สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

เนื้อหา

rtna-logo
ประกาศผลสอบภาควิชาการ นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ
ประจำปีการศึกษา 2554
จำนวน 701 นาย (ทหารเรือ 598 นาย, ตำรวจน้ำ 103 นาย)
เรียงตามหมายเลขประจำตัวสอบ
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล ลำดับที่สอบได้ หมายเหตุ
00007 รักษิต ขณะฤกษ์ 677
00020 ธีระศักดิ์ รัฒยา 501
00041 กานต์ จินตาคม 695 ตรน.
00049 เอกพร ใจเพียรทอง 680
00093 ภคภูมิ บุญทองแพง 355
00110 ตฤณ คำพาที 8
00119 พิสุทธิ์ ปทุมวดีรัตน์ 517
00121 ชัชชัย ตะสูงเนิน 439
00127 ธีภพ ผดุงนาม 69
00153 ประพัฒน์ บุญญานุวัตร์ 298
00169 พีรณัฏฐ์ จันทรางกูร 407
00198 เมธาสิทธิ์ รติวันชัย 236
00212 จักรกฤษณ์ โพทอง 85
00235 อัศม์เดช บุญพุทธ 399
00291 วรพล ศีลรักษา 563
00306 จิรภัทรื เคนมั่น 103
00311 จิรกิตติ์ แก้วศรีงาม 447
00313 ไกรวี รัตนรักษ์ 45
00326 กุลภัทร รักสกุล 562
00345 ปารมี เลิศศรีสันทัด 107
00350 ณัฐวุฒิ เทียนคำศรี 345
00353 ณัฐนนท์ พูลเพิ่ม 373
00379 ธนภัทร์ สุวรรณนาค 59
00391 ธนวัฒน์ สิทธิแก้ว 649
00406 ศรัณย์ ประสพสุข 628
00409 พิสิษฐ์ สว่างใจธรรม 42
00421 พิรชัช ชัยมณี 118
00437 ทินภัทร จันทศร 22
00458 มนาฤทธิ์ นวลย่อง 699
00474 พุทธิพงศ์ สังข์ทอง 133
00484 รัฐพล หล่อเงิน 515
00489 พีระณัฐ ศิริคะรินทร์ 688
00526 ทวีวุฒิ ต่ายแต้มทอง 233
00541 ธนวัฒน์ สกุลวงษ์ 241
00553 ฐิติกานต์ ประทุมสุวรรณ 605
00558 ภูวดิท ตันติวงศ์วัฒน์ 84 ตรน.
00576 ณัฐวุฒิ บัวลอย 197
00588 เมธาสิทธิ์ จันทร์พิทักษ์ 405
00610 กนต์ธร ขาวจุ้ย 185
00643 อรรถชัย ปรีชาวาท 669
00658 วัชรินทร์ ศิริคุณ 342
00682 พันธวัฒน์ พึ่งตาแสง 646 ตรน.
00688 เนตินัย ไตรพิพัฒน์ 691
00694 ปรัชญา ทองสุข 71 ตรน.
00708 ไตรภพ นามวงศา 635
00740 สัณห์ศิริ ปริตโตทก 389
00741 ณภัทร หาญณรงค์ 696
00746 ภูริเดช คงเปี่ยม 536 ตรน.
00750 ณัทภัค รักถิ่นเดิม 369
00768 จักรภัสสร์ รุ่งเรือง 636 ตรน.
00781 ภัคนิจ ถนอมจิตร 253 ตรน.
00793 ชิดตะวัน นิลแย้ม 262
00799 อชิรวุธ ประทุมพิมพ์ 519
00851 พีรพัชร เนาวประดับ 383
00864 ตรีภพ วิศาลวณิชธัญ 498
00866 ณัชพล แสนอาทิตย์ 557 ตรน.
00882 ธนเดช สุขธนบูรณ์ 670
00899 พรหมมินทร์ จารุจินดา 343
00951 ปกป้อง ศรีเกษ 248
00971 พิพัฒน์ ธรรมเนียม 550
00975 กฤษฎิ์ บุญสร้อย 377
00984 ธนวัฒน์ รุจะศิริ 20
01011 อังคาร ไทยนุกูล 589
01027 เนติชนม์ ยศแผ่น 13
01028 ปฏิภาณ บุญรักษ์ 228
01033 ภีมวัจน์ จิตต์สงวน 221
01059 กานต์ รอดระหงษ์ 114
01086 คิวัช สวยล้ำ 502
01101 ธีรภัทร์ คล้ายก้อน 164
01129 พีรทร พิทักษ์เกียรติยศ 104
01134 ณัฐพล บุญธิมา 66
01162 ธนวัฒน์ ถนอมวงศ์ 194
01163 ศกร โสมาภา 580
01166 สาริทธิ์ อำพันกาญจน์ 476
01167 วีรวิทย์ ผ่องอินทรีย์ 656
01178 สหรัฐ ยิ่งยวด 344
01193 พศิน จันทราบุตร 592
01232 วีรพันธ์ ผลพันธิน 601
01244 สรอรรถ รัตนแคล้ว 368 ตรน.
01255 ปริภัทร์ เลพล 561
01272 ศิวกร ทองรอด 403 ตรน.
