์ ภักดี 456
312 05476 ศุภวิชญ์ นาเหล็ก 593
313 05480 วรวิช ทรงสุวรรณ์ 387
314 05491 เตชทัต ชิระมณี 341
315 05513 ชุณหณัฐ ศุภผล 196
316 05540 ปาณัสม์ กลิ่นขจร 128
317 05551 ณริศ กิจวิวัฒนกุล 751
318 05554 ธรณัส จวนแจ้ง 363
319 05587 ณัฐธพงษ์ บุตรทอง 355
320 05588 วงศ์สวัสดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ 187
321 05595 สัณฐิติ ศรีสมทอง 620
322 05632 ณัฐวุฒิ หวานเย็น 224
323 05633 กฤติน นราพงษ์ 141
324 05647 นที ทองอ่อน 208
325 05667 กรวิชญ์ เจนคิด 9
326 05705 ศุภวิชน์ บุตรสามาลี 384
327 05716 เกียรติศักดิ์ สลางสิงห์ 580
328 05741 สุรวิชญ์ ยอดรักษ์ 608
329 05760 ธนากร แก่นอินทร์ 750
330 05789 ศุภณัฐ บัวทอง 591
331 05798 ธนกฤต สิงห์โตขำ 143
332 05823 เจนณรงค์ ชนะโยธา 124
333 05834 อภิมุข กลิ่นลำดวน 209
334 05835 สตภัทร ทองพระศรี 381
335 05867 ภูรินท์ จันทร์พัฒน์ 185
336 05896 ปวีณ นาทองพูน 756
337 05948 ธนพร อินลี 671
338 05958 วรินทร รอดวัฒนกุล 399
339 05962 ชยุตพงศ์ วรรณภาสชัยยง 29
340 05974 จักรกฤษณ์ ชินบุตร 304
341 05987 ณัฐพงษ์ นันกลาง 601
342 05988 ฑศพล เดชคุณมาก 373
343 05989 พัทธดนย์ ถนอมศักดิ์ศรี 398
344 06009 พรเทพ วุฒิวงศ์ 727
345 06011 นิติพัฒน์ ธศักดิ์สิทธิ์ 270
346 06016 บุลวัชร อภิธนาภิรักษ์ 302
347 06053 ธนกิจ โพธิ์สุวรรณ์ 722
348 06079 วทัญญู เศรษฐการ 146
349 06082 ณัฐวัฒน์ นาคศรี 324
350 06101 เกียรติศักดิ์ เรืองศรี 237
ลำดับ
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ลำดับที่สอบได้
351 06104 เจษฎาพงศ์ จินะจันตา 111
352 06133 ปิยังกูร สะหลี 90
353 06150 ธนพัฒน์ วรนิติเยาวภา 351
354 06164 ชลลภัทธ มั่นเขตกร 234
355 06169 ธนากร ทองสอง 360
356 06182 นิติพันธ์ จันทร์รัศมี 323
357 06184 กนกพล ผดุงเมธาชัย 223
358 06200 ณัทศิน ปังประเสริฐกุล 343
359 06252 ธัญยธรณ์ ทินมาลา 413
360 06262 สิทธิศรา แฝงสมศรี 462
361 06288 สุทธิเกียรติ สุทธิพิทยศักดิ์ 238
362 06296 ณพวัฒน์ เอ้งเถี้ยว 539
363 06301 ทรงเกียรติ ฤทธิรัตน์ 528
364 06305 จักรภัทร หอมจันทร์ 407
365 06314 อภิรักษ์ ไทยสุวรรณ์ 342
366 06328 ธนพล นาใจดี 642
367 06341 ณกรน์ จันทรมานะ 320
368 06343 กฤษกร สุวรรณพงศ์ 349
369 06356 มารวย เชาวนรัตน์ 281
370 06370 เจษฎากร อินทพงศ์ 254
371 06378 ปรัชญา ทองจัด 561
372 06398 ศุภณัฐ เอกสมทราเมษฐ์ 132
373 06401 เขตโสภณ นพศิริ 357
374 06403 อานนท์ บุญเลิศ 581
375 06410 รัชฏะ หนันดูน 679
376 06461 บัณฑิต ทองเหมาะ 191
