สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

สมัครสอบ ทหาร-ตำรวจ อื่นๆโรงเรียนจ่าอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2554

กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชายเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2555 โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้.-

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า อายุ 15 – 18 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารช่างอากาศ (ชอ.) เหล่าทหารสื่อสาร (ส.) และเหล่าทหารสรรพาวุธ (สพ.) ระยะเวลาศึกษา 3 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า อายุ 17 – 20 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) และเหล่าทหารสารวัตร (สห.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
  3. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ อายุ 17 – 20 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารแพทย์ (พ.) เหล่าทหารต้นหน (ตห.) เหล่าทหารอุตุ (อต.) เหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) เหล่าทหารสารวัตร (สห.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

กำหนดรับสมัคร
สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครให้โรงเรียนจ่าอากาศ ตั้งแต่ซื้อใบสมัคร ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555
สมัครด้วยตนเอง ที่อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ระหว่างวันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2554 – 14 กุมภาพันธ์ 2555 ทางเว็บไซต์ http://www.atts.rtaf.mi.th หรือ http://www.atts.ac.th
จำหน่ายใบสมัคร ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ และโรงเรียนนายอากาศ ราคาชุดละ 100.- บาท
สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 160.- บาท ธนาณัติสั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์
ปณฝ.กองทัพอากาศ 10213 ในนาม นาวาอากาศโทหญิง จันทิมา ไชยปะ จ่าหน้าซองถึง สำนักงานรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2534 2841, 0 2534 3763

Internet: www.atts.ac.th , www.atts.rtaf.mi.th

ตรวจสอบกำหนดการที่จะมาถึง