01289 ชินาธิป รักประยูร 61
01328 ปณวัฒน์ จอกสุวรรณ์ 367
01346 ไชยวัฒน์ พูลสวัสดิ์ 257
01355 ฐิติภูมิ จิตอามาตย์ 199
01381 นิตินัย เทพเทียน 269
01418 วรยศ ทรงไทย 478
01440 วสวัตติ์ ตันไชยฮะ 620
01446 พัชรพฤกษ์ ผาโพธิ์ 594
01451 ปิยะวิทย์ ดวงดี 613
01463 อภิชาต สุตะวงศ์ 101
01496 เกียรติพันธ์ศักดิ์ บิลอับดุลล่าห์ 483
01497 วศิน ช่วยผดุง 122
01516 คำภีร์ ปิ่นเขียน 333
01519 วชิรวิทย์ กองนิล 453 ตรน.
01529 สุปวีณ์ รัตนบุรี 109
01536 กวิน สำลีขาว 531
01542 บุญชนะ ตระกูลเอี่ยมเจริญ 215
01546 จิตตวุธ ประเสริฐชีวะ 371
01558 ศุภกฤต กิตติสิริวิบูลย์ 491
01633 ปองพล จุ่นหัวโทน 28
01637 นนทพัทธ์ กาวชู 247 ตรน.
01655 พลังสฤษดิ์ แจ่มเมือง 471
01658 ณัฐธีร์ ปัญจสิริวิทย์ 653
01675 ภาคภูมิ วัฒนศิริ 154 ตรน.
01680 ฐาปนนท์ ศิลานันท์ 261
01685 กฤษฎา บุญอิ่ม 290
01689 จักรภัทร แสงสุขใจ 464
01696 จิรายุทธ สมสงวน 196
01722 ยรรยง แก้วเกตุศรี 532 ตรน.
01726 ณัฐธัญ พูลศรีสังข์ 666
01739 พงษ์ศิรัตน์ ธนวัฒน์ดำรง 158
01755 มาณัฐชนม เมืองคำ 607
01756 เพชรณรงค์ วงษ์ภา 67
01819 ฐากร ผลจันทร์ 500
01841 วิเชียร ผลชอบ 499
01855 ธนวัฒน์ วิภาโตทัย 346 ตรน.
01859 บุญฤทธิ์ บุญสวัสดิ์ 659
01869 ณัฐภัทร ทองศาสตร์ 171
01879 ธนัฐ บุญตาแสง 468
01971 อภิสิทธิ์ รุ่งเรืองศิริโชค 6
01982 ณ ภัทร ประเสริฐสม 595
01986 สาธิต ยมดิษฐ์ 663
01988 ธนาธิป กันภัย 89
02048 สรณัฐ ผลพานิชย์ 466
02112 ภาคภูมิ มาสมบูรณ์ 30
02129 วณัฐพงศ์ สุขชื่น 291
02133 ธนภพ ทรงธรรมสกุล 135
02152 ปุณมนัส ฉนานุกูล 654
02157 อนุชิต บัวเลิศ 490
02176 ธีรพล บุญแสนพล 660
02225 อนุรักษ์ ทัศนิยม 340
02237 กรธวัช ล้ำเลิศวิทย์ 38
02241 จิรสกุล บุญคำ 73
02246 ธิตประพันธ์ สมศรี 217
02253 นราวิชญ์ อโนดาษ 410
02281 รวิภาส ศุภเกียรติกุล 304
02291 พัชรกมล สมิตะพินทุ 443
02337 ศิริพงษ์ คงทวี 26
02342 สัณฐิตา วาแม็ง 201
02368 จักรินทร์ ลักษณะ 132 ตรน.
02391 พีรภัช ชูโชติ 250
02412 ธนพล ขจรไชยกูล 326
02431 ธิปก เสรีเกียรติดิลก 159 ตรน.
02444 ณัชพล ใสสอาด 640 ตรน.
02461 สหภาพ ศรีทะสะโร 98 ตรน.
02518 ณัฐวัฒ พันธ์พิกุล 268
02521 ภัทรวี พุ่มไพจิตร 603
02525 ภาณุวัฒน์ แจ่มมี 378 ตรน.
02536 ปรมัตถ์ กลยณีย์ 540
02579 ธนพล วิริยะรังสฤษฎ์ 10
02582 จักริน ลุนธาตุ 455
02587 ฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ 690 ตรน.
02595 ภูมิทัศน์ ตระกูลรุ่ง 576
02640 ศรนรินทร์ ชัยยอดพรม 1
02667 จักรพงษ์ เจียงลา 692
02680 พงศธร สระแก้ว 203 ตรน.
02682 พิชญ์ปฐวี ทับชุม 245
02732 ปิ่น พิบูลย์ 539
02746 อดุลเดช ขวาภักดี 148
02747 พงศ์ญานนท์ ยางเอน 404
02753 ปรินทร์ ส่วนบุญ 280
02805 สุรพงษ์ รัตนวงศ์สวัสดิ์ 574
02817 มัธยันห์ กงจักร์ 575 ตรน.
02825 สุพิชัย อมริต 461
02829 ณัฐกัญจน์ แก้วประทุม 485
02839 กฤติน บุรินทร์กุล 357
02869 วริศ บุตรวัน 233
02887 ธาวิน เคี่ยมทองคำ 534
02901 กิตติมศักดิ์ แก้วมุงคุณ 179
02907 คมกริช เหล่าพิทักษ์โยธิน 144
02932 วรรธนัย อินทพงษ์ 301 ตรน.