377 06463 อธิป ธรรมาชีพ 705
378 06470 ภควัต พลมณี 333
379 06485 นนทกร นันทะน้อย 582
380 06494 พศินพัชร์ ศิริสารภักดี 77
381 06497 ภัทรพล เตชะ 404
382 06498 น่านนที บูรณะ 361
383 06513 ณฐพล จิตโสภา 725
384 06537 ภูสิทธิ์ โมรีรัตน์ 184
385 06545 ศุภณัฐ สุขเเก้ว 599
386 06553 ชวนธร กิ่งก้าน 514
387 06579 สรวิชญ์ เหงี่ยมไพศาล 18
388 06645 จีระศักดิ์ จันทร์แก้ว 259
389 06658 นพดล นิลคง 314
390 06662 พันเอก ภาวงค์ 414
391 06666 ธนภัทร ชุมพล 366
392 06691 ธีรวุฒิ บริรักษ์เลิศ 673
393 06757 เสกข์สรัล อินทร์สมบูรณ์ 62
394 06785 ธนินทร์ วะริรัตน์ 747
395 06817 สรวิศ หอมจันทร์กล่ำ 509
396 06822 เนติธร ทองนำ 394
397 06845 ณัฐสิทธิ์ สิทธิเชียงพิณ 634
398 06862 ชยธร ค้ำชู 412
399 06879 คณิศร คชทรัพย์ 46
400 06905 ณัทดรัณ คุรุวิชญา 136
ลำดับ
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ลำดับที่สอบได้
401 06962 จิรายุ ตางจงราช 587
402 06967 นิรันดร์ แก้วมณี 663
403 06980 ธิติวุฒิ คชฤทธิ์ 276
404 07003 ธีรภัทร วิสุทธิธรรม 522
405 07010 รดิศ ศิริวรรณ 469
406 07014 เจษฎากร เลิศศรีสัมพันธ์ 703
407 07038 ธนวัตร ปั้นสอาด 244
408 07052 เดชาธร ชมศิริ 271
409 07110 ณัฐนนท์ ชมภูพล 441
410 07118 ณัฎฐ์ ธนาพรรณรัตน์ 500
411 07119 ณัฐสิทธิ์ ปริสุทธิ์สุนทร 78
412 07129 จิรายุส มหาวงศ์ทอง 200
413 07151 สิทธิพงศ์ เครือหงส์ 25
414 07162 จิรพงศ์ ทัพกุญชร 41
415 07175 รวิภาส มาเอี่ยม 153
416 07185 หฤทธิ์ กีรติขจร 199
417 07188 ภาณุพงศ์ สีขาว 144
418 07190 ปณิธาน บำรุงราษฎร์ 233
419 07252 ณัฐพล นันตาเครือ 142
420 07257 ปัณณวิชญ์ พุฒิแสงจันทร์ 482
421 07286 ณัฐชนน ทองแก้ว 636
422 07317 จิระวุฑฒิ์ คุ้มปรุ 119
423 07320 ธนกฤต แสนอินทร์ 405
424 07340 พีรวัส แก้วอินทร์ 126
425 07360 ทวิวุธ จารุวัฒน์ 64
426 07361 ปราโมทย์ เกิดโถ 754
427 07416 วรพัล ย่างไพบูลย์ 158
428 07446 วุฒิชัย ขันถม 540
429 07449 ณัฐติภัทร เลิศไกร 127
430 07459 ฤชา อินต๊ะทา 229
431 07475 พชร คุณชมภู 215
432 07525 ธนเดชน์ แนวเพชร 577
433 07544 ชนมภัส ยศแผ่น 511
434 07556 ธนากร พิมพ์เกาะ 101
435 07567 ภาวัติ พรหมรักษา 240
436 07604 นพรัตน์ มั่นดี 242
437 07613 จตุวัฒน์ ตนคัมภีรวาท 106
438 07618 ณัฐวุฒิ ศิริพัฒนานันท์ 443
439 07619 สุดเขตต์ สุปัญญเดชา 117
440 07623 จิรายุส บุ้งทอง 175
441 07630 ปองภพ เจริญผล 178
442 07663 ชนวีร์ ทองนาค 546
443 07710 นนทพัทธ์ หวลคนึง 543
