สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

เนื้อหาตารางกำหนดการในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2555
ลำดับที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
1. จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่ 4 ม.ค. - 14 มี.ค.55 - โรงเรียนนายร้อยพระจุึลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
- โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุัึงเทพฯ
- โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
2. รับสมัครทางไปรษณีย์
และการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ท
9 ม.ค. - 10 ก.พ. 55
9 ม.ค. - 24 ก.พ. 55

- กองสถิติและทะเบียนประวัติ รร.จปร. จ.นครนายก
- เว็บไซต์ www.crma.ac.th

3. รับสมัครด้วยต้นเอง 9 - 14 มี.ค. 55 โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
4. สอบรอบแรก
(ภาควิชาการ)
2 เม.ย. 55
09.00 - 11.30 ดูแผนที่นั่งสอบบริเวณสถานที่สอบ
11.30 - 11.45 ผู้สมัครสอบพร้อมที่รวมพลหน้าอาคารสอบ
11.45 - 12.45 ตรวจร่างกายด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
13.00 - 17.00 สอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
5. ประกาศผลสอบรอบแรก
ทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
และอินเตอร์เน็ต
9 - 12 เม.ย. 55 1900-888-578
www.crma.ac.th / www.rta.mi.th
www.greatcadettutor.com
6. ปิดประกาศผลสอบรอบแรก 17 เม.ย. 55 รร.นายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
7. สอบรอบสอง 18 - 21 เม.ย. 55 รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
8. ประกาศผลสอบรอบสอง
ทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
และอินเตอร์เน็ต
25 เม.ย. 55 1900-888-578
www.crma.ac.th / www.rta.mi.th
www.greatcadettutor.com
9. ปิดประกาศผลสอบรองสอง 27 เม.ย. 55 รร.นายเรืออากาศ กรุงเทพฯ

ปฏิทินกิจกรรมสอบ