02963 อภิมุข แสงพราย 571
02977 กฤษฎิ์ เกียรติกุลพงศ์ 524 ตรน.
02979 ชวิน มุ่งสวัสดิ์ 134
02993 วงศ์กุลพัทธ์ ชิณวงศ์ 155
03009 พศิน เลิศอรุณวัฒนา 596
03012 ธเนศ เที้ยวพันธ์ 496
03020 อมรเทพ ชุมวิสูตร 176
03022 นิธิศ อุราภิรมย์ 82
03056 ปวิช เด่นกิจกุล 64
03062 ณัฏฐชัย มณีจันทร์ 643
03064 ยุทธพล มหัตกีรติ 495
03066 เกรียงไกร จิรชีพพัฒนา 186
03072 วรพล ทองจำรูญ 587
03076 อัครพล เจริญชัย 27
03128 นัชธนวิชญ์ ภาคภูมิ 684
03146 รชานนท์ ศิริผล 334
03149 ภัทรพงศ์ วิชัยดิษฐ์ 33
03153 บัณฑิต แซ่อึ้ง 173
03155 วงศกร พนมจันทร์ 328
03160 ธีรพล บัวผัน 111 ตรน.
03175 รัชชานนท์ บงศ์สุวรรณ 9
03187 ธันชกร ยางนอก 140
03205 ยศกฤต แย้มเกตุ 361
03225 พงศ์ภีระ ดิษาภิรมย์ 25
03239 พงศกร กลั่นเสนาะ 353
03248 ธนภัทร ฤทธิกูล 136
03257 ปัญญาทัศน์ แก้ววิจิตร 292
03269 ภราดร ทองมาตร 665
03270 ไกรวี สิริฤกษ์สกุล 693
03274 ศวัสกร อ่อนแก้ว 568 ตรน.
03316 ณัฐวุฒิ สาหร่ายทอง 315
03320 ณฐภัทร ทารพันธ์ 174
03331 สุมนัส นัดที 435
03382 วราสิทธิ์ กลมทุกสิ่ง 184
03399 พิษณุ บัวประดิษฐ์ 630
03489 ธีรัตม์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ 384
03530 มหรรณพ คำทัปน์ 469
03531 ศุภวัฒน์ โมกขะเวส 350
03540 นิติพงษ์ ศิรินิกร 299
03590 สิรวิชญ์ อัตตนาถ 651
03597 สุขุมาล วิไลรัตน์ 239
03602 กรีรวิชญ์ ศรีเทเวศน์ 335
03611 สุทธิ ไทรนิ่มนวล 489
03679 วิรัชชุกัมภ์ มาหล้า 237 ตรน.
03690 กานต์ พันธ์เพิ่ม 624
03699 ศุภเชษฐ์ เจดีย์ถา 325 ตรน.
03719 จิรวัฒน์ แก้วด้วง 50 ตรน.
03723 จาตุรงศ์ กันธะเรียน 213 ตรน.
03739 ธนัตถ์ ตันติวลัยรักษ์ 193
03747 พีรสรณ์ เกิดนาค 484
03761 กิตติธรา ธนศรีผล 492
03783 เจษฎา หนูคำหอม 218
03813 กมลวัฒน์ ภุชฌงค์ 234
03834 ภาณุพงศ์ เถลิงลาภ 625
03865 วรรณพงศ์ เจริญเรืองทรัพย์ 673
03931 ชัยชิต วงศ์แสนประเสริฐ 70
03936 รัฐกานต์ รัญเพ็ชร 209 ตรน.
03946 รติ การวัฒนี 621
03950 พชรพล เผ่าสำราญ 585
03997 ภูมิพัชร วิเชียรลักษณ์ 16
04044 ปภาณ วุฒิอนุสรณ์ 374
04067 ศรัณย์ ทวีผลจรูญ 338
04089 ปรีชาวุฒิ นุริตานนท์ 74
04090 รุ่งโรจน์ สิงห์คำ 277 ตรน.
04095 กิตติกูล กองโคกกรวด 169
04097 อภิวัฒน์ ขำคำ 599
04137 ณัฐภัทร กระต่ายน้อย 418
04142 กฤษวรรษ ยอดแก้ว 648
04164 ชำนาญ มุยเจริญ 307
04207 ธีระพงษ์ ศรียุญลอย 449
04233 พาณุเศรฐ เตระดา 541
04255 ชนะศึก ไชยสมบัติ 182
04269 พิศุทธ์ แสงจันทร์ผ่อง 356
04290 ชลวัฒน์ ปัญญา 287
04309 ปาณัท ธำรงวิศว 637 ตรน.
04321 ภูริพัฒน์ ดวงอินทร์ 565
04331 ธนภัทร ศรีปราชญ์ 222
04341 ศรัณย์ เบญจศรี 347
04342 กษิดิศ ดิลกคุณานันท์ 141 ตรน.
04356 ชาติณรงค์ แก้วเชื้อ 317 ตรน.
04361 ทวีพร เตมินันท์ 319 ตรน.
04362 อธิป พูลสวัสดิ์ 600 ตรน.
04364 อัษฎากร มโนชัย 274
04380 ชวนากร เพ็งนิ่ม 444
04396 เอกภาพ เอกพจนานันท์ 417
04412 ชัชพล ศรีวิเชียร 559
04430 รวิกร ลิ่มไทย 181 ตรน.