444 07719 อนุริทธิ์ วีรเสนีย์ 138
445 07728 ณัฐยศ มานะสันติเลิศ 403
446 07748 เผ่า แสงกงพลี 700
447 07799 ณภัทร อุ่นแก้ว 125
448 07823 ธนกฤต จันทลีลา 597
449 07835 ธีรวีร์ อนามัย 102
450 07924 ศุภอาฒย์ มั่นสิงห์ 389
ลำดับ
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ลำดับที่สอบได้
451 07929 ณภัทร เลอวงศ์รัตน์ 239
452 07940 ศิราเมษฐ์ วงศ์มณีวรรณ 121
453 07942 อัครเดช เชียงสาย 542
454 07960 ณัฐภัทร ทองกันยา 419
455 07963 ภาณุพงศ์ ยามประโคน 497
456 07967 พศวัฒ ฉันทนะสุขศิลป์ 156
457 07999 ธัญชนิต รักษาแสง 556
458 08002 ณัฐวัตร ฤทัยเจริญธรรม 69
459 08006 ภคิน สานนท์ภานุ 415
460 08010 ยุกต์ ลือสกุลกิจไพศาล 637
461 08011 นภภูมิ สังฆมณี 440
462 08023 ชินทัตต์ ตะใบทอง 296
463 08031 พรศักดิ์ ดีดอม 303
464 08042 ณัฐพล ไทยใหม่ 494
465 08044 ชยังกูร ธรรมเจริญ 681
466 08068 เตชินท์ กองวิบูลศิริ 400
467 08069 ณภัทรพงศ์ สิงห์ศักดา 374
468 08093 รักชนน์ คัมภิรานนท์ 36
469 08108 สิทธิชัย อิฏฐมนากูล 181
470 08125 ภัทรศักดิ์ อัศวพานิชย์กุล 115
471 08138 ธัชชัย มหาภูมิ 282
472 08156 ณัฐพล เทียนแก้ว 195
473 08176 สิรวิชญ์ สุตตะคาร 348
474 08188 พงศ์ดนัย กุลดิลกชัย 58
475 08193 วีรภัทร แขกเมือง 573
476 08219 ธรรณธร และอรุณ 549
477 08231 ธนกร ด้วงตุด 338
478 08249 ณวรรธน์ กล่อมชลธาร 574
479 08250 สิริพงศ์ ศักดิ์สมบูรณ์ 713
480 08256 ธนบดี กล้วยดำรง 368
481 08260 ศุภกร เจนกาญจนดิลก 411
482 08282 สิทธิโชติ เชิดชูไชย 103
483 08299 นรวิชญ์ เกาเต๊ะ 390
484 08338 ศักดินนท์ ยางแดง 647
485 08359 ธนวัฒน์ ลายทอง 518
486 08381 เฉลิมชัย ไพรเขียว 326
487 08385 อติวิชญ์ จันทรา 473
488 08417 ฌาณ ก๋งอุบล 346
489 08419 เตชิต กองวิบูลศิริ 391
490 08456 ศุภณัฐ นุชอนงค์ 283
491 08457 วุฒินันท์ ปิ่นแก้ว 615
492 08481 อภินัทธ์ อธิสุมงคล 352
493 08494 พศุตม์ สะตะ 198
494 08508 ลัทธสิทธิ์ เรืองทองรุ่ง 737
495 08527 วรวุฒิ สอนสุภาพ 504
496 08542 ฐิติวัสส์ ปิ่นแก้ว 39
497 08556 ปภพ ทองประกาศิต 672
498 08576 นพรัตน์ เทียมทัน 698
499 08587 ธีรภัทร ชัยณรงค์ 189
500 08603 กรกช พรมใจมั่น 372
ลำดับ
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ลำดับที่สอบได้
501 08624 ปฏิภาณ พลโคต 149
502 08643 พีรวัส เหมนแก้ว 256
503 08664 อภิวัฒน์ ไชยภูมิสกุล 273
504 08684 ปัญจพล ทองบ่อ 629
505 08707 ศุภณัฐ เย็นอุทก 246
506 08742 ธนวัฒน์ วรรณสถิตย์ 72
507 08767 คณาธิป ภูสมตา 758