04431 เก้ากาญจน์ จินดาวงศ์ 488
04432 พลวัต สิทธิชาติ 29
04434 นิติกร กุสุรีย์ 454 ตรน.
04446 นิธิโรจน์ เลิศชนประดิษฐ์ 60
04457 วัชรพงษ์ นุ่นจุ้ย 437 ตรน.
04462 ธราทร พัวสุวรรณ 650
04468 กฤษดา สีลาทิพย์ 285
04481 เสกข์สิทธิ ภักดี 513
04493 เตมีย์ นาคะวิสุทธิ์ 128 ตรน.
04517 อธิศ อัจฉริยนิติ 271
04519 อรรถสิทธิ์ โสนุช 697
04594 ปภพธ์ ชวนะ 205
04608 ธนภัทร สิริพัชโรธรณ์ 47
04621 พงศธร ดวงประทุม 305
04633 ราชันย์ กุลกำลัง 415
04644 จิตรทิวัส เสริมศรีพงษ์ 679
04646 พรพิพัฒน์ เสมจร 243
04661 ตรีเพชร์ จาโสด 504 ตรน.
04663 คณิศร ขลิบเงิน 681
04664 ทิวากร ชนะโรค 126
04682 ณรงค์ศักดิ์ ยอดคำ 545
04695 ภารุจ สุนทรภัค 102
04723 ธนชัย บุญยัง 302
04728 ปราณนต์ บุตรเจริญไพศาล 661
04742 พสิษฐ์ จิตตั้งบุญญา 402
04749 พฤฒิชัย โสภี 578
04778 นิธิวัฒน์ ทองนาค 21
04796 ชยานันต์ ลีลา 494
04816 ณัฐชยุตม์ ชัยทนุนานนท์ 256
04845 ชัชวาล แก้วเลิศ 324
04861 ศุภณัฐ สร้อยพรรณา 385
04877 ธีรนัย ใจดี 579
04891 นภัทร แสงเสน 170
04894 ศุภณัฐ บัณฑิตไทย 332
04908 อภิเศรษฐ์ โกสินทร์ 230
04953 ศุภชัย เล่งน้อย 175 ตรน.
04955 จักรกฤษณ์ สืบสกุล 376
04961 นิพัทธ์ มิ่งเมือง 694
04972 ภาณุวัฒน์ ตระกูลรุ่ง 604 ตรน.
05002 ธนวัฒน์ ท้าวคำหลง 15
05020 ธนวัฒน์ ทิพวรี 282
05039 อภิรักษ์ สวนดอกไม้ 394 ตรน.
05055 ธีภพ ภู่นพมาศ 617
05063 จิรกฤต พินิช 11
05093 ถิรวุฒิ อินทรา 425 ตรน.
05118 มรกต เติมแก้ว 667
05125 ปิยวัตร ปราบเสร็จ 426 ตรน.
05137 สิรภาคย์ พลศักดิ์ 678 ตรน.
05199 สถาปนิก แก้วแสนเมือง 674
05223 กษิดิศ ปักษาศร 275
05227 โตน ขาวหนูนา 190 ตรน.
05236 ชินวัตร พูลสุภาพ 619
05237 ณัฐวัตร ประทุมพร 90 ตรน.
05244 ศุภศักดิ์ วิมลศรี 591
05278 กฤษณะ ชนิดไทย 286
05297 พิชญ์พล วราภรณ์นิลอุบล 337
05320 ณัฐพล ธิถา 370
05333 ขุมทรัพย์ แสงสว่าง 331
05352 ณัฐสิทธิ์ สุริยศักดิ์ 258
05364 ชณัฎฐ์ แว่นแก้ว 168
05376 เทพทัศน์ โทธรัตน์ 39
05393 ภานุพงษ์ บันลือศรีสกุล 386
05413 วีระพล ขาวสุริจันทร์ 211 ตรน.
05448 ธนพล มูลพันธุ์ 127
05484 ชลิต ทรัพย์สิน 364
05497 ธนัชพันธ์ ศิริเคียนทอง 145
05505 ณัฐพงค์ ศรีน้อย 75
05514 กำพล ฉายประสาท 610
05518 ธีร์ธวัช วงศ์นิ่ม 548 ตรน.
05526 นคริน อินทร์เรืองศรี 512
05568 ปรเมศวร์ ศรเพ็ชร 556
05579 คณิน รุ่งเรือง 391
05583 ปรัชญา พรอนันต์ 582
05598 วชิระ คณานุรักษ์ 110
05600 ธนโชติ สิบตรีพล 204
05635 อภิวัฒน์ อาจทวี 412 ตรน.
05641 ธนภณ เกิดศิลป์ 351
05669 เจษฎา บุญทอง 441 ตรน.
05674 กฤชวัชร์ อังคุตรานนท์ 106
05698 สฤษดิ์ การกูลกิจ 303
05704 สุทิวัส บุญศิริ 457
05706 เรืองวิทย์ อาจปรุ 390
05735 ไพรุธ ทัพสังข์ 645
05750 พชรพล เพชรี 509
05762 กฤติน อิงคศิริ 330
05767 ฑีรายุ จรรย์โกมล 95
05787 กฤติพงศ์ คนแรง 564
05817 จงเจตน์ จันทร์บุญ 627 ตรน.
05841 จิรพนธ์ โพธิจักร 657
05856 รัฐกานท์ หนูทอง 380
05890 พิทวัส ใจขำ 273
05913 อธิบดี บายศรี 510
05920 นาถวุฐ อาจคงหาญ 323
05929 กิตติพงศ์ พาณิชรัตนพร 150
05942 จักรกฤษณ์ ทองสองชั้น 409
05949 ยุทธบดินทร์ ชุมแสง 523
05966 พรพิพัฒน์ ลิขิตทรัพย์ 244
05982 ปฏิรูป โสมาบุตร 167
05995 ศุภณัฐ ทองน้ำวน 51
06019 จักราวุธ คงอินทร์ 612
06020 เดชฤทธิ์ สนั่นเครื่อง 638
06090 โรจนัสถ์ วงศ์ไชยเสรี 165
06115 ภูริช ต่อพันธุ์ 615
06126 นพดล ทองยิ้ม 58
06132 ชนกนันท์ จันตรี 220
06164 จุฬพัชร จุฬพันธ์ทอง 472
06175 ก้องภพ กลีบกลาง 97
06176 ชยุตม์ ชอบธรรม 226
06179 คเณศร์ณฐ บุญย์เชี่ยว 219
06188 สถาพร สุขพูล 553
06222 ธีรวิช ลิมตโสภณ 598
06240 คเณศ มูลสาร 72
06244 เขมวัฒน์ ฟฤกษติกุล 115
06248 จักรี ทองศักดิ์ 450
06261 ชาญณรงค์ กันธิยะ 46
06262 ไกรสิทธิ์ เตชสกุลวุฒิชัย 68
06286 ตรีภพ สหเมธาพัฒนื 518
06293 ศุภกฤต ชูยัง 283 ตรน.
06336 ณัฐชนน จันทาโภ 232
06346 ณัฐภัทร พัวเจริญเกียรติ 567 ตรน.
06361 วิศรุต พจน์มนต์ปิติ 3
06367 กษิดิศ อภิชนางกูร 156
06377 ธิติ โชติพฤกษ์ชูกุล 191
06408 อินทัช แสงศุภกร 349
06419 กิตติธัช จันทร์สิงขร 486
06474 จักราวุธ โขขุณี 265
06495 จิรัสสิทธิ์ เพ็ชรทองมา 400 ตรน.
06500 ธนพนธ์ มหาบุณย์ 479 ตรน.
06550 อรรถวิท มูลเมือง 93
06569 ศิริชัย เที่ยงพูนวงศ์ 314
06574 จิรพัทธ์ ระหงษ์ 526
06586 สรัล รัตนวิเชียร 54
06615 ณัฏฐ์นนท์ ภาชนะกาญจน์ 664
06689 วีรภัทร เสียงศิริ 151
06723 ปฐวี สุวรรณนภา 408
06740 ชนม์ชนก มณีโชติ 183
06778 ชัยธวัช ไหมทอง 284
06798 พิสุทธิ์ ฤทธิ์ขจร 547
06829 ศุภทิน บุญสาง 672
06840 พชร รัตนวิชัย 411
06865 กรธวัช สุริยะธง 207
06884 อภิวัฒน์ จุมเกตุ 40
06886 ธัชนันท์ จันทร์ปรุง 63
06895 จิรเมธ เค้าสมบัติวัฒนา 53
06905 เกียรติกลม ศรีแสง 586
06919 ภานุพงศ์ เหลืองแดง 451
06923 ธรรมสรณ์ ถาวรมงคล 413
06954 ดำรงค์เดช ทองก้อน 254
06959 เกรียงศักดิ์ กิเกียน 320
06972 พีรณัฐ ชนะบวรบุตร 210
06993 ปวีณ พิลาศจิตต์ 288
07034 รัฐศาสตร์ จำปาทอง 79
07038 นิพนธ์ สกุลเพชรอร่าม 446
07045 ชาตะวัน พรหมศร 192
07059 รณภพ ค่ายหนองสวง 530
07070 นาวิก โรงสะอาด 23
07080 สหรัฐ สมใจ 177
07110 ชานนท์ พุ่มกุมาร 363
07135 อภิสิทธิ์ ขาวผ่อง 482
07157 สุทธิ หะริณธนาวุฒิ 658
07166 ณัฐพงค์ พิลึก 152
07169 ประชา ศรีวิลาศ 397
07194 ปรัชวีย์ ลิ้นฤาษี 146 ตรน.
07223 พุทธิพงศ์ รัตนนาคินทร์ 379
07254 ธนเดช ไชยศรี 293
07261 ธนพล พึ่งเจริญ 581
07300 วิศเวศ คุ้มราษี 36
07324 วรัญญู ศรีส่วย 535 ตรน.
07350 ศิรวิทย์ นาคมุสิก 552 ตรน.
07357 ชัยธัช เกิดบุญส่ง 577
07370 สิปปกร สมศรี 125
07379 พันธุ์เดช นุตคำแหง 327
07384 นภัสกร ยอดทวี 137 ตรน.