508 08796 กิตติภูมิ ทัศนสุวรรณ 65
509 08799 อชิระ ปานเเพ 32
510 08803 ณัฐวุฒิ ตรีสารศรี 312
511 08817 ชาญชัย หวังแววกลาง 483
512 08819 ปฏิพล จันปุ่ม 472
513 08833 ภูริวัจน์ ปลื้มใจ 570
514 08844 กล้าก้าว สายเมฆ 675
515 08846 พสิษฐ์ สว่างใจธรรม 27
516 08848 ตระกูลทอง เจริญทอง 460
517 08852 ฉัตรราชย์ สังข์พระกร 383
518 08854 ฉัตรชัย ตันหลง 448
519 08857 กรกฤช เชื้อพราหมแพร 665
520 08888 โชตินันท์ จันทาสี 350
521 08894 ทศพล จูตะโกมล 630
522 08896 ธนาวิชญ์ฺ บุญกว้าง 260
523 08913 เศกสรรค์ ศรีใส 392
524 08943 ธนายุต ไชยสมบัติ 619
525 08970 ยุทธการ สุวรรณพงษ์ 367
526 08982 เอกกมล ภูชุมพล 733
527 08991 สุรศักดิ์ ทองสุก 583
528 08992 ธีรภัทร โลหสมบูรณ์ 148
529 08994 โกวิท พินิจสิงหปรีชา 424
530 08995 พงษ์สิทธิ ทองย้อย 157
531 09022 ภัสดา แก้วทอง 606
532 09046 ณัฐพล บุญน่วม 544
533 09098 พันธกานต์ ปิยโชติ 741
534 09125 รัชชานนท์ เจริญศิริ 220
535 09126 วรัท วงศ์กระจ่าง 359
536 09146 ชยิน ศรีสุข 529
537 09251 ศุภกิตติ์ ไวเดชา 266
538 09257 ธนพล ขุนศรี 532
539 09308 เจษฏา ลักษณาเนาว์ 85
540 09309 ธัญชนิต จินตภากร 203
541 09318 กรกฎ เจริญชาติ 408
542 09322 ปกรณ์กิจ สิงห์สถิตย์ 76
543 09335 ธีรภัทร์ เทพรอด 105
544 09349 ภาณุพงศ์ เสมาฉิม 648
545 09363 ธนภัสสร์ ยืนยง 339
546 09366 ฉัตรชนม์ ชุมทอง 656
547 09375 ภานุพงศ์ พรหมนิกร 257
548 09390 จิรัฏฐ์ ตันตระเสถียร 309
549 09427 เลิศพงศ์ ศตพงศ์พีระ 492
550 09450 กรรณวัฒน์ เจือจันทึก 512
ลำดับ
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ลำดับที่สอบได้
551 09459 หัตถกร นัยชิต 248
552 09478 ศรัญญู เกตุพุก 75
553 09491 ภาธร พงษ์ทองเจริญ 67
554 09512 ยศพนธ์ ศรีนิติญานนท์ 261
555 09518 วิริทธิ์พล หิรัญอนันต์พงศ์ 496
556 09528 โชติสกุล จอมเกาะ 71
557 09538 นภัส ด้วงรอด 378
558 09564 ธนพล สุวรรณเกษาวงษ์ 40
559 09581 วัชรพงษ์ คงประชาทรัพย์ 109
560 09620 วีระนนท์ แสงอริยนันท์ 356
561 09628 นนท์ธชา โกศัยกานนท์ 315
562 09634 ญาณพล ไหมธนโชติ 708
563 09672 นันท์ทัพพ์ แก่นจันทร์ 170
564 09689 อภิวัฒน์ กุลดี 74
565 09709 พิเชษฐ์ คำสวาสดิ์ 95
566 09724 กฤษฎา ชัยอนันต์ 369
567 09771 กันตพงศ์ เอี่ยมศรี 678
568 09802 ศุภฤกษ์ รู้เกณฑ์ 545
569 09818 ธนภัทร สมภูเวช 420
570 09859 นพรุจ บรรพต 328
571 09876 นำชัย หยาดคำ 94
572 09885 นพพล พชรกูล 417
573 09886 คณุตม์ สมานรักษ์ 52
574 09905 พัชรดนัย วงศ์นิ่ม 439