07448 พิชญ์ เฟื่องจันทร์ 522
07453 ชัยสิทธิ์ ยิ้มละมัย 229
07469 สมัชญ์ ไทยานนท์ 77
07475 ตรีโรจน์ ขันชะลีย์ดำรงกุล 306
07476 ศิวกร โป้แดง 187
07482 นิธิโชติ ปอยชีวะ 401
07484 ประสบโชค สนทอง 608
07490 วสุภาคย์ สีลาคำ 260
07500 ธัชกฤตย์ อุทุมพร 393
07512 วิชยุตม์ สุทธหลวง 263 ตรน.
07524 สถาปัตย์ สินธุชัย 687
07554 ชัยยงค์ แก้วสารภู 312
07558 ภานุวัฒน์ บุตรคำ 503
07625 ณัฐปดัลภ์ ลิ้มวชิรานนท์ 162
07638 ณพงศ์ วงศ์กัณหา 14
07645 ดำรงฤทธิ์ ศิริวังไชย 477
07647 สสิพงษ์ แตงบุตร 252
07648 ภาคภูมิ ฤกษ์ยาม 52
07667 ศุภกิตติ์ ชมภูงาม 448
07694 ณัฐภัทร ทนันขัติ 43
07740 ณัฐพงษ์ กวนเมืองใต้ 458
07746 ชาญณรงค์ ตรีมงคล 395
07753 ปัญญ์ รัตนคช 398
07760 มารุต ม่วงคำ 560
07763 ราชรัชต์ มีสถิตย์ 639
07857 ณัฐพล ทองแดง 456
07901 ศุภณัฐ ธีระธรรมาภรณ์ 481
08014 พัฒน์ ชัยสมตระกูล 428
08025 ธนพล สมบุญสุโข 626
08029 วิศวัชร์ วงศ์ตันกาศ 278
08056 คำรณ จีนอ่ำ 419
08073 กิฏิภูมิ สวัสดิ์มงคล 525
08132 กานต์กวิน จินตเกษกรรม 44
08135 กฤตเมธ บุญรินทร์ 644
08182 กิตติภพ จันทร์เพ็ญ 138
08229 ยศสิริ เส็งผล 123
08250 ปัตติ ศรีสวัสดิ์ 143 ตรน.
08265 ทีปกร อินทรสิทธิ์ 689
08304 จิรพงศ์ อินทะนิง 432
08321 นรากร พลแสง 96 ตรน.
08329 นภดล ปุ่นประเสริฐ 647 ตรน.
08351 สถาพร บุตตะกะ 32
08371 ศรัณญ์ วิทยาธรลิขิต 19 ตรน.
08372 พีรยุตม์ ศุกรสุต 544
08380 ณัฐสิทธิ์ จันทร์ดุ้ง 105
08401 รัฐศานติ เพชรหมู่ 470
08402 จีรศักดิ์ อุดมสินานนท์ 388 ตรน.
08418 ศุภศิษฏ์ ศรีธีระจิตต์ 611
08493 ภูริภัทร ศรีพจน์ธรรม 86
08494 พัชรวีร์ ขออาพัด 160
08496 พิฆเนศ ปัญญาศิริ 295 ตรน.
08499 ยศภัทร ก่อเกียรติโกมล 597
08532 ตรงชนก อินถาต๊ะ 65
08535 วัธน สุขแก้ว 583
08545 ณัฐพล คงชาวนา 200
08556 ฉัตรแก้ว ทองนิล 590
08569 พิภูษณ เหมเดโช 311 ตรน.
08614 เนตินันท์ สมสกิจ 584 ตรน.
08630 รัฐพงศ์ อรุณศีรีโรจน์ 172
08641 เจตดิลก จีนะสอน 445
08657 โทรสาร ทำเนาว์ 633
08674 มณินธร วันควร 276 ตรน.
08678 วริทธ์ ถานิสโร 542
08682 ศุภศักดิ์ เขียนวิมล 365
08700 ชนกพล ปะตังถาโต 629
08711 ณัฐพล เพ็ชรยืนยง 198
08712 ธนกฤต อ่วยสุข 208
08734 ดนัยเดช กรรณาริก 31
08747 ภวินท์ คำโคตร 139
08753 พงศ์ปณต วันที 329
08763 วิชญ์ธนิน ทองปัญญา 310
08783 วงศ์วิรัณ คณะธรรม 558
08805 ศักดิ์สิทธิ์ ก้าวสินชัย 41
08808 ฐณัท บูรณเบญญา 516
08819 วัชรากร นักฟ้อน 62 ตรน.
08823 ภูริน คีรีรัตน์ 163 ตรน.
08858 เจฐจักร์ ทรัพย์มาร 593
08861 ณัฐชนน วงศ์กำภู 430
08897 นิพิฐพนธ์ หลงละลวด 238
08931 ฐิติภูมิ เสาวคนธ์ 212
08936 นภเดช อัตตเจริญวงศ์ 618
08953 กมลภพ ดำเนินสวัสดิ์ 421
08989 วรพรต รักคุณ 473
08994 ปภัคพล มั่งมีสิทธิ์ 433
09022 วุฒิภัทร อนุราชัน 375 ตรน.
09023 นภนต์ ชาวคูเวียง 341
09024 ณัฐวร ชุณหพันธ์ 354
09028 ลัทธวิทย์ ปุ้มตะมะ 189 ตรน.
09032 วรท ชำนาญศิลป์ 652
09079 พีรัชชัย อุปกรณ์ศิริการ 452
09097 นัฐพล ทะเลน้อย 360
09120 ณรงค์ชัย อรุณแสงศิลป์ 506
09132 กฤษกร พรมเดเวช 124
09144 ชนสรณ์ คนตรง 641
09163 ปฏิภาณ วงษ์ครุฑ 88
09190 ศิวัช ลักษมณาภา 24
09201 ณัฐชัย เหลืองอร่าม 382
09256 มรรค วงษ์สวรรค์ 92
09263 ศุภณัฐ เกียรติสมภพ 529
09297 สาริศ วงษ์ทิม 321 ตรน.
09359 ธีรวัฒน์ อันทพิระ 188
09378 ภูริภัทร์ เครือนพรัตน์ 113 ตรน.
09404 ชยพล อยู่รอด 623
09408 ศิวพันธ์ ตะถา 178
09424 ศุภณัฐ จาฎามระ 12
09431 ยศวิวัฒน์ บัวกอง 520
09488 ณัฐพงศ์ เลิศประสิทธิ์ 527
09492 วีระพล กำปั่นทอง 622
09535 ณพล วัฒนราช 99
09536 สิทธินนท์ สินสวัสดิ์ 352
09542 ณรงค์ฤทธิ์ นาคแสนพญา 83
09566 ภานุวัฒน์ ห้องแซง 120 ตรน.
09587 กฤษฎา พงศ์ธนากุล 555
09594 กิตติกร วรรณทิวา 474
09600 เชาวรินทร์ คำเรือง 235
09614 กิตติคม ตันทอง 18
09618 พงศธร พุ่มวงศ์สำเนียง 266
09621 อรรถพล เงาะเศรษฐ์ 358
09622 ฐาณุ พบที่พึ่ง 475
09629 เจตน์สฤษฎิ์ จำนงนิตย์ 117 ตรน.
09665 ภาคภูมิ แก้วสวนจิก 246
09680 ภีมภัทร หทยะวัฒน์ 48 ตรน.
09699 กฤษกร เจริญวุฒิวนพันธ์ 214
09715 ปฏิภาณ ชัยภักดี 493 ตรน.
09752 แทนพงศ์ ห่อทอง 459 ตรน.
09807 กรกฤษฎิ์ ปรึกษากร 142
09852 อานนท์ เชิดสันเทียะ 76
09873 วชร คงดี 296
09902 คชินทร์ บุญทรัพย์ 462
09911 สมบัติ ช่างจินตโสภณ 422
09922 พรพิภัทร ทองนพเก้า 497 ตรน.
09927 วรท ทวีสุข 81
09969 พัฒนศาสตร์ พุ่มพวง 264
09974 ศุภกร พานิชย์เจริญ 396
09981 อติกันต์ อินทนนท์ 318 ตรน.
10028 ธัชพงศ์ ก๋าคำ 551
10037 ณัฐภพ หลักดี 2
10038 ภุชงค์ ปิ่นทุมมา 427
10052 คมสัน อภิชาติบวรวงศ์ 34
10094 นันทวุฒิ ใบงาม 147
10110 วีรากร เอกภูมิมาศ 78
10159 โกญจนาท จันทนะชาติ 313
10205 ภีมวัจน์ ธรรมรักษ์ 80
10257 กฤติย พงศ์สุวภาพ 549
10282 พรรษพล พระไวย์ 698 ตรน.
10364 ภูวิศ สิงหสุต 662
10387 กิตติธัช แย้มพลอย 505
10397 ชยพล หน่อแก้วมูล 392
10406 ศรชัย ลีฮวด 566
10417 กิตติพัฒน์ ลาเกิด 676
10450 ณัฐภัทร ชูสังกิจ 231
10465 ปฏิพล อาจศึก 606
10471 ภีมวิชญ์ ฉิมมี 4
10487 โกเมน เอี่ยมสอาด 242
10534 จารุกิตติ์ วงศ์จิ้ว 281
10544 จักพัฒน์ ผลิตนนท์เกียรติ 131
10551 สุภัค โชติชัยพิบูล 572
10629 ชลเมต แทนฟัก 434
10638 วริทธิ์นันท์ อนุพัฒน์ 682
10665 นราพัฒน์ บุญชายสุวรรณ 487
10669 เสนีย์ รัตนวราภรณ์ 414
10683 นนทพัทธ์ แก้วเหมือน 153
10736 สมัคชัย อัครวงศ์วัฒนา 224
10752 ฐิตเมธี สุวรรณธรรมา 416
10757 กิตติพณ ธนะเดช 387
10773 นิรุตต์ เซงจา 348
10788 ทำเนียบ ตะวันขึ้น 573
10881 พงษ์ศิวัช ปินปันคง 322
10909 บุริศร์ พระคง 100 ตรน.
10957 ทรงเผ่า แก้ววรรณา 675
10977 ปณต ชุนหวัติ 7
11040 มารุต พลวัน 533
11120 สรสิช เที่ยงตรงดี 538
11126 ศุภวุฐิ ฐิตสมานนท์ 537
11134 ปกรณ์ แก้วประดับ 300
11146 พศิน ชีใหม่ 508 ตรน.