575 09908 ธนพลธ์ พันธ์โภชน์ 173
576 09912 ศุภวัฒน์ ริมหมู่ดี 250
577 09933 ภาวัต รุ่งศรีทอง 645
578 09969 ศมิติน กองแก้ว 140
579 09978 ศุภกร สระแก้ว 48
580 09980 ณัฐกิตติ์ เกียรติผดุงพงศ์ 165
581 10002 ศุภวิชญ์ บุญยืน 290
582 10014 บริรักษ์ มณีศรีสุวรรณ 131
583 10019 สุกฤต ประภาพันธ์ 380
584 10046 นลธวัฒน์ เกิดจันทร์ตรง 268
585 10057 วิทวัส เกื้อมณี 370
586 10148 ภรพงศ์ ชาติทอง 457
587 10238 อลงกร กลั่นสกุล 592
588 10252 ปฏิภาณ กองสมบัติ 534
589 10268 ภาสวิชญ์ ยรรยงเลิศ 493
590 10271 อัชฌา ยะติวัฒน์ 452
591 10370 ปริญญา ตาสาย 288
592 10377 พีรพล แสนวงศ์ 453
593 10420 เชษฐา ช้างทอง 704
594 10445 ณัฐภัทร์ กลมเกลี้ยง 201
595 10484 สมรักษ์ ชาติไทย 562
596 10492 ธีรภัทร แหวนประดับ 235
597 10499 ณฐกร แดนสิงห์ 605
598 10531 วัชรพงษ์ เจริญรัตน์ 410
599 10554 กิตติศักดิ์ จันทสร 300
600 10623 กรินทร์ ทีคา 96
ลำดับ
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ลำดับที่สอบได้
601 10651 จารุกฤดิ ขจรอนันต์ 644
602 10675 กิตตธัช สุขสุนัย 241
603 10682 บุญชัย ศุทธรัตน์ไพบูลย์ 706
604 10687 ณัฐชน ตาลทอง 505
605 10704 จิรภัทร นพภาลัย 487
606 10749 รณรต ดิษฐ์เจริญ 464
607 10751 พัสกร ตั้งอดุลย์รัตน์ 1
608 10790 กฤตนันท์ จันทร์อยู่ 193
609 10805 วรชาติ พลราชม 685
610 10818 วรนนท์ สีนวนสกุลณี 503
611 10846 ภัทรพงศ์ วัฒนา 721
612 10853 ปฏิภาน ดวงมาลา 560
613 10898 ชยุตภัทร ชวนชม 732
614 10911 วัศพล สินทรัพย์ 609
615 10949 พงษ์วัฒนา คงคาน้อย 171
616 10999 ภูสิทธิ์ ประดับเพศ 375
617 11008 ชยุตพงศ์ เครือวัลย์ 401
618 11028 นเรนทร์ฤทธิ์ สุวรรณแย้ม 182
619 11040 เสฏฐวุฒิ อภิบาลปฐมรัฐ 30
620 11084 บรรณวิชญ์ มากัน 660
621 11113 ณัฐวุฒิ ทิพย์ประเสริฐ 316
622 11134 ภากร พลเตชะ 731
623 11183 ไกรสิทธิ์ อ่ำรอด 744
624 11233 ปริญญา ขนาบศักดิ์ 567
625 11306 ฐพัชร์พล ณ ถลาง 114
626 11335 วัชระ กมลหัตถ์ 104
627 11414 พัทธดนย์ พูลพิพัฒน์ 649
628 11574 วรพล ผดุงกาญจน์ 305
629 11667 พิริยะ เจริญสุข 513
630 11697 ชวิศ ชูช่วย 243
631 11698 อิทธิพัทธ์ นนทแก้ว 371
632 11770 ปิยะพงศ์ ชูคำ 533
633 11822 เฉลิมเกียรติ เกียรติยศ 93
634 11832 เฉลิมพล ศรีสุวรรณกาฬ 714
635 11925 ชยุตม์ทัศน์ ธนไทยภักดี 188
636 11974 สุพวิชญ์ ชุมช่วย 232
637 12028 นราวิชญ์ สังข์ทอง 611
638 12095 กานต์ เพชรจร 566
639 12178 ชัชวาลย์ จงมีสุข 37
640 12197 เมธาสิทธิ์ อาจองค์ 225
641 12204 ธนภณ เกิดศิลป์ 461