11148 ปิยพงศ์ พันพม่า 655
11198 ราม ประจิตต์ 602
11229 รัชชานนท์ ตุณสุวรรณ 701
11252 ฉัตรพล รักษาสุวรรณ 467
11277 พสธร ศรียา 35
11286 ฐานันดร ยูรขุนทด 339
11327 เมธาสิทธิ์ ทองทวีสิริกุล 294
11344 ศรัณย์ สุลีสถิร 309
11390 ปิยะ ปัทมภาส 279
11435 วิรวิศน์ ลี้สุทธิพรชัย 49
11443 ตันติกร มะลิซ้อน 272
11458 นิรวิทย์ บัวใจ 116
11510 ปองภพ วันวาน 270
11511 ฎฬัณ มิตรมาตร 91
11517 ภาณุพงศ์ น้อยมณี 671 ตรน.
11537 อัครัช ไชยสลี 543 ตรน.
11623 เจษฎา โฆษิตานนท์ 316
11715 ชาคริต สุตันตั้งใจ 195
11776 กัณภัค บุญยะประภัศร 511
11785 พัฒนชัย ใจตั้ง 423
11793 ถิรพัชร สามคำ 17
11801 พิรุฬห์ หวังวรลักษณ์ 507
11827 อินทัช อินทร์ทองน้อย 94
11838 ณรงค์ศักดิ์ ยงสูงเนิน 180
11899 วีรยุทธ ร้องหาญแก้ว 359 ตรน.
11932 ปวเรศ ปทุมลักษณ์ 267
11935 อรรถวุฒิ โพธิ์ทอง 336
11953 จุลจิตต์ สุวานิชกุล 255
12040 ทศพล พาหิระ 108
12099 ธนโชติ นาคะโฆษิตสกุล 161
12178 สิงหราช รัตนาจารย์ 56
12184 ภูษิต ชนพิมาย 588 ตรน.
12211 ศักดิ์โสภณ ชุมอักษร 440 ตรน.
12212 ณรงค์ศักดิ์ มิ่งขวัญ 240
12223 สรัล มูลศาสตร์ 431
12243 วิภัทร จันทร์สำราญ 614
12396 ณัฐวุฒิ บุญมี 289
12454 กษิดิศ ชินวงศ์ 480
12523 ธีรวัฒน์ ตันกุละ 632
12533 ธีรเมธ ธรรมสุวรรณ 37 ตรน.
12611 ณัฏฐ์ ปิยสถาพรพงศ์ 686
12629 ชวิศ ชูชัยยะ 5
12665 ทัศน์พงษ์ วังนางรอง 514
12846 อภิศักดิ์ บุญพร้อมรักษา 129
12916 ธนพนธ์ สร้อยเพชร 372
12954 วรัญญ์ชัย โลหิตศิริ 362
13004 จิรยุทธ์ เกิดแก่น 166
13018 ทินภัทร แสงศิริฉาย 381
13086 ศิวะดล ภู่ประดิษฐ์ 420
13145 เจษฎา อร่ามดี 631
13280 อภินัทธ์ สังวรนิตย์ 206
13332 ภูษิต พ่อค้าผล 57
13380 สุวิทย์ ศรีสุวรรณ 297
13633 ธนพงศ์ แพทย์พิทักษ์ 438
13659 ชลากร วัตกีกูล 55
13692 ธรธรรณ์ เสนาใจ 528
13695 พจน์พิชาญ พวงมาลี 609 ตรน.
13751 อัมรินทร์ เจตน์ฐากูร 149
13793 นนทนันท์ อุ่นเครือ 569
13844 อนิวัฒน์ จูห้อง 436
13850 ญาณภัทร ฐิตยารักษ์ 424
13942 อิสระภาพ คำมี 442
14257 บุณยสิทธิ์ นิมชวรีย์ 406
14258 ณเรศน์ พุ่มสุข 249
14434 ปรัชญา โคตรสาขา 157
14615 พงศกร ประกอบพรม 130
14805 สืบสกุล ทวิสุวรรณ 634
15013 ชัชพงศ์ รองเหลือ 251
15033 ธนภูมิ ริมฝาย 460
15038 รัชกร ชำนิปั้น 668
15090 ปริชญา ธานี 87
15126 ภูภัฎ โรจน์ตระกูล 225
15133 ณภัทร พระชนศวรพงศ์ 463
15158 วสวัตติ์ วงศ์ประไพโรจน์ 259
15176 สุรภัทร คงสวัสดิ์ 429
15202 สรวิชญ์ เสิศวิไลกุลนที 202
15456 ศุภณัฐ เกตุแก้ว 521
15573 จักริน มาลัยโรจน์ศิริ 216
15625 ณัฐภัทร อัศวะวิวัฒน์ 366
15663 ณัฐธัญ บุญวงศ์ 554
15753 สหชาติ ภูมิภัทรภากร 121
15901 ไกรวี ภาณุพิจารย์ 227
15964 นัทธชาติ อุไรรงค์ 119
16030 ภาณุพันธุ์ แสงงาม 308
16094 วิชชากร เกิดผล 112
16179 ปริตร หิริโอตัปปะ 700
16195 ณัฐดนัย เสงี่ยมวิบูล 683
16342 ชานน สุริยะพรหมชัย 642
16423 ประวีร์ ไชยกิจ 616
16713 ศิรินทร์ อิสริยวงศ์ปรีดี 685
16917 ปริญญ์ ไชยกิจ 546
17299 ปภาวิชญ์ มณีโชติ 465
17425 คุณัชญ์ ศิลาทอง 570