642 12210 ชาญวิทย์ ทอดเสียง 759
643 12244 ธีระพัฒน์ แสนนันตา 340
644 12321 เกษมศักดิ์ เปล่งแสง 294
645 12357 ธโนดม โสขุมา 521
646 12377 นันทวัฒน์ มณีวงศ์ 325
647 12448 พุฒินันท์ พิงพิทยากุล 17
648 12561 ปฐมพงศ์ จันทร์กลับ 740
649 12575 ภูธเนศ หวังสวาสดิ์ 118
650 12682 โยธิน โพธิ์สอน 47
ลำดับ
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ลำดับที่สอบได้
651 12696 เฉลิมชัย ยิ่งยงยุทธนา 569
652 12847 พันธกานต์ ปรีชาวงษ์ 614
653 12979 สิทธิชัย สมคำ 466
654 13013 แทนไท จิรโชคไพศาล 670
655 13019 บรรณรต อิสรพงศ์ 176
656 13087 ปฐมพร ทองสุภา 286
657 13094 พงษ์เจริญ ทองไพบูลย์ 735
658 13105 สุรพัฒน์ ภาดี 554
659 13120 วิโรจน์ ตระกาลจันทร์ 468
660 13179 เจตกฤต กิตติบุญญาทิวากร 222
661 13185 พัศวีร์ เจียมสุชน 691
662 13214 วิสุทธิ ญาณอมร 707
663 13216 วรปรัชญ์ จิรเศรษฐดิลก 133
664 13258 วิศวชิต ผาสุก 12
665 13368 เสฎฐวุฒิ สุคนธ์เตชาวัชร์ 736
666 13406 ธรรมรัฐ ล้อเหล็กเพชร 624
667 13519 ณรรฐชนน ประทีป 715
668 13612 ชายชาญ สมชอบ 308
669 13662 ณัฐกิตติ์ แสงพันธุ์ตา 192
670 13665 ชิษนุพงศ์ นันสถิตย์ 327
671 13669 พัศวุฒิ ขันบัญชารักดี 688
672 13672 จตุภัค จำปารัตน์ 674
673 13675 ฉันทวัฒน์ กระจ่างวงศ์ 525
674 13716 วณิชชา ทิพย์ภาลัย 82
675 13717 พัฒนพงศ์ อังกลมเกลียว 602
676 13733 เอกราช ชินภูมิวสนะ 658
677 13756 กฤษณ์ เหมือนแก้ว 318
678 13767 ทรงพล มัญจาวงษ์ 531
679 13800 กสิน ชุณหะโสภณ 162
680 13824 วรินทร์ วรโชติศักดิ์ดากร 397
681 13871 ภาณุวัฒน์ มนสูงเนิน 183
682 13904 เขตธนะ ถนนทิพย์ 172
683 13941 พรเทพ ไชยสังข์ 137
684 13942 พงศ์เกษม สุวรรณนาบูรณ์ 206
685 13960 กฤษณะ พลชา 298
686 14037 ภูมัย รักษ์สุวรรณ 180
687 14052 ปรัชญา นุรารักษ์ 418
688 14095 ชัยรัตน์ ทองหลิ้ม 313
689 14131 ชุติวัต เพิ่มพูล 613
690 14149 อธิบดี อภิวัฒน์วาจา 269
691 14318 ถิรพงศ์ ถิรินทรพงศ์ 524
692 14319 จิรายุทธ แก้วยอด 550
693 14351 กนกพัฒน์ บุญภัทร์ 575
694 14380 วรัญญู ทองบ่อ 692
695 14391 คณิตสรณ์ จิรกิจจินดา 113
696 14494 พัชรพล อาจกมล 693
697 14515 นัยธร ปัญญานาม 422
698 14553 กฤษฎิ์พงศ์ ภาคย์สิรินันท์ 523
699 14570 กีรติ พูลจันทร์ 686
700 14603 ณัฐพงษ์ ลิมป์ศุภวานิช 623
ลำดับ
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ลำดับที่สอบได้
701 14631 ปองวิชญ์ ยอดยิ่ง 272
702 14660 ปัณณภัทร อธิพงศ์ภาพร 174
703 14777 พรสรวง พุ่มซ้อน 651
704 14798 วรรณชิต ทรัพย์ขำ 431
705 14870 ภัคธรณ์ ยังเฟื่องมนต์ 467
706 14871 ชาติย์ นาวาวิจิต 332
707 14892 ณัฐชัย ศักดิ์บูรณาเพชร 526
708 15202 กิตติธัช เลิศไตรกุล 470
709 15206 ณัฐวุฒิ โสมาเกตุ 151
710 15264 วันชนะ สุขแก้ว 150
711 15438 เมธินัน รุ่งฤทธิ์ 683
712 15493 จิรายุทธ ศรีภา 331
713 15555 พัฒนพงศ์ มาทอง 279
714 15672 นัฏฐชัย สุวรรณภูมิ 689
715 15834 กันต์ภิสิฏฐ์ โกสุมศุภมาลา 657
716 15956 ฤทธิพล เนตรประภา 612
717 16016 สิริเชษฐ์ ฉัตรชวินพร 552
718 16063 ดลมิตร สินธุวงศานนท์ 717
719 16137 โชควิวัฒน์ ภิญโญ 226
720 16236 สรวิชญ์ ทองใบ 695
721 16348 ธนวัฒน์ ชัยกิจรุ่งเรือง 506
722 16389 เฉลิมวงค์ เกรียงไกรพิพัฒน์ 430
723 16438 พิชญะ ส้มเขียวหวาน 275
724 16462 ภูสิทธิ์ สุทธางคกูล 555
725 16659 สุทธิพงศ์ โพธิ์ชี 5
726 16727 จักราช ธนวชิรากร 319
727 16832 ภัคณัฏฐ์ วชิรานุภาพ 536
728 16916 ภูวเดช สีตบุตร 489
729 17013 ณัฐกฤต ชำนินวล 723
730 17044 ชนะชัย แช่มขำ 635
731 17144 รัฐพงศ์ ทัศนะบรรจง 60
732 17174 เกริกกาญจน์ พิลึก 699
733 17186 กฤตยชญ์ ทิพย์พิลา 435
734 17234 วงศกร สาสูงเนิน 297
735 17283 บุรินทร์ ชนะ 19
736 17410 ติณวัตติ์ ตุ้ยแม้น 139
737 17477 รอม ชุติภาส 280
738 17535 ภานุพงศ์ รัชธร 676
739 17661 ฐศิษฐ์ ทองสม 54
740 17732 ติณณภพ สุขสมัย 35
741 17744 ศิริอาย์ เข้มแข็ง 729
742 17956 พิชญุตม์ ศิวะตระกูล 421
743 17990 ธนบดี สุขช่วย 477
744 18073 ศุภสิทธิ์ ปัญญาอุทัย 428
745 18082 สหราช นาสูงชน 376
746 18262 ธนพล สุขโข 292
747 18356 ชยาทิต คิดการดี 537
748 18470 ธนภัทร แจ่มแจ่ง 738
749 18479 ธุวานนท์ แก้วเทพ 465
750 18626 นพดล นาจรัส 659
751 18631 พีรวิชฌ์ คำสอนพันธ์ 393
752 18830 วิวัฒน์ คุ้มภัย 455
753 18975 นิติธร กล้ารบ 160
754 19299 พัชรพล ฉลาดธัญกิจ 588
755 19317 ธงชัย พุ่มพวง 639
756 19482 มณู บุญปลื้ม 311
757 19909 กฤตเมธ กาญจนะ 277
758 19911 คณิน สมัครรัฐกิจ 527
759 19914 ปณิธาน บุพศิริ 252
760 19935 แทนไท จันทรา 45
การปฏิบัติผู้ผ่านการสอบคัดเลือก : วันอังคารที่ 16 เม.ย.56 ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
08:00 - 11:00 น. รายงานตัวและชี้แจงการปฏิบัติ
11:00 - 12:00 น. การทดสอบวิภาววิสัย
13:00 - 16:00 น. การทดสอบสุขภาพจิต
หมายเหตุ : ผู้ไม่มารายงานตัว ทดสอบวิภาววิสัย และทดสอบสุขภาพจิต ไม่มีสิทธิ์สอบรอบสอง

*ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า http://research.crma.ac.th/precadet/pcadet56